Przejdź do treści głównej

Konsultacje projektu zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach

autor(ka): Łukasz Domagała
2014-07-07, 18:43
archiwalne
Kancelaria Prezydenta RP przedstawia do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Celem konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy zaproponowane zmiany odpowiadają na dotychczas zgłaszane przez środowisko organizacji pozarządowych postulaty. Konsultacje trwają do 10 sierpnia 2014.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 7 lipca 2014 r.

Termin zakończenia konsultacji: 10 sierpnia 2014 r.

Projekt dostępny jest na portalu mamzdanie.org.pl

Projekt proponuje m.in:

1. Zmniejszenie ilości osób wymaganych do założenia stowarzyszenia rejestrowego z osobowością prawną i umożliwienie wyboru władz przed rejestracją. Zmiana pozwoli na zakładanie stowarzyszeń już 9 osobom, a nie tak jak dotychczas 15. Liczba ta jest kompromisem pomiędzy dążeniem do obniżenia progu minimalnej liczby założycieli, a zdolnością do wyboru organów oraz potrzebą zachowania formy stowarzyszenia jako realnej grupy osób. Obecnie zebranie i utrzymanie wymaganej ilości 15 członków staje się znaczącą barierą dla grup podejmujących inicjatywy społeczne.

2. Usunięcie udziału organu nadzorującego w postępowaniu rejestrowym stowarzyszeń oraz wprowadzenie możliwości działania stowarzyszenia jeszcze przed sądową rejestracją. Celem zmiany jest skrócenie procesu rejestracji nowych stowarzyszeń poprzez zniesienie konieczności przesyłania przez sąd rejestrowy całej dokumentacji do organu nadzorującego skutkującego oczekiwaniem na odpowiedź i wydłużaniem procedury. Zmiana uniemożliwia również ingerencję administracji w swobodę tworzenia stowarzyszeń.

3. Ograniczenie uprawnień organu nadzoru wyłącznie w zakresie zgodności działania stowarzyszenia z przepisami prawa i postanowieniami statutu. Ponadto w przypadku żądania przez organ nadzoru uchwał walnego zebrania członków, zobligowany jest on do uzasadnienia podejmowanych w stosunku do stowarzyszenia czynności.

4. Wprowadzenie możliwości zawieszania działalności i przekształcania stowarzyszeń. Instytucja łączenia i przekształcenia podmiotów powszechnie znana jest z prawa regulującego działalność gospodarczą. Poza przekształcaniem stowarzyszeń (stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe) projekt zakłada również możliwość przekształcenia stowarzyszenia w spółdzielnię socjalną lub spółdzielnię pracy. Wprowadzenie tego typu rozwiązań umożliwi pełniejsze wykorzystanie energii osób i zasobów angażowanych do realizacji działań społecznych, jak i stworzy warunki dla naturalnego rozwoju inicjatyw społecznych i poszukiwania przez nie najwłaściwszych form działania z zachowaniem dotychczasowego dorobku.

5. Wprowadzenie zapisu o możliwości zatrudniania członków władz stowarzyszeń. Stowarzyszenia korzystające z dużych dotacji publicznych dla realizacji zlecanych im przez administrację zadań, winny mieć możliwość korzystania z profesjonalnych wynagradzanych organów zarządzających i profesjonalnej kontroli wewnętrznej. Dotychczas członkowie stowarzyszenia zasiadający w jego organach wykonują swe funkcje społecznie.

6. Zrównanie uprawnień działających społecznie członków stowarzyszenia z uprawnieniami wolontariuszy. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nadaje uprawnienia wolontariuszom, uprawnienia osób zrzeszonych w stowarzyszeniu świadczących na jego rzecz prace społeczną nie zostały dotychczas uregulowane. Zrównanie uprawnień będzie możliwe jeśli stowarzyszenie przewidzi taką możliwość w statucie.

