Czy darowizna może zastąpić opłatę
autor(ka): Aneta Krawczyk, poradnik.ngo.pl
Od wejścia w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe mogą prowadzić sprzedaż w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego. Czasem jednak organizacja nie wie, że może prowadzić taką działalność i w różny sposób próbuje „sprzedać” swoje usługi. Nie zawsze legalnie.

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Witam. W naszym klubie chcemy rozpocząć prowadzenie różnych zajęć sportowych. Czy możemy się umawiać z rodzicami dzieci, które będą korzystać z zajęć, że opłata za zajęcia będzie darowizną wpłaconą na nasze konto? Nie chcemy prowadzić działalności gospodarczej.

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK NGO.PL ODPOWIADA:

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego (art. 888) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Mówiąc prościej, z darowizną mamy do czynienia wtedy, gdy dajemy coś innym (coś, co jest naszą własnością), nie oczekując niczego w zamian.

Organizacja pozarządowa (w tym klub sportowy) może przyjmować darowizny. Warto na marginesie przypomnieć, że jeśli jej cele statutowe mieszczą się w 33 sferach zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 4) i darowizna jest przekazana w formie przelewu, darczyńca może nawet odliczyć sobie darowaną kwotę od podstawy opodatkowania, dzięki czemu zapłaci mniejszy podatek dochodowy.

Nie jest jednak darowizną opłata za udział w zajęciach organizowanych przez klub. Chyba że wpłata jest naprawdę dobrowolna, a uczestnik może wziąć udział w zajęciach także wtedy, gdy nie wpłacił darowizny.

Co zrobić, aby móc jednak przyjmować opłaty od uczestników zajęć? Uruchomić sprzedaż.

Sprzedaż usługi

Organizacje pozarządowe mogą sprzedawać swoje produkty lub usługi. Jest to jedna z możliwych form pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności statutowej. Potrzebują do tego stosowanych zapisów w statucie (lub w odrębnej uchwale)  i ewentualnie rejestracji w odpowiednim rejestrze.  Sprzedaż może być prowadzona w dwóch formach: jako odpłatna działalność pożytku publicznego lub jako działalność gospodarcza.

Jeżeli organizacja nie chce z jakichś powodów prowadzić działalności gospodarczej, może zdecydować się na odpłatną działalność pożytku publicznego. Prowadzenie działalności odpłatnej nie wyklucza ubiegania się o dotacje na dany projekt czy działanie, a wręcz może pomóc zdobyć środki na wkład własny do tego projektu.

Więcej o działalności odpłatnej: Działalność odpłatna – co to za sprzedaż?

Odpowiadając na pytanie
Organizacja nie może warunkować udziału w zajęciach w klubie wpłatą darowizny. Ale może pobierać opłaty i wystawić uczestnikom rachunek/fakturę  w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego (jednak najpierw trzeba sprawdzić zapisy w statucie i ewentualnie przeprowadzić stosowne zmiany, także w księgowości

 

*******

Podstawa prawna:

Ustawa Kodeks cywilny

Art.888.

§ 1 Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego  świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art. 3.

1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Art. 4. 1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6) ochrony i promocji zdrowia;

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15) wypoczynku dzieci i młodzieży;

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19) turystyki i krajoznawstwa;

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

23) ratownictwa i ochrony ludności;

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27) promocji i organizacji wolontariatu;

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

Art. 6. Działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

Art. 7. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które nie pobierają one wynagrodzenia.

Art. 8. 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:

1) działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie;

2) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż przedmiotów darowizny.

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Art. 9. 1. Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli:

1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub

2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

(…)

2. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.

3. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności

Art. 10. 1. Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4:

1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,

2) odpłatnej działalności pożytku publicznego lub

3) działalności gospodarczej

- wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

3. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 określają w statucie lub w innym akcie wewnętrznym.


Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebna ci jest pomoc prawna dla NGO?
Zadaj pytanie: poradnik.ngo.pl/zapytaj.
źródło: http://poradnik.ngo.pl
data publikacji: 2015-03-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!