Przejdź do treści głównej

Nowa perspektywa UE: Podpisz dwanaście postulatów

autor(ka): OFOP
2012-09-18, 13:42
archiwalne
Do 20 września można podpisywać generalne postulaty organizacji pozarządowych dotyczących nowego okresu programowania. Wraz z podpisami organizacji OFOP przedstawi je rządowi do konsultacji. Podpis można złożyć pod tą wiadomością.

Z inicjatywy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstał pomysł na przygotowanie generalnych postulatów organizacji pozarządowych w sprawie przyszłego okresu programowania, które mają zostać przedstawione stronie rządowej do konsultacji m.in. w kontekście uwzględnienia ich w Umowie Partnerskiej (Rządu z Komisją Europejską) oraz Programach Operacyjnych na okres 2014-2020. Tu można się pod nimi podpisać.

W celu określenia tego dokumentu uwzględniając różne perspektywy sektora pozarządowego, została powołana specjalna grupa robocza „12 postulatów”, złożona z dużych federacji oraz sieci organizacji pozarządowych ( po raz pierwszy przy jednym stole zasiedli reprezentanci organizacji wiejskich, ekologicznych oraz sieci organizacji innych branż), które w toku dyskusji wypracowały ostatecznie 5 postulatów generalnych oraz 12 postulatów szczegółowych, odnoszących się do przyszłej architektury funduszy europejskich.

Postulaty generalne zawierają ogólne zasady, które według organizacji powinny obowiązywać przekrojowo i stanowić jedne z głównych założeń funkcjonowania nowego systemu funduszy.

Zasady generalne mówią o:

 • Wzmocnieniu kapitału społecznego jako jednego z głównych celów wdrażania funduszy europejskich w Polsce,
   
 • Zasadzie partnerstwa jako podstawa racjonalnego zarządzania wdrażania funduszy,
   
 • Zasadzie pomocniczości jako konstytucyjnej podstawie realizacji polityk publicznych państwa, w tym finansowanych z funduszy europejskich,
   
 • Zrównoważonym rozwoju jako zasadzie strategicznej określającej celowość i sposób wydatkowania funduszy europejskich,
   
 • Zasadzie równości szans w programowaniu i wdrażaniu funduszy europejskich.

Wspomniane 12 postulatów, które stanowią konkretne, szczegółowe oczekiwania sektora, wynikające z pięciu zasad ogólnych, znajdują się w załączonym do niniejszego artykułu dokumencie. Dotyczą one następujących kwestii:

 1. Racjonalizacji i uproszczenia procedur na wszystkich poziomach funkcjonowania systemu funduszy (projektowania, dystrybucji i rozliczania),
   
 2. Zwiększenia dostępności środków finansowych dla małych organizacji, tak aby realnie poszerzyć środowisko instytucji zaangażowanych w realizację istotnych celów publicznych,
   
 3. Zwiększenia zdolności instytucjonalnych organizacji zaangażowanych w realizację określonych strategicznie priorytetów,
   
 4. Stworzenia przestrzeni dla tworzenia i upowszechniania innowacji społecznych,
   
 5. Zwiększenia roli organizacji pozarządowych jako partnerów w programowaniu strategicznym, monitoringu i ocenie efektów wdrażania funduszy,
   
 6. Zapewnienia udziału obywateli i ich organizacji w strategicznym zarządzaniu rozwojem lokalnym z uwzględnieniem wielofunduszowości,
   
 7. Zwiększenia i zmianie roli organizacji pozarządowych w systemie wdrażania funduszy,
   
 8. Wzmocnienia zasady partnerstwa poprzez zwiększenie skali wsparcia dla projektów realizowanych w rzeczywistym partnerstwie,
   
 9. Modernizacji mechanizmów oceny wniosków, która umożliwi wybór projektów istotnie potrzebnych,
   
 10. Zapewnienia równowagi pomiędzy zwrotnymi i bezzwrotnymi instrumentami finansowymi,
   
 11. Zapewnienia systemu wdrażania umożliwiającego różnorodność form i uczciwą konkurencję,
   
 12. Przeciwdziałania negatywnym efektom decentralizacji wdrażania funduszy.

Ponadto Federacja OFOP powoła w najbliższym czasie sekretariat konsultacji, który będzie spełniał rolę zarówno źródła wiedzy o procesie konsultacji ( w tym dokumenty, informacje z ministerstwa, wieści z regionów) jak i swoistego łącznika między stroną rządową i pozarządową, który ma ułatwić obu stronom konsultowanie nowej perspektywy finansowej funduszy 20140-2020.

Więcej informacji, już niebawem na portalu ngo.pl oraz stronie ofop.eu.

Zachęcamy organizacje do zapoznania się z dokumentem 12 postulatów oraz popierania inicjatywy Federacji OFOP i Fundacji Stocznia.

