DZIŚ

kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

Tylko "organizacje-przedsiębiorcy" składają sprawozdanie do KRS ngo.pl

Stowarzyszenie lub fundacja, które są zarejestrowane w KRS, ale nie prowadzą działalności gospodarczej, nie składają sprawozdania finansowego do KRS. Obowiązek ten dotyczy tylko przedsiębiorców. Ekspertka Informatorium wyjaśnia, z czego to wynika.

http://www.sxc.hu/photo/259450

Jesteśmy warszawską fundacją, ale nie prowadzimy działalności gospodarczej. Sąsiedzkiemu, zaprzyjaźnionemu stowarzyszeniu sąd odesłał w tamtym roku sprawozdanie. Nasza księgowa twierdzi, że sprawozdanie należy wysłać tylko do urzędu skarbowego. Czy my nie musimy go składać do KRS?

Co mówią przepisy
Zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego opisane są w ustawie z dnia z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to rejestr jawny, składający się z trzech części:

  • rejestru przedsiębiorców

  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

  • rejestru dłużników niewypłacalnych

Rejestrowi stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej został poświęcony rozdział 3 tejże ustawy. Zgodnie z nim fundacje i stowarzyszenia (te rejestrujące się w KRS) zawsze są wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ich obowiązkiem jest zgłaszanie informacji, a także ich zmian opisanych w art. 53a ustawy. Dotyczą one m.in. danych takich jak nazwa, adres, informacje o oddziałach (art. 38), dane personalne członków zarządu i członków organu nadzoru, a także informacji o sposobie reprezentacji (art. 39), czy też danych związanych z likwidacją organizacji (art. 43, 44).

Dodatkowo, jeśli fundacja czy stowarzyszenie chce prowadzić działalność gospodarczą rejestruje się także w rejestrze przedsiębiorców. W takim przypadku zobowiązana jest również do przestrzegania obowiązków dotyczących przedsiębiorców, którym poświęcony jest rozdział 2 ustawy o KRS. Obowiązek przesyłania sprawozdania finansowego związany jest właśnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców. Zgodnie z art. 40 ustawy o KRS w dziale 3 rejestru przedsiębiorców umieszcza się informacje m.in. „wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia”.

Pisaliśmy o tym w tekście „Jesteś w rejestrze przedsiębiorców? Składasz sprawozdanie do KRS”.

Odpowiadając na pytanie
Fundacja, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jest wpisana tylko do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W związku z tym nie ma obowiązku przesyłania sprawozdania finansowego do KRS, gdyż nie dotyczą jej przepisy art. 40 związane ze składaniem sprawozdania finansowego do KRS.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.)

Art. 49.
1. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami rozdziału 2, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej.

Art. 50.
Jeżeli podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Art. 53a.
Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, są obowiązane zgłaszać dotyczące ich informacje wymienione w art. 38, 39, 43, 44, 52 i 53 oraz zmiany tych informacji, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 40
W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji określa się przedmiot działalności oddziału;

2) wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia;

3) wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości;

4) wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty;

5) wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego.


Powyższa informacja została opublikowana przez portal ngo.pl w związku z realizacją projektu "Standardy w organizacjach pozarządowych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


Nieprawidłowe informacje - 2015-01-05, 00:19
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.