Przejdź do treści głównej

Zmiana w zarządzie a zgłoszenie do KRS

autor(ka): Aneta Krawczyk (Informatorium ngo.pl)
2014-04-10, 03:28
archiwalne
http://www.sxc.hu/photo/59958
Każda zmiana, która zachodzi w stowarzyszeniu czy fundacji, powinna być w jakiś sposób udokumentowana, np. za pomocą protokołów, uchwał czy oświadczeń składanych przez właściwe osoby. Wiele z tych zmian musi być zgłoszonych do sądu rejestrowego.

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Dwa miesiące temu zrezygnował nam członek Zarządu. Skład naszego Zarządu nadal jest zgodny ze statutem, mamy zapis, że do Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków. Na ostatnim zebraniu zaczęliśmy się zastanawiać, czy musimy zgłosić to do KRS? Jak to zrobić?

Krajowy Rejestr Sądowy to sąd rejestrowy, w którym stowarzyszenia i fundacje uzyskują (poprzez rejestrację ) osobowość prawną. Do sądu tego należy też zgłaszać niektóre zmiany, które zaszły w organizacji. Ich zakres jest dość szeroki.  Do najważniejszych należą:

 • zmiana nazwy organizacji
 • zmiana statutu (tj. zmiana jakichkolwiek zapisów w statucie)
 • zmiana adresu siedziby
 • zmiany osobowe w zarządzie i organie nadzoru (czyli najczęściej: komisji rewizyjnej lub w radzie fundacji) i zmiana sposobu reprezentacji (który jest zapisany w statucie)
 • powołanie jednostek terenowych (oddziałów)
 • rozpoczęcie lub zakończenie działalności gospodarczej
 • likwidacja organizacji.

Zmiany, zgodnie z art. 22 ustawy o krajowym rejestrze sądowym, należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty wydarzenia, które powoduje konieczność zgłoszenia zmiany.

Odpowiadając na pytanie

Na początek trzeba się upewnić, czy w opisywanym przypadku nie będzie jednak konieczności uzupełnienia składu zarządu. Może się okazać, że  chociaż liczba członków zarządu jest określona widełkowo (np. od 3 do 5), to w statucie są konkretnie wskazane funkcje poszczególnych członków (przykładowo: prezes, I wiceprezes, II wiceprezes, skarbnik). Jeśli brakuje osoby, która pełniłaby wymienioną w statucie funkcję, dokooptowanie (czyli dobranie kogoś do zarządu w celu jego powiększenia) będzie konieczne.

Odrębną kwestią jest to, czy pozostali członkowie zarządu wyrażają zgodę na zmniejszenie jego składu. Wpłynie to na pewno na większe obłożenie pracą.

Jednak nawet jeśli faktycznie nie ma konieczności uzupełnienia składu zarządu i jest zgoda reszty członków na taki stan rzeczy, i tak zmianę do KRS trzeba zgłosić. Władze organizacji mają na to 7 dni.

Zgłoszenie do KRS będzie polegać na złożeniu:

- formularza KRS - Z20 (formularz główny, obowiązkowy, służący do identyfikacji organizacji) wraz z załącznikiem KRS – ZK ( w którym trzeba będzie podać dane osoby, która jest wykreślana),

- dokumentów potwierdzających zmianę (czyli rezygnacji członka zarządu, być może uchwały o przyjęciu rezygnacji, w zależności od sposobu działania organizacji),

- dowodu uiszczenia opłaty sądowej (150 zł opłaty, w przypadku stowarzyszenia najlepiej upewnić się własnym sądzie, czy opłata jest pobierana, praktyka w tym względzie bywa różna; a jeśli organizacja ma dodatkowo zarejestrowaną działalność gospodarczą, opłata sądowa wyniesie 250 zł plus 250 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), ewentualnie złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty sądowej (wniosek o zwolnienie z opłaty można znaleźć tu: http://poradnik.ngo.pl/x/370197 ).

Formularze i dokumenty należy złożyć w jednym egzemplarzu. Jeżeli organizacja ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, stosuje się tzw. zasadę jednego okienka i dodatkowo załącza formularze aktualizacyjne do innych urzędów (RG-1, NIP-2, odpowiedni formularz do ZUS-u). Warto przy tym pamiętać, że członkowie zarządu organizacji prowadzącej działanośc gospodarcza sa zobowiązani do złożenia wzoru podpisu - potwierdzonego notarialnie lub osobiście w sądzie.