Sygnatariuszami postulatów są:

 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 • Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Polska Sieć Lokalnych Grup Działania
 • Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 • Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu „EAPN”
 • Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT”
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor
 • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych „WRZOS”
 • Związek Stowarzyszeń „Mazowiecki LEADER”Zbieranie podpisów zostało zakończone 20 września 2012 r.

Lista organizacji, które poparły postulaty:

   
1. 11 Muz 
2. Adam K. Podgórski Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew OPP 
3. Antoni Urbanek RSRA Zdrowe Życie 
4. Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki  
5. Bank Żywności w Szczecinie 
6. Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów 
7. Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu 
8. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 
9. Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych 
10. Centrum Strategii i Rozwoju Impact 
11. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim 
12. CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, TORUŃ 
13. Collegium Artium 
14. Demokratyczna Unia Kobiet 
15. DOLNOSLASKI ZWIAZEK ORGANIZACJI POZARZADOWYCH 'WROS 
16. DOLNOSLASKIE FORUM SRODOWISK I ORGANIZACJI KOBIECYCH 
17. Elbląski Komitet Obywatelski 
18. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
19. Europejskie Centrum Młodzieży 
20. Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności "EUREKA" 
21. Federacja Konsumentów 
22. Federacja Organizacji Pozarządowych Regionu Brzeskiego 
23. Forum Aktywności Lokalnej 
24. Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci 
25. Fundacja "Jagniątków" 
26. Fundacja "Merkury" 
27. Fundacja "Młoda Muzyka Sląska" 
28. Fundacja "OSTATNI REJS" w Wolinie 
29. Fundacja "Rodzice SZkole" 
30. Fundacja "Sąsiedzi Sąsiadom" w Krobi 
31. Fundacja Aktywności Lokalnej 
32. Fundacja Aktywny Senior 
33. Fundacja Atena w Szczawnie Zdroju 
34. Fundacja BAOBAB 
35. Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego 
36. Fundacja Civitas 
37. Fundacja dla Śląska 
38. Fundacja Dobroczyńca 
39. Fundacja Dogtor 
40. Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej 
41. Fundacja Edukacji Przedszkolnej 
42. Fundacja EDUSILESIA 
43. Fundacja ekologiczna ARKA 
44. Fundacja Ekologiczna Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej w Chojnicacg-woj.Pomorskie 
45. Fundacja EUROPOMOST 
46. Fundacja Gospdodarcza im. Karola Marcinkowskiego 
47. Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych 
48. Fundacja im. Jonasza Kofty-Pamiętajcie o ogrodach 
49. Fundacja Inicjatw Społeczno-Gospodarczych KOMES 
50. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM 
51. Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej 
52. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego 
53. Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego 
54. Fundacja Kobieta Nowego Czasu 
55. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 
56. Fundacja KSK 
57. Fundacja Kultury Polskiej 
58. Fundacja Kultury Samadi 
59. Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab" 
60. Fundacja Miasto Słów 
61. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach 
62. Fundacja na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa 
63. Fundacja Ortus 
64. Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi 
65. Fundacja Pasja Życia 
66. Fundacja PiłkaCV 
67. Fundacja Pokolenia 
68. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
69. Fundacja Pomocy Szxkole im. Edwarda Machniewicza 
70. Fundacja Pomorski Dom Nadziei 
71. Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci 
72. Fundacja Pro Homini, Otwock 
73. Fundacja RC 
74. Fundacja Rodzin i Terapeutów Autyzm bez granic 
75. Fundacja Rokoko 
76. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej 
77. fundacja SieChce 
78. Fundacja Spełnienie 
79. Fundacja STABILO  
80. Fundacja Szansa dla Niewidomych 
81. Fundacja Tarkowskich Herbu KLAMRY Warszawa 
82. Fundacja Tractus 
83. Fundacja tu obok 
84. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych 
85. Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR ze Skierniewic www.wiir.pl 
86. Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella 
87. Fundacja Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego Warszawa 
88. Fundacja Wspólnota Nadziei 
89. Fundacja Wyjdź Naprzeciw 
90. Fundacja Życzliwy Przedsiębiorca w Polsce 
91. Fundacja żyć z POMPĄ 
92. Fundacja''PROXIMUS"" 
93. Fundusz Tratwa Szczecinek 
94. FUTHARK Fundacja na Rzecz Popularyzacji Kultury i Biznesu Krajów Nordyckich 
95. Galicyjska Szkoła Zdrowia; opp, Instytucja Szkoleniowa 
96. Gminno-Miejskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "RODZINA" Ostrów mazowiecka 
97. Gminny Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny "NIWA" 
98. Grupa Inicjatyw Loklanych "GIL" 
99. HOBO Art Foundation 
100. Instytut Rozwoju Bydgoszczy 
101. Instytut Spraw Obywatelskich 
102. Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne 
103. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka" 
104. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Jędruś" 
105. Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie 
106. Klub Sportowy Oldboje "BOSMAN" Nowogard 
107. Klub Sportowy Petanque Jedlina 
108. Klub Strzelectwa Sportowego OBROŃCA w Troszynie 
109. Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych 
110. Krakowskie Forum Organizacji Społecznych  
111. Liga Morska i Rzeczna w Żyrardowie 
112. Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie" Andrzej Kolasa 
113. Lubelska Fundacja Rozwoju 
114. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Panorama Chrabąszcze Nowogard 
115. Małopolskie Hospicjum dla Dzieci 
116. Marcin Kowalski, Członek Podkomitetu Monitorującego PO KL Woj.Dolnośląskiego z ramienia PIFS 
117. Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych 
118. Ochotnicza Straż Pożarna Chmielinko 
119. Ochotnicza Straż Pożarna Rudziniec 
120. Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji o Prawach Człowieka KOMPAS 
121. Olecka Kooperatywa Obywatelska (OKO) 
122. Olkuskie Stowarzyszenie "Miasta Partnerskie" 
123. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Tomasz Kosmala 
124. OPUS HUMANUM 
125. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych 
126. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego 
127. PCk Oddział Rejonowy Włocławek Łucja Andrzejczyk 
128. POLKA International Wroclaw, Polska 
129. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów O/R Katowice-Śródmieście 
130. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku 
131. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych 
132. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Żyrardowie 
133. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Żyrardowie 
