Prawa osób pracujących w organizacjach
autor(ka): Agnieszka Kaim
Naszym zdaniem w strategii dla III sektora nie może zabraknąć standardów dotyczących pracy w organizacjach pozarządowych. Konieczność samoregulacji w tym zakresie wydaje się paląca.

Sektor dotykają z jednej strony problemy typowe dla całego polskiego rynku pracy. Możliwości korzystania przez pracowników z ochrony PIP czy związków zawodowych bywają ograniczone ze względu na częste zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych, nawet gdy spełnione są przesłanki stosunku pracy.

Z drugiej strony istnieje szereg problemów specyficznych dla pozarządowego środowiska, zwłaszcza że w NGO pracę wykonują nie tylko pracownicy, ale i wolontariusze czy członkowie stowarzyszeń. Takie problemy to:

Docierają do nas także sygnały o przypadkach niepłacenia przez organizacje w terminie lub w ogóle za wykonaną pracę oraz o wydatkowaniu środków na wynagrodzenia niezgodnie z przeznaczeniem, co bywa powodem zwracania się przez pracowników zatrudnionych w projektach do grantodawców z prośbą o interwencję. Również przypadki narzucania pracownikom oddawania części wynagrodzenia na wkład własny do projektu czy obowiązku świadczenia pracy wolontariackiej w ramach wkładu własnego niefinansowego nie wydają się być odosobnione.

Organizacje pozarządowe nie są także wolne od mobbingu i dyskryminacji, w tym kobiet, czemu może sprzyjać specyficzny wzór feminizacji sektora, gdzie mężczyźni dominują w zarządach, a kobiety wśród pracowników i wolontariuszy (raport Klon/Jawor 2013).

Odpowiedzialność za taki stan rzeczy spada nie tylko na same organizacje, ale i na grantodawców. Nasza wstępna diagnoza wskazuje na trzy przyczyny w/w problemów:

30 października rozpoczęliśmy realizację półtorarocznego projektu „Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Badania – Edukacja – Wsparcie”, który został dofinansowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” (Fundusze EOG).

W styczniu 2015 ruszy strona projektu, na której będzie można znaleźć m.in. przystępny dział FAQ skierowany do pracodawców i osób pracujących w NGO, a także informacje o poradach prowadzonych w Gdańsku, Warszawie i online. Do zespołu projektu należy m.in. psycholożka Magdalena Goetz oraz doświadczona prawniczka i mediatorka Magda Bellwon. Osobom zwracającym się do nas z prośbą o pomoc będziemy więc mogły zapewnić szerokie wsparcie, od porad psychologicznych w przypadkach mobbingu, przez porady prawne, aż po mediacje między pracownikami a organizacją.

Wiosną rozpoczniemy zaś ogólnopolskie jakościowe badania sytuacji osób pracujących w NGO. Z działaczami i działaczkami sektora spotkamy się także na regionalnych konsultacjach w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Krakowie (przewidujemy zwrot kosztów dojazdu). Już teraz zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane współpracą w charakterze lokalnych liderów lub podzieleniem się swoimi doświadczeniami: .

Mamy nadzieję, że zarówno realizacja projektu, jak i włączenie tej tematyki do strategii III sektora, doprowadzą do poprawy sytuacji osób pracujących w organizacjach pozarządowych. W tym celu zachęcamy wszystkich do otwartego (i konstruktywnego!) mówienia o wymienionych wyżej problemach. Mamy świadomość, że obywatelskiej kontroli powinna towarzyszyć promocja standardów pracy. Nacisk kładziemy na inicjatywy naprawcze i dobre praktyki, a nie na piętnowanie konkretnych NGO (badania będą oczywiście anonimowe). Naszym zdaniem wewnątrzsektorowe inicjatywy strażnicze są jednak konieczne, m.in. ze względu na dbałość o wiarygodny wizerunek całego III sektora, który podejmując działania watchdogowe wobec innych podmiotów, powinien dawać przykład spełniania najwyższych standardów etycznych.

Agnieszka Kaim
Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”
(organizacja członkowska OFOP)

 

organizator: Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi!"
adres: Piastowska 60B lok. 40, 80-332 Gdańsk, woj. pomorskie
tel.: 723 822 248, www: http://www.siezrobi.org 
źródło: Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi!"
data publikacji: 2014-11-16
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!