Rok 2018 - Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego
autor(ka): MM, lublin.ngo.pl
Rok 2018 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (European Year of Cultural Heritage/EYCH). Z tej okazji na terenie całej Europy odbywać się będą różnego rodzaju wydarzenia informujące, kulturalne, edukacyjne oraz zwiększające społeczną świadomość.

Co roku Komisja Europejska, mając świadomość konieczności zwrócenia publicznej uwagi na daną problematykę, decyduje o wyborze tematyki, która będzie przyświecał działaniom organizacji europejskich oraz instytucji krajów członkowskich nadając ton społecznej debacie. Celem obchodów jest zwiększenie świadomości społeczeństwa obywatelskiego oraz rządów, a także zachęcenie do rozpoczęcia dialogu i ogólnokrajowych debat rozwijających dane zagadnienie.

Europejskie Dziedzictwo Kulturowe silnie współtworzy zbiorową pamięć i tożsamość Europejczyków. Bogata różnorodność państw, regionów, społeczności lokalnych w Europie stanowi o wymianie kulturowej, łącząc ludzi w każdym wieku, pochodzących z różnych środowisk i kultur. Na poziomie regionalnym dziedzictwo kulturowe sprzyja utrzymywaniu spójności lokalnej społeczności, integrując mieszkańców poprzez rewitalizację zaniedbanych obszarów, poprzez wzbudzanie potrzeby pracy i chęci podtrzymywania wspólnoty. Europejskie dziedzictwo kulturowe pozwala także wyjść poza obszar danego państwa czy regionu. Podróżując po Europie ludzie mają szansę poznania innej kultury, historii oraz dziedzictwa danego obszaru.

Zwłaszcza teraz, gdy „skarby kultury” są zagrożone i często bezrefleksyjnie niszczone, Komisja Europejska uważa, że dziedzictwo kulturowe zasługuje na otrzymanie tytułu „Rok Europejski”. Dziedzictwo kulturowe ma nie tylko niezwykle dużą wartość w wymiarze integracji społecznej i międzykulturowej, lecz również bezpośrednio przyczynia się do tworzenia miejsc pracy stanowiąc ważną gałęź gospodarki i istotną część przemysłu turystycznego. Ponad 300 000 osób zatrudnionych jest w europejskim sektorze dziedzictwa kulturowego, a prawie 7,8 mln miejsc pracy jest pośrednio związanych z tym obszarem.

Ogólnymi celami Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego są:

Europejski Rok Dziedzictwa będzie:

Komisja Europejska chcąc zachęcić europejską społeczność oraz profesjonalistów z sektorów kultury i kreatywnego do aktywnego włączenia się w obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego przeznaczyła na ten cel specjalny budżet.

W ciągu 2018 roku w całej Europie i poza nią odbędą się liczne wydarzenia oraz inicjatywy skupiające się na tematyce dziedzictwa kulturowego, akcje promocyjne zwiększające świadomość adresowane do dzieci i młodzieży, osób zainteresowanych tematyką oraz profesjonalistów z sektora kultury.

Działaniami będą zarządzać krajowi koordynatorzy, a wspierać ich będą: sieć Creative Europe Desks, reprezentacje Parlamentu i Komisji Europejskiej, interesariusze oraz sektor kultury. Będą to m.in.:

Dodatkowo w ramach komponentu Kultura programu Kreatywna Europa stworzono dedykowany budżet, który przeznaczony zostanie na wsparcie realizacji międzynarodowych projektów kulturalnych i kreatywnych promujących europejską kulturę i związanych z europejskim dziedzictwem kulturowym. Otwarcie naboru wniosków nastąpi w IV kwartale 2017 roku w ramach obszaru Projekty współpracy europejskiej. Całkowity budżet przeznaczonych na obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego to 8 mln euro. Temat będzie także obecny w naborach wniosków w ramach programów: Erasmus+, Horyzont 2020, COSME, „Europa dla obywateli” i funduszy strukturalnych oraz spójności.

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 jest działaniem realizowanym na poziomie ogólnoeuropejskim i obejmującym wysiłek wielu podmiotów i organizacji, m.in.: Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, European External Action Service (EEAS), Komitetu Regionów oraz Europejskiego Komitetu ds. Gospodarczych i Społecznych (EESC). Komisja Europejska będzie wspierana przez departamenty oraz komitet interesariuszy (committee of stakeholders), w którego skład wejdzie 35 reprezentatywnych organizacji. W zarządzanie obchodami zostaną włączone również międzynarodowe organizacje, tj. UNESCO, ICOM, ICCROM oraz Radę Europy.

Ważnym aspektem obchodów jest wsparcie realizacji działań przez Creative Europe Desks, które może przebiegać poprzez:

2018 rok będzie okazją do podkreślania znaczenia kultury europejskiej oraz wskazaniem działań Unii Europejskiej w odniesieniu do ochrony, digitalizacji, infrastruktury, badań i rozwoju umiejętności. Będzie promował zachowanie dziedzictwa kulturowego jako kluczowego elementu polityki zewnętrznej UE.

Oficjalna ceremonia rozpoczęcia obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego obędzie się w dniach 7 – 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie podczas Europejskiego Forum Kultury.

Kontakt:

źródło: Kreatywna Europa
data publikacji: 2017-07-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!