134. Połczyńskie Innowacje Kulturalne "PiK" 
135. Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki 
136. Popowiczanie 
137. Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK 
138. Raciborskie Stowarzyszenie Samorządowe Nasze Miasto 
139. Rada Działalności Pozytku Publicznego Woj. Kujawsko - Pomorskiego 
140. Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku 
141. Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego 
142. Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku 
143. Regionalne Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju "Wokół Bystrej" w Celejowie 
144. Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie" 
145. Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego "HEROLD" 
146. Skoczowskie Stowarzyszenie ZOBACZYĆ MARZENIA 
147. Spółdzielnia Socjalna "50+" Gdynia 
148. Spółdzielnia Socjalna FAKTORIA w Zielonce 
149. stowarzyszenie "HEYOKA" 
150. Stowarzyszenie "Joannici Dzieło Pomocy" 
151. Stowarzyszenie "ŁAŃCUCH WZAJEMNOŚCI, Krekole 32, 11-106 Kiwity 
152. Stowarzyszenie "Łódź Ratunkowa" Gdańsk 
153. Stowarzyszenie "NASZA GALERIA" 
154. Stowarzyszenie "Nasze Słubice PL" 
155. Stowarzyszenie "Razem w przyszłość" z/s w Katowicach 
156. Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo Węgrzce-Wrzeszów 
157. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół w Siemianowicach Śl. 
158. Stowarzyszenie Czarna Struga Książ Śląski 
159. Stowarzyszenie Doradców Prawnych 
160. Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości 
161. Stowarzyszenie Edukacja w Europie 
162. Stowarzyszenie Edukacyjne Borysławice 
163. Stowarzyszenie EDUQ 
164. Stowarzyszenie Eko-Edukacja 
165. Stowarzyszenie Gdynia SOS 
166. Stowarzyszenie Genius Loci - Duch Miejsca 
167. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego / Krytyka Polityczna 
168. Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Społecznego Gminy Strawczyn 
169. Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo-Kulturalnych w Lipiu 
170. Stowarzyszenie INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW ŁÓDŹ 
171. Stowarzyszenie Instytut Kociewski 
172. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 
173. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem Kunowo gm.Kobylanka 
174. Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi "Lila-róż" 
175. STOWARZYSZENIE KOBIETY KWIATY KOCIEWIA 
176. Stowarzyszenie KOLD 
177. Stowarzyszenie Kosobudy  
178. Stowarzyszenie Kreatywnego Rozwoju  
179. Stowarzyszenie Kulturalne JARTE 
180. Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne MOST, Gdańsk 
181. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich 
182. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy w Cerekwicy 
183. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ 
184. Stowarzyszenie Łódzka Inicjatywa Młodzieży 
185. Stowarzyszenie Małej Szkoły w Wysinie 
186. Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST 
187. Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD 
188. stowarzyszenie na drodze ekspresjl 
189. Stowarzyszenie na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki 
190. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Panakeja z siedzibą w Sztumie 
191. Stowarzyszenie na rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "PATRONUS" w Mierczycach 
192. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko 
193. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Edukacji "Szkolna 4" Łęczyca 
194. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego "Pracownia Obywatelska" 
195. Stowarzyszenie Nasz Starogard 
196. Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji 
197. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół "NADZIEJA" w Legnicy 
198. Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko Chodzież 
199. Stowarzyszenie Pastwisko.org w Suwałkach 
200. Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy 
201. Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER 
202. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną - Oligo 
203. Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw FENIKS 
204. Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska". 
205. Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Gdańsku 
206. Stowarzyszenie Powiśle Dabrowskie 
207. Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych "KRĄG" w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp. 
208. Stowarzyszenie Przestrzeń 
209. Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce 
210. Stowarzyszenie Razem dla Innych - wieś LIWA  
211. Stowarzyszenie Rodziców Samotnie Wychowujących Dzieci "TRAMPOLINA" 
212. Stowarzyszenie Rodzin Zastepczych i Adopcyjnych "PELIKAN" w Gdańsku 
213. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin 
214. Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Ujskiej 
215. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka 
216. Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej "Pomoc osobom Niepełnosprawnym-Duet" 
217. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych 
218. Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka" 
219. Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” 
220. Stowarzyszenie Właścicieli Ziemi Uprzemysłowionej R.P. 
221. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży Wzrastanie 
222. Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą 
223. Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej 
224. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides 
225. Stowarzyszenie Zielone Zagłębie z Dąbrowy Górniczej 
226. Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka 
227. Stowarzyszenie"Jasmina" Nowoczesna Kobieta na Wsi w Szarowie 
228. Stowarzyszenie"Sięgać za horyzont" 
229. Stowarzysznie Bliżej Siebie i Natury 
230. Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp 
231. Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS 
232. Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" 
233. Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" 
234. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej 
235. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
236. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa w Żyrardowie 
237. Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych - Krosno  
238. Towarzystwo Sportowe ZEW Świebodzin 
239. ULKS "Olimpijczyk" Stargard Szczeciński 
240. UŻKS "Spinaker" Węgorzewo 
241. Węgrowskie Koło Ligi Kobiet Polskich w Węgrowie 
242. Węgrowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiebiorczości i Agroturystyki 
243. Zabrzańskie Stowarzyszenie Kobiet i ich Rodzin 
244. Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS 
245. Zielonkowskie Forum Samorządowe 
246. Zielonogórska Integracyjna Spółdzielnia Socjalna 
247. Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP 
248. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 
249. Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) 

