Przejdź do treści głównej

Raport o niepublicznych agencjach zatrudnienia osób niepełnosprawnych

autor(ka): Agnieszka Maciejewska
2013-07-19, 13:25
archiwalne
Niepełnosprawni to grupa społeczna mająca szczególne problemy ze znalezieniem pracy. Istnieją jednak liczne niepubliczne agencje zatrudnienia, które im pomagają. O tym, jak funkcjonują takie placówki, jaki jest ich potencjał i ograniczenia – mówi raport „Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym”.

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zainicjowała badania niepublicznych agencji zatrudnienia, których wyniki znalazły się w raporcie pt. „Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym”.

Celem badań było określenie potencjału agencji, pożądanych metod ich wsparcia oraz relacji z innymi instytucjami rynku pracy, w tym w szczególności z publicznymi służbami zatrudnienia. Autorzy raportu podjęli trud oszacowania wartości efektów działalności niepublicznych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ciągu ostatniego roku. W badaniu uczestniczyły agencje o zróżnicowanym potencjale. Znalazły się wśród nich takie, które przyciągnęły swoją ofertą 2500 osób oraz takie, które rejestrowały w ciągu roku mniej niż 50 osób z niepełnosprawnością. Nie oznacza to jednak słabości małych agencji. Ich wsparcie częściej skupia się na wyszukiwaniu ofert dla konkretnych osób. Jak podkreślili autorzy, ich działania nie koncentrują się na obsłudze olbrzymiej bazy danych, lecz na penetrowaniu lokalnego rynku w celu wyszukania optymalnego pracodawcy dla swojego klienta.

Wyniki badań ujawniły również silne przekonanie samych agencji o bardzo dobrej znajomości potrzeb klientów i sytuacji na rynku pracy, dostosowywaniu swoich ofert do rzeczywistych potrzeb klientów przy kompleksowym wsparciu. Przekonanie to znajduje odzwierciedlenie we wcześniejszych badaniach prowadzonych przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (I. Gosk, M. Huszcza, M. Klaus, K. Likhtarovich, Ekonomia społeczna jako aktor rynku pracy, Warszawa 2006 r.), w których wskazywano na wysoką efektywność działań agencji, unikatowe kompetencje, w tym zdolność do szybkiego reagowania na zmiany legislacyjne czy priorytety konkursowe, trwałe i bliskie relacje z otoczeniem oraz społeczną wiarygodność.

Jednocześnie agencje wskazały na poważne bariery w ich rozwoju. Przede wszystkim brak stabilności finansowej organizacji, uzależnienie od środków publicznych, które pociągają za sobą bierność w okresach braku źródeł finansowania, korozję wiedzy i umiejętności kadr. Niezadowalająco prezentuje się również współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia.

Raport kończą rekomendacje autorów, którzy zalecają zwiększanie dostępności informacji, usuwanie barier funkcjonalnych, rozwój usług z zakresu oferowania pracy tymczasowej, pracy za granicą, profilowanie usług pod kątem demograficznym, doskonalenie form wsparcia nastawionych na poprawę kompetencji społecznych klientów agencji, rozwinięcie kompetencji agencji w zakresie fundrasingu, tworzenie innowacji społecznych z takimi podmiotami, jak centra technologii i fundusze inwestycyjne. Wskazują, że agencje zatrudnienia oczekują wsparcia merytorycznego i zacieśnienia współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia. Badanie podkreśla potrzebę uproszczenia procedur administracyjnych, wagę promocji ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej jako kluczowego zadania administracji i władz lokalnych celem wspierania zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W obliczu nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 podkreślenia wymaga potrzeba zmiany systemowej dystrybucji środków europejskich, która uwzględniłaby możliwości i zasoby organizacji pozarządowych prowadzących agencje zatrudnienia.

Zebrany materiał badawczy to cenne źródło wiedzy i informacji o funkcjonowaniu agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wykazuje niezbicie ich potencjał, ale również napotykane przez nie bariery i ograniczenia. Jednym z trudniejszych do rozwiązania problemów jest kwestia stabilizacji źródeł finansowania agencji oraz formalna strona współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia. Obie grupy podmiotów działają na innych warunkach formalnych i kierują swoje usługi tylko w części do tej samej grupy adresatów. Odbiurokratyzowane i wyspecjalizowane często agencje, kierujące swoje usługi do wszystkich osób niepełnosprawnych poszukujących zatrudnienia (bez względu na ich status w urzędzie pracy) nie są jednocześnie zobligowane do realizacji konkretnych założeń polityki społecznej państwa, czy samorządu. Z drugiej – publiczne służby zatrudnienia obciążone biurokratycznymi obowiązkami, realizujące w szerszym zakresie konkretne zadania z zakresu promocji zatrudnienia, w tym wobec wielu innych również podmiotów, szczególnie zagrożonych ryzykiem bezrobocia. Różnice formalne pomiędzy agencjami zatrudnienia a publicznymi służbami nie powinny jednak przeszkodzić w budowaniu relacji dla realizacji wspólnego przecież celu, jakim jest aktywizacja osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy. Zaś materiał badawczy wraz z jego wnioskami może okazać się pomocny w pracach nad reformą usług zatrudnienia trwających obecnie w MPiPS.

Dr Katarzyna Roszewska, z recenzji raportu „Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym”, Warszawa, maj 2013 r.


Pliki do pobrania

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
Data wydarzenia: od 2013-07-19 do 2013-08-25
Organizator:

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

Adres:

Wiśniowa 40b lok. 8, 02-520 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22 530 18 50

Faks:

22 530 18 58

E-mail:

fundacja@idn.org.pl

Www:

http://www.aktywizacja.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • osoby bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • rynek pracy