7. Zwiększenie znaczenia stowarzyszeń zwykłych poprzez nadanie im cech ułomnej osobowości prawnej. Najłatwiejszą formą zrzeszania się osób fizycznych powinny być stowarzyszenia zwykłe, których forma prawna dostosowana jest do lokalnych inicjatyw. Zmiany pozwalają korzystać stowarzyszeniom zwykłym m.in. ze zbiórek publicznych, darowizn, spadków i zapisów, środków publicznych, pozostawiając niezmieniony zakres odpowiedzialności członków stowarzyszenia majątkiem osobistym za zobowiązania stowarzyszenia.

8. Uporządkowanie i uściślenie regulacji terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń z osobowością prawną. Do najczęściej wymienianych przez przedstawicieli stowarzyszeń posiadających terenowe jednostki organizacyjne z osobowością prawną trudności należą, jak dotąd, problemy dot. rejestracji zmian statutowych, sprawy majątkowe (dot. własności, zobowiązań finansowych) oraz powoływania i odwoływania władz jednostek terenowych. Najbardziej odbiegającą praktyką od intencji twórców przepisów dot. podwójnej osobowości prawnej są przypadki dot. zmian statutowych. W związku z różną właściwością sądów dla stowarzyszenia i jednostek organizacyjnych, sądy rejestrowe zatwierdzają zmiany statutu stowarzyszenia niezależnie, to znaczy te zgłaszane przez władze stowarzyszenia, jak i te zgłaszane przez władze terenowej jednostki organizacyjnej z osobowością prawną. Efektem takiego procesu bywa zatwierdzanie przez sądy zmian statutu w dwu różnych wersjach. Zmiany mają na celu uregulowanie i rozwiązanie problemów stowarzyszeń rejestrowych, posiadających terenowe jednostki organizacyjne.

Bez silnego sektora pozarządowego trudno zbudować wystarczająco silne wspólnoty lokalne. Po 25 latach praktyki oraz rozwoju aktywności obywatelskiej istnieje potrzeba dostosowania przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Dotychczasowe doświadczenia stosowania ustawy, przyjętej w 1989 r. w wyniku obrad Okrągłego Stołu, pozwalają postawić tezę, że opracowane w czasie transformacji prawo o stowarzyszeniach dobrze spełniało swoją rolę. Nie miej jednak w ostatnich latach środowisko organizacji pozarządowych zgłaszało postulaty zmian. Na ich podstawie przygotowany został, przez „Zespół ds. rozwiązań finansowych i prawnych dla działalności społecznej i obywatelskiej” w Kancelarii Prezydenta RP, projekt zmian którego celem jest ograniczenie barier dla aktywności społecznej podejmowanej przez osoby indywidualne w ramach stowarzyszeń. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, organizacji pozarządowych, administracji rządowej, samorządów terytorialnych, ekspertki i eksperci. Następnie projekt był konsultowany z Ministrem ds. prawno-ustrojowych Kancelarii Prezydenta RP Panem Krzysztofem Łaszkiewiczem.

Chcielibyśmy zebrać Państwa opinie i uwagi dotyczące projektu ustawy. Celem konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy zaproponowane zmiany odpowiadają na dotychczas zgłaszane przez środowisko organizacji pozarządowych postulaty oraz wyczerpują listę niezbędnych zmian.

Zebrane uwagi posłużą do opracowania ostatecznej wersji projektu ustawy. Równolegle odbywać się będę konsultacje ze stroną rządową m.in. Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Uwagi do projektu można zgłaszać za pomocą portalu mamzdanie.org.pl, pocztą elektroniczną na adres: oraz pocztą tradycyjną (Biuro Polityki Społecznej Kancelarii Prezydenta RP, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48, 00-325 Warszawa).


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP
Miejsce: Polska
Data wydarzenia: od 2014-07-07 do 2014-08-10
Organizator:

Kancelaria Prezydenta RP

Adres:

