Przejdź do treści głównej

Jaki podatek od umów poniżej 200 złotych

autor(ka): Ryszard Kuzia
2012-06-12, 07:02
archiwalne
W organizacjach, szczególnie małych, w których umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawierane są okazjonalnie, często popełnia się błędy w rozliczeniach podatku dochodowego od umów na kwotę poniżej 200 zł. Wyjaśniamy jak ich uniknąć.

Wiele problemów w rozliczeniach z urzędami skarbowymi (US) wiąże się z obliczaniem i pobieraniem podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych z działalności określonej w art. 13 pkt. 2 i 5-9 ustawy o pdof wykonywanej na podstawie umów zawartych na kwoty do 200 zł. Najczęściej błędy popełniają tu małe organizacje, które bazują na pracy społecznej członków i umowy takie jak, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, zawierają rzadko.

Zaliczka czy zryczałtowany podatek dochodowy

Sposób obliczania podatku od takich umów określony jest w art. 30 ust. 1 pkt. 5a) i art. 30 ust. 3 ustawy o pdof. Treść art. 30.1 pkt. 5a) zmieniła się od 1 stycznia 2011 r., co szczególnie w 2011 r. powodowało problemy z obliczaniem podatku przez osoby nieśledzące na bieżąco zmian w przepisach podatkowych.

Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o pdof (tj. do 31 grudnia 2010 r.), zryczałtowany podatek w wysokości 18% był pobierany, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem organizacji z tego samego tytułu nie przekraczała miesięcznie od tego samego płatnika (np. fundacji, stowarzyszenia) kwoty 200 zł.

Natomiast od 1 stycznia 2011 r. przepis ten stanowi, że zryczałtowany podatek należy pobrać, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem organizacji nie przekracza 200 zł.

Jakie to ma znaczenie? Nowelizacja ustawy wprowadziła znaczną zmianę, w wyniku której zryczałtowany podatek należy pobierać od każdej umowy zawartej w wysokości do 200,00 zł, niezależnie od sumy należności wynikającej z wszystkich umów zawartych w ciągu miesiąca.

PRZYKŁAD 1 (wg stanu prawnego do 31.12.2010 r.):

Stowarzyszenie zawarło dwie umowy zlecenia na wykonanie różnych czynności w okresie od 1 do 20 lipca 2010 r. Wartość każdej umowy wynosiła 120 zł. Ponieważ suma należności w miesiącu wyniosła 240 zł brutto, księgowy obliczając wynagrodzenie od umów mógł zastosować koszty uzyskania przychodu i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Ponadto wypłacone wynagrodzenie i pobraną zaliczkę na podatek wykazał po zakończeniu roku w deklaracjach PIT-11 (wysłanej do US i zleceniobiorcy) i PIT-4R. (do US)

PRZYKŁAD 2 (wg stanu prawnego od 1.01.2011 r.):

Stowarzyszenie zawarło dwie umowy zlecenia na wykonanie różnych czynności w okresie od 1 do 25 lutego 2011 r. Wartość każdej umowy wynosiła 120 zł (łącznie 240 zł). Księgowy obliczając wynagrodzenie zgodnie ze znowelizowaną ustawa o pdof od każdej umowy obliczył zryczałtowany podatek dochodowy, ponieważ określone w nich pojedynczo należności nie przekraczały 200 zł. Natomiast po zakończeniu roku pobrany podatek wykazał w sporządzonej deklaracji PIT-8AR wysłanej tylko do US.

Trzeba zaznaczyć, że nie pobiera się zryczałtowanego podatku w sytuacji, gdy np. w umowie zlecenia zamiast wynagrodzenia określonego kwotowo podana jest stawka godzinowa wynagrodzenia (lub akordowa) i wyniku obliczeń (stawka x ilość godzin) kwota wynagrodzenia miesięcznego wyniesie do 200 zł. W takim przypadku należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy podobnie jak przy umowach powyżej 200 zł.

Rozliczenie – tylko w PIT-8AR

Najczęstsze błędy w PIT-8AR to zastosowanie 20% kosztów uzyskania przychodów i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy oraz  odliczanie od niej składek na ubezpieczenie zdrowotne, a co za tym idzie wykazywanie tych kwot w PIT-11 i PIT-4R, zamiast wyłącznie w PIT-8AR.

Sposób prawidłowego obliczania wynagrodzenia i zryczałtowanego podatku dochodowy od umów zlecenia i o dzieło pokazujemy na poniższych przykładach.

