Przejdź do treści głównej

Kto ma władzę, ten odpowiada: Władze odpowiadają przed członkami organizacji

archiwalne
W cyklu "Kto ma władzę, ten odpowiada" przybliżamy zasady odpowiedzialności członków władz organizacji pozarządowych. Dziś o odpowiedzialności wewnątrzorganizacyjnej. Za swoje działania i podejmowane decyzje władze stowarzyszeń/fundacji odpowiadają bowiem nie tylko przed odpowiednimi sądami lub innymi służbami państwowymi, ale także – a może przede wszystkim – przed członkami własnej organizacji.
To, jaką odpowiedzialność i za co ponoszą władze organizacji, powinno zostać szczegółowo zapisane w statucie danej organizacji. Przepisy odpowiednich ustaw mówią o tym tylko ogólnie.

Ustawa o fundacjach, Prawo spółdzielcze oraz Prawo o stowarzyszeniach przewidują, że zarząd rozliczany jest z prawidłowości i efektywności zarządzania organizacją, a w szczególności z dbałości o majątek i płynność finansową organizacji. W przypadku stowarzyszenia i spółdzielni rozliczenia tego dokonuje walne zgromadzenie członków organizacji, na podstawie sprawozdania z działalności zarządu oraz informacji o stanie finansowym organizacji. Walne zgromadzenie – po uzyskaniu opinii organu kontroli (komisji rewizyjnej lub rady nadzorczej) – udziela (lub nie udziela) zarządowi absolutorium, czyli podejmuje uchwałę o tym, że akceptuje (lub nie akceptuje) działania i decyzje podejmowane w określonym czasie przez zarząd. Statut organizacji powinien przewidywać, jak często zarząd ma obowiązek przedstawiać pozostałym członkom organizacji wymienione wyżej informacje i jak często ma ubiegać się o uzyskanie absolutorium.

Uzyskanie absolutorium to obowiązek zarządu, warunek konieczny do dalszego sprawowania władzy przez zarząd w danym składzie. Prawo spółdzielcze przewiduje wprost, iż walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. Również w wypadku stowarzyszeń i fundacji, krytyczna ocena działalności zarządu może być podstawą odmowy udzielenia absolutorium oraz odwołania całości lub poszczególnych członków zarządu. Czy tak się stanie – zależy od tego, czy możliwość ta została przewidziana w statucie organizacji.

Z efektów swoich działań i ich zgodności z obowiązującym prawem oraz postanowieniami statutu są także rozliczani członkowie wewnętrznego organu nadzoru. Jeśli pozostali członkowie organizacji stwierdzą, że komisja rewizyjna, czy rada nadzorcza, nieodpowiednio wykonuje swoje zadania – członkowie tych organów mogą zostać odwołani ze sprawowanej funkcji. Możliwość taką powinien przewidywać statut organizacji.

PRZYKŁAD: Walne zebranie członków stowarzyszenia stwierdziło, iż zarząd nie prowadził dokumentacji finansowej oraz dowolnie dysponował środkami i majątkiem organizacji wykorzystując go do swoich prywatnych celów. Podjęto zatem uchwałę o nieudzielaniu zarządowi absolutorium i o jego odwołaniu. Ponadto walne zebranie stwierdziło, że komisja rewizyjna nie wykonywała właściwie swoich obowiązków nadzorczych i podjęło decyzję o odwołaniu również członków tego organu.

***

Już za tydzień, w następnym odcinku cyklu "Kto ma władzę, ten odpowiada": Odpowiedzialność przed sponsorem. Zapraszamy - nie przegap tych ważnych informacji!Celem cotygodniowego cyklu artykułów "Kto ma władzę, ten odpowiada" jest przybliżenie problematyki dotyczącej odpowiedzialności członków władz organizacji pozarządowej. Odpowiedzialności związanej z działalnością na rzecz organizacji oraz podejmowanymi decyzjami w ramach sprawowanych funkcji we władzach organizacji. Powyższa tematyka jest bardzo słabo opisana w dostępnej literaturze. Tymczasem odpowiedzialności członków zarządu spółek prawa handlowego poświęconych zostało wiele opracowań i monografii. Należy mieć świadomość, iż wobec profesjonalizacji organizacji pozarządowych działają one niekiedy równie dynamicznie i szeroko jak podmioty utworzone w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych. Naszym zamiarem jest przedstawienie potencjalnych zagrożeń, jakie związane są z prowadzeniem organizacji, tak aby umożliwić uniknięcie ewentualnych nieprzyjemności. Bycie we władzach to nie tylko większa możliwość wpływania na losy organizacji, ale także większe obowiązki i odpowiedzialność.

Artykuł powstał w ramach projektu "Dobrze poinformowany obywatel - aktywny obywatel" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Środki Przejściowe 2004.

Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska UE.


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • pożytek publiczny
  • prawo