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa,

E-mail:

lukasz.domagala@prezydent.pl

Www:

http://ww.prezydent.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 26 1

Skomentuj

KOMENTARZE

  • 15-ty ~15-ty 19.01.2015, 06:24 Projekt ten wręcz wypacza ideę społecznych stowarzyszeń i tylko stwarza możliwość niewielkim, trzyosobowym grupom cwaniaków podszywanie się pod autorytet organizacji społecznych w celu pozyskiwania i konsumowania dotacji i zbiórek publicznych, a działalność społeczną przekształca na wręcz zarobkową. Jednocześnie poprzez próbę narzucenia stowarzyszeniom niektórych rozwiązań, projekt ten w istotny sposób ogranicza, zagwarantowaną w art. 12 Konstytucji RP, wolność tworzenia i działania stowarzyszeń. Więcej na: http://ratownictwo.org/prawa-obywatelskie/publikacje-stowarzyszenia/115-201501 10ust ODPOWIEDZ
  • nowelizacja ustawy PRAWO O STOWARZYSZENIACH ~A. Tomczyk 06.08.2014, 07:49 Proszę o zwrócenie uwagi na : 1. stworzenie możliwości wyboru formy prowadzenia księgowości, obecna forma tzw "księgowości pełnej", pochłania co miesiąc i tak skromne fundusze stowarzyszeń. Biura księgowe za prowadzenie pełnej księgowości nawet przy kilku fakturach kosztowych żąda nie mniej niż 300 zł na miesiąc co w skali roku daje 3600 zł , a skąd to brać , bo społeczeństwo nie chce zakładać stowarzyszeń gdzie będzie płaciło składki na tzw "przemiał biurowo - ksiegowy", który nie wnosi nic nowego do działalności, dobrze gdy byłoby minimum 30 aktywnych członków płacących składki np po 10 zł/m-c,to to akurat wystarczy na obsługę księgową, A GDZIE DZIAŁALNOŚĆ I NIEZBĘDNE KOSZTY OBSŁUGI BIURA tylko telefon, email, papier i tusz do drukarek na pisanie wniosków itp, bo chociaż pracujemy społecznie to na to wszystko potrzebne są fundusze zjadane m.in. przez OBSŁUGĘ PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI. 2- OGRANICZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI ROCZNEJ, (CIT,DO SĄDU, DO INSTYTUCJI NADZORUJĄCEJ, ????????) , a może ograniczyć to tylko do jednej instytucji, od której pozostałe same sobie wezmą to co chcą w wersji elektronicznej 3- NIETRAKTOWANIE STOWARZYSZEŃ BĘDĄCYCH OSOBĄ PRAWNĄ NA RÓWNI ZE SPÓŁKAMI PRAWA HANDLOWEGO, propozycja limitu obrotowego w skali roku , gdzie nie trzeba będzie pisać wszystkich sprawozdań i poświęcać na nie czasu Członków stowarzyszenia i funduszy, który powinien być przeznaczony na działalność statutową i inicjatywy obywatelskie ODPOWIEDZ
  • potrzebne szybkie działanie ~Tomasz Rosłonek 21.07.2014, 07:29 Zmiany bardzo potrzebne i wychodzące na przeciw osobom angażującym się w różne inicjatywy. Prośba o szybki proces legislacyjny ODPOWIEDZ
  • Aż 3 lata zajęło przygotowanie tego projektu... ~Waldemar Weihs 10.07.2014, 11:00 Trzy lata temu na Ogólnopolskim FIP podsumowano pracę wielu miesięcy dyskusji nad zmianami ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Kancelaria Prezydenta RP wyrażała wówczas inicjatywę ustawodawczą. Czekaliśmy na jej zmaterializowanie się aż 3 lata. Przez ten okres pojawiło się szereg nowych tematów, które pozwalają sądzić, że nowelizacja jednej ustawy o stowarzyszeniach to już jednak za mało. Chyba już czas zebrać wnioski z różnych debat i dyskusji i pomyśleć o generalnej zmianie przepisów prawa dotyczących III sektora. Czyli już nie nowelizacje, ale kompleksowa zmiana ustawy o fundacjach, stowarzyszeniach, opp, a może nawet i o kulturze fizycznej. Jest szansa rozmawiania o tym podczas tegorocznego VII OFIP. ODPOWIEDZ
  • Konsultacje dokumentu ~K-PFOP 10.07.2014, 12:03 Dokument jest też dostępny na bezpłatnym portalu www.stacja-konsultacja.pl, gdzie użytkownicy mogą komentować poszczególne strony dokumentu, a na końcu utworzyć zestawienie swoich uwag. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • prawo