 


Pliki do pobrania

Źródło: własna
Data wydarzenia: od 2012-09-13 do 2012-09-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 24 2

Skomentuj

KOMENTARZE

 • Poparcie ~Stanisław Maćkowiak 07.11.2012, 07:23 Popieramy postulaty ODPOWIEDZ
 • podpis pod postulatami ~Stowarzyszenie Nowy-Horyzont Rzeszów 11.10.2012, 05:11 popieramy i podpisujemy ODPOWIEDZ
 • Podpisanie postulatów ~Anna Pietrzak, Stow. Wsp. DiM Łódź 03.10.2012, 03:57 Dlaczego nie można jeszcze dołączyć się do podpisania się i popararcia ww. postulatów? Jest nadawana cały czas reklama w radiu o takiej możliwości. Anna Pietrzak, Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży, Łódź. ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Popieram ~Waldemar Krasiwowski, Fundacja Aviangarda 01.10.2012, 02:49 Oczywiście popieram. ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz ? ~Wojtek 22.09.2012, 03:36 Właśnie w radiu była promocja, a tu zbieranie podpisów zakończone, świetnie :( ODPOWIEDZ
 • 12 postulatów ~Marzanna Kowalik prezes UŻKS "Spinaker" Węgorzewo 19.09.2012, 06:43 generalnie się zgadzamy - tylko ogromny nacisk - powtarzam - ogromny, na UPROSZCZENIE PROCEDUR, FORMULARZY !!!! I ROZLICZEŃ - po prostu więcej zaufania.... ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz 13. postulat ~kolosy 14.09.2012, 02:08 13 postulat proponuję dodać: "żebyśmy wszyscy zdrowi byli i piękni"; pytania do inicjatorów akcji: czemu służy formułowanie postulatów oczywistych i wyrażanych na tym poziomie ogólności? przecież "zarządcy" funduszy są dziś przekonani, że obecnie wszystko jest realizowane zgodnie z waszymi 12 postulatami, to potrzebna jest tylko prosta kontynuacja; nie musze chyba przekonywać, że nie jest? I pytanie drugie: Kto miałby w Waszym przekonaniu dokonać oeracjonalizacji Waszych postulatów? może ci sami ludzie, którzy są odpowiedzialni za obecny system? zamiast 12 ogólnych postulatów zaproponujcie spójny system wdrażania, który pozbawony będzie obecnych mankamentów (i patologii) - wtedy 12 postulatów zamieni się w 12 cech nowego systemu; chętnie włączę się w pracę nad takim systemem - na poziomie konkretów a nie wzniosłych, ale pustych haseł; podyskutujecie, czy wyrzucicie komentarz do kosza? ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy