Obywatele dla Demokracji. Fundacja Batorego odpowiada na zarzuty Ordo Iuris
autor(ka): Fundacja im. Stefana Batorego
"W sygnowanej przez Fundację Ordo Iuris publikacji, poświęconej prowadzonemu przez Fundację im. Stefana Batorego programowi Obywatele dla Demokracji, finansowanemu ze środków pomocowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (tzw. Funduszy EOG), sformułowane zostały fałszywe zarzuty pod adresem naszej Fundacji", czytamy w Oświadczeniu Fundacji im. Stefana Batorego.

W publikacji tej Fundacja Batorego oskarżona została o ”dystrybucję funduszy, niezgodną z intencjami, które przyświecały Państwom-Stronom umów międzynarodowych”, o „ stronniczość i nierzetelność w alokacji środków”, o „preferowanie dużych ośrodków miejskich”, „lansowanie projektów wpisujących się w linię określonych środowisk ideologicznych i światopoglądowych (lewicowych i liberalnych)”, oraz „brak poszanowania dla polskiego porządku prawnego i Konstytucji RP”. Na poparcie zarzutów autorzy publikacji przedstawiają arbitralnie dobrane, spreparowane dane, pasujące do z góry założonych tez.

 

Publikacja Fundacji Ordo Iuris wpisuje się w prowadzoną od ponad roku kampanię obecnych władz przeciwko niezależnym organizacjom obywatelskim. Dostarczyć ma argumentów w negocjacjach z rządem Norwegii dla przejęcia środków na wsparcie instytucji społeczeństwa przez tworzony przez rząd Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W związku z powyższym oświadczamy, że:

• Program Obywatele dla Demokracji prowadzony był zgodnie z zapisami umów międzynarodowych i z poszanowaniem polskiego porządku prawnego, w tym Konstytucji RP. Program Obywatele dla Demokracji prowadzony był zgodnie z zapisami umów oraz w oparciu o uzgodnione z Darczyńcami i przyjęte przez rząd polski dokumenty programowe określające priorytetowe obszary wsparcia oraz procedury dystrybucji i rozliczania środków pomocowych.

• Zgodnie z powyższymi dokumentami program wspierał: prawa człowieka, z uwzględnieniem praw mniejszości (etnicznych, religijnych, językowych i seksualnych); zasady dobrego rządzenia i transparentności działania; demokracje partycypacyjną; zwalczanie rasizmu, ksenofobii i różnych form dyskryminacji; przeciwdziałanie nierównościom społecznym, ubóstwu i wykluczeniu; równouprawnienie płci i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć; wspieranie organizacji zajmujących się tematyką dzieci i młodzieży. Pojęcia te były interpretowane nie tylko zgodnie z dokumentami programowymi Funduszy EOG, ale przede wszystkim zgodnie z przyjętymi przez Polskę konwencjami praw człowieka ONZ i Rady Europy, oraz Traktatem o Unii Europejskiej.

• Fundacja Batorego stosowała zapisaną w dokumentach EOG zasadę dobrego rządzenia, zrównoważonego rozwoju, równouprawnienia płci i równych szans, dbając o zachowanie równego dostępu dla wszystkich uprawnionych podmiotów, zarówno z małych jak i z dużych ośrodków, oferując tym pierwszym pokrycie wymaganego w programie finansowego wkładu własnego w wysokości 5% budżetu projektu.

• Projekty zgłaszane w otwartych konkursach dotacyjnych oceniane były przez niezależnych zewnętrznych ekspertów w oparciu o jawne i jasne kryteria merytoryczne, z zachowaniem zasad bezstronności przejrzystości i rzetelność całego procesu. Procedury programu i kryteria oceny wniosków nie zawierały żadnych zapisów, które pozwalałyby na preferencję dla organizacji o określonym światopoglądzie czy wyznaniu. O dotację w programie mogły ubiegać się wszystkie podmioty spełniające wymogi formalne zapisane w dokumentach programowych, w tym organizacje utworzone przez związki wyznaniowe i kościoły.

• Dzięki przyznanym w programie dotacjom w ciągu 2,5 roku 667 organizacji pozarządowych prowadziło działania w 773 miejscowościach w Polsce. Choć najwięcej dotacji otrzymały organizacje zarejestrowane w Warszawie, to większość, bo aż 161 realizowanych przez nie samodzielnie lub w partnerstwie z innymi organizacjami projektów, miało charakter ogólnopolski lub prowadzone było na obszarze innych województw. Tylko 49, czyli 9% z całości dofinansowanych w programie projektów, dotyczyło Warszawy.

 

organizator: Fundacja im. Stefana Batorego
adres: Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 536 02 00, faks: 22 536 02 20
e-mail: batory@batory.org.pl
www: http://www.batory.org.pl 
źródło: Fundacja im. Stefana Batorego
data publikacji: 2017-09-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!