PRZYKŁAD 3:

Organizacja zawarła umowę zlecenie na kwotę 180 zł z osobą niebędącą jej pracownikiem i objętą ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu (np. jest gdzieś zatrudniona na umowę o pracę). Z tytułu umowy zlecenia będą naliczane i odprowadzane poza zryczałtowanym podatkiem dochodowym, również składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 • Przychód: 180,00 zł
 • KUP: 0,00 zł
 • Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 180,00 zł
 • Składka zdrowotna: 16,20 zł (180,00 x 9%)
 • Podstawa opodatkowania: 180,00 zł
 • Zryczałtowany podatek dochodowy: 32 zł (180,00 x 18%)
 • Do wypłaty: 131,80 zł (180,00 – 16,20 – 32,00)

PRZYKŁAD 4:

Stowarzyszenie zawarło umowę o dzieło na kwotę 130 zł z osoba niebędącą jej pracownikiem. Od wynagrodzenia za wykonanie dzieła pobrany zostanie tylko zryczałtowany podatek dochodowy.

 • Przychód: 130,00 zł
 • KUP: 0,00 zł
 • Podstawa opodatkowania: 130,00 zł
 • Zryczałtowany podatek dochodowy: 23,00 zł (130,00 x 18%)
 • Do wypłaty: 107,00 zł ( 130,00 – 23,00)

W przykładach tych można zauważyć, że podstawą opodatkowania jest cały przychód wynikający z zawartej umowy, tzn. że przy obliczaniu takich wynagrodzeń nie pomniejsza się przychodu o koszty jego uzyskania (ani też o składki na ubezpieczenie społeczne, gdy mamy obowiązek je naliczyć). Poza tym od zryczałtowanego podatku nie odlicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne jak ma to miejsce przy obliczaniu zaliczki na podatek.

Istotne jest też, aby osoby uzyskujące przychody z umów, od których pobrany został zryczałtowany podatek zostały przez organizację poinformowane, że po zakończeniu roku nie otrzymają z tego tytułu informacji PIT-11, oraz że tych kwot nie wykazuje się w zeznaniu rocznym np. PIT-37 gdzie rozliczane są tylko przychody opodatkowane wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o pdof. Zdarza się, bowiem że zwlekają one ze złożeniem zeznania podatkowego oczekując na brakujący ich zdaniem PIT-11 lub upominają się o jego wystawienie.

Przy wyliczaniu wynagrodzeń, także poniżej 200 zł, można skorzystać z liczydeł w poradnik.ngo.pl – kliknij tutaj: Jak obliczyć wynagrodzenia pracowników / współpracowników organizacji (umowy, liczydła)?

Jeśli źle rozliczyliśmy umowę

Jeśli błędnie obliczyliśmy zryczałtowany podatek, np. zaniżyliśmy jego wysokość poprzez zastosowanie 20% kosztów uzyskania przychodu, musimy jak najszybciej uzupełnić wpłatę podatku do prawidłowej wysokości wraz z należnymi odsetkami oraz skorygować całość obliczeń na rachunku. Może to wiązać się z wezwaniem zleceniobiorcy do zwrotu części pobranego wynagrodzenia. Trzeba również dokonać korekty zapisów w księgach rachunkowych. Pamiętajmy, że księgi rachunkowe są jednocześnie księgami podatkowymi i nierzetelne lub wadliwe ich prowadzenie podlega karze grzywny na podstawie art. 61 kks.

Większość błędów związanych z obliczeniem i odprowadzeniem podatku możemy wykryć przed złożeniem deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR, którą składa się dopiero po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca stycznia. Jednak, jeśli błędy wykryjemy już po jej złożeniu do US musimy także, zgodnie z Ordynacja podatkową, złożyć korektę deklaracji wraz z pisemnym wyjaśnieniem jej przyczyny.

Podstawa prawna:

 • Ustawa dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., Nr 0, poz. 361), w skrócie: ustawa o pdof
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r., Nr 111, poz. 765 z późn. zm.), w skrócie: kks
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)


Artykuł powstał w ramach projektu "Internetowe Centrum Wsparcia" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: inf. własna ngo.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 33 3

Skomentuj

KOMENTARZE

 • PODZIĘKOWANIE ~Krystyna Gadomska 05.04.2014, 09:30 Witam Redakcję, a w szczególności Pana Ryszarda Kuzię, Jestem zaskoczona brakiem komentarzy bo powinno ich być wiele. Dziękuję za realizację projektu "Internetowe Centrum Wsparcia". Właśnie przed chwilą skorzystałam z Pańskiego artykułu. Pomógł mi Pan prawidłowo rozliczyć wypłatę z tyt.umowy o dzieło. pozdrawiam ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • księgowość
 • prawo