Działalność odpłatna – co to za sprzedaż?
autor(ka): Monika Chrzczonowicz, Informatorium
Czy organizacja może sprzedawać broszury? Biletować koncerty? Pobierać opłaty od uczestników szkoleń? O warunkach, jakie trzeba spełnić, by prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego przypomina doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

Czy nasze stowarzyszenie może wystawiać rachunki za nasze prezentacje i zajęcia edukacyjne przeprowadzane w naszym ośrodku. Czy rachunki mogą być wystawiane dla urzędów, firm i indywidualnych odbiorców zainteresowanych naszymi działaniami. Nie prowadzimy działalności gospodarczej.

Rachunki są wystawianie w przypadku sprzedaży produktu bądź usługi przez stowarzyszenie. A ta zgodnie z przepisami jest możliwa w ramach działalności gospodarczej albo odpłatnej działalności pożytku publicznego.

W skrócie ujmując, warunkiem sprzedawania produktów czy usług w ramach działalności gospodarczej jest umieszczenie zapisu o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej w statucie oraz zarejestrowanie jej w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców. W pytaniu czytelnik ngo.pl zaznaczył jednak, że stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Rozważmy zatem, czy w tym przypadku możliwa będzie sprzedaż w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Warunek 1 – działalność pożytku publicznego

Zgodnie z przepisami działalnością pożytku publicznego jest „działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie”. Sfera zadań publicznych została określona w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obejmuje 34 dziedziny, które pokrywają się z większością działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe. W związku z tym pierwszym warunkiem jest sprawdzenie, czy działalność prowadzona przez organizację na pewno mieści w sferze zadań publicznych – inaczej mówiąc, czy mieści się w katalogu zadań, wymienionych w ustawie. Warto tu przypomnieć, że organizacja może prowadzić tylko taką działalność, jaka wynika z jej statutu, a dokładniej z części, gdzie opisane są cele i sposoby realizacji.

Warunek 2 – określenie przedmiotu działalności

Organizacja musi określić zakres prowadzonej przez siebie działalności odpłatnej pożytku publicznego. Może to zrobić w statucie albo w innym akcie wewnętrznym[1]. Co to za akt? To zależy od zapisów w statucie – podjęcie stosownej uchwały może być kompetencją walnego zebrania członków stowarzyszenia, rady fundacji albo zarządu. Ważne jest, by uchwała zawierała informację, jaki jest zakres podejmowanej przez organizację działalności odpłatnej (która oczywiście musi mieścić się w działalności wynikającej ze statutu organizacji).

Trzeba też pamiętać, że przepisy zabraniają tego, aby działalność odpłatna była prowadzona w tym samym zakresie, co działalność gospodarcza.

W praktyce oznacza to, że jeśli np. organizacja prowadzi płatne szkolenia w ramach działalności gospodarczej (komercyjnej), to nie może ich również sprzedawać w ramach działalność odpłatnej pożytku publicznego.

Warunek 3 – brak zysku

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego oraz odpłatna działalność pożytku publicznego.

Nieodpłatna działalność to taka, za którą korzystający (klienci, beneficjenci) z naszych towarów, usług nie muszą płacić. Zaś odpłatna działalność pożytku publicznego to taka, za którą korzystający muszą zapłacić.

Skoro klienci muszą płacić, to czym działalność odpłatna różni się od gospodarczej? Po pierwsze tym, że nie może przynosić zysku (dochodu). Oznacza to, że pobierane opłaty (przychody) nie mogą być wyższe niż koszty prowadzenia tej działalności. Jeśli zysk się pojawi, czyli jeśli organizacja zarobiła coś ponad koszty, które poniosła, prowadząc działalność odpłatną, to działalność ta staje się działalnością gospodarczą i powinna zostać zarejestrowana zgodnie z przepisami.

Warto także pamiętać, że przychód z działalności odpłatnej może służyć wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Warunek 4 – wynagrodzenie pracowników

Organizacja może, prowadząc działalność odpłatną pożytku publicznego, zatrudniać pracowników i współpracowników. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie takiej osoby liczone „za okres ostatnich 3 miesięcy nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni”.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2012 roku wyniosło 3 728,36 zł. Limit 3-krotności wynagrodzenia wynosi więc w 2013 roku: 11 185,08 zł.

Przekroczenie tego limitu powoduje, że działalność odpłatna staje się działalnością gospodarczą i powinna zostać zarejestrowania – to drugi aspekt odróżniający te działalności.

Warunek 5 – podjęcie decyzji

Dobrze jest, jeśli po sprawdzeniu czy spełnione są wszystkie wymogi, organizacja podejmie w sposób formalny decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności odpłatnej. Stosowną uchwałę zawierającą informację o konkretnym zakresie oraz terminie rozpoczęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego podejmuje (zgodnie z uprawnieniami zapisanymi w statucie) właściwy organ. Najczęściej jest to zarząd organizacji. Uchwała taka jest potrzebna także ze względu na fakt, że działalność odpłatna pożytku publicznego musi być wyodrębniona w księgach rachunkowych tak, by w planie kont widoczne były przychody, koszty oraz wynik tej działalności. Księgowy organizacji powinien mieć zatem oficjalny dokument, na podstawie którego wyodrębni księgowo tę działalność.

Odpowiedź na pytanie

Odpowiadając na pytanie czytelnika: organizacja może wystawiać rachunki za sprzedaż prowadzonych przez siebie pokazów i działań edukacyjnych, jeśli są one prowadzone w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. Rachunki można wystawić wszystkim kupującym bez względu na to, czy są to osoby indywidualne czy instytucje.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art. 3.

1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Art. 4. 1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6) ochrony i promocji zdrowia;

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15) wypoczynku dzieci i młodzieży;

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19) turystyki i krajoznawstwa;

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

23) ratownictwa i ochrony ludności;

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27) promocji i organizacji wolontariatu;

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

Art. 6. Działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

Art. 7. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które nie pobierają one wynagrodzenia.

Art. 8. 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:

1) działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie;

2) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż przedmiotów darowizny.

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Art. 9. 1. Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli:

1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub

2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

(…)

2. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.

3. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności

Art. 10. 1. Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4:

1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,

2) odpłatnej działalności pożytku publicznego lub

3) działalności gospodarczej

- wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

3. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 określają w statucie lub w innym akcie wewnętrznym.

____________

 

[1] Wyjątkiem są organizacje mające status OPP, które zakres działalności odpłatnej pożytku publicznego powinny mieć określony w statucie.

 

***

Sprawdź, jakich przepisów powinna przestrzegać organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność odpłatną skorzystaj z bezpłatnego narzędzia samooceny spełniania standardów formalno-prawnych http://standardy.ngo.pl

 

źródło: inf. własna (ngo.pl)
data publikacji: 2013-03-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!