UWAGA!

Dokumenty, które są świadectwem zmian – a więc protokoły, uchwały czy oświadczenia – powinny być oryginałami i należy je przechowywać zarówno na wypadek ewentualnej kontroli, jak i dla obecnych i przyszłych władz organizacji. Do sądu także składamy oryginały, dlatego najlepiej od razu stworzyć je w dwóch egzemplarzach, a jeśli to niemożliwe, kopię potwierdzić za zgodność z oryginałem u notariusza.  

Podstawa prawna:

 • Ustawa o krajowym rejestrze sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1203)

Art. 9. 1. Dla podmiotu wpisanego do Rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

2. Jeżeli przepis szczególny nakazuje zgłoszenie określonych danych sądowi rejestrowemu lub wpisanie ich do Rejestru, a dane te nie podlegają według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Rejestru, dokumenty zawierające te dane oraz dokumenty wymienione w art. 47a ust. 2 składa się do akt rejestrowych.

Art. 19. 2. Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Art. 19b. 1.Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa:

1) wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

2) zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

3) zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

Art. 22. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny tanowi inaczej.

 Art. 49.1. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami rozdziału 2, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej.

 • Rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach z dnia 30 listopada 2011 r.
 • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 z późn. zm.)

Art. 55.

Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców.

Art. 56.

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o:

 1. dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiębiorców;

Art. 103.

Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.

Art. 104.

2. Innym organizacjom społecznym, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych w ich własnych sprawach prowadzonych w związku z działalnością społeczną, naukową, oświatową, kulturalną, sportową, dobroczynną, samopomocową, w zakresie ochrony konsumenta, ochrony środowiska i opieki społecznej. Przyznając zwolnienie od kosztów sądowych, sąd uwzględnia przede wszystkim statutowe cele działalności danej organizacji i możliwości oraz potrzeby realizacji tych celów na drodze postępowania cywilnego.

 • Statut organizacji

poradnik.ngo.pl - informacje i porady. Odwiedź już dziś!

Źródło: inf. własna (ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 57 5

Skomentuj

KOMENTARZE

 • [+] Rozwiń komentarz Odejście bez pisemnej rezygnacji ~M. 27.04.2018, 10:41 Jeden z członkow zarządu poinformował nas o odejściu, bez złożenia pisemnego wypowiedzenia. Czy walne zgromadzenie może odwołać członka zarządu na nadzwyczajnym walnym posiedzeniu i taka uchwała będzie skuteczna do przeprowadzenia zmian w KRS? ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Po nowych wyborach zarządu zostaje stary skład. ~Krzysiek 23.01.2018, 05:35 Po okresie kadencji zarzadu, nie zostaly wybrane nowe osoby, wszyscy "starzy" członkowie w nowych wyborach zachowali swoje stanowiska. Czy należy w takim wypadku przedstawić również jakieś dokumenty do krs ? ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Po nowych wyborach zarządu zostaje stary skład. ~Krzysiek 22.01.2018, 03:56 Po okresie kadencji zarzadu, nie zostaly wybrane nowe osoby, wszyscy "starzy" członkowie w nowych wyborach zachowali swoje stanowiska. Czy należy w takim wypadku przedstawić również jakieś dokumenty do krs ? ODPOWIEDZ
 • Połączenie Fundacji ~fundacja przejmowana 31.08.2017, 11:02 Czy w przypadku połączenia Fundacji składam do Sądu KRS umowę połączenia wraz z załącznikami? ODPOWIEDZ
 • zmiany w składzie zarządu stowarzyszenia ~Anna Niewiadomska 10.04.2015, 02:48 Reprezentuję Stowarzyszenie Działkowców UMCS w Uniszowicach.Sekretarz zarządu zrezygnowała po trzech m-cach w jej miejsce dokooptowaliśmy członka założyciela i w grudniu drugiego. 27.04. jest walne zebranie - teraz wiem, że musi być uchwała przyjęcie rezygnacji i uchwały o uzupełnieniu skład zarządu. Zapis w statucie 3-10, było 5 - teraz chcemy zwiększyć do 7. Myślę, że się uda, najgorzej z opłatą, ale trudno,- cieszę się, że jest taka strona z której można czerpać wiedzę. Pozdrawiam. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • prawo