Przejdź do treści głównej

Najczęstsze błędy w CIT-8

autor(ka): Ryszard Kuzia
2012-06-05, 07:36
archiwalne
autor: alex27, http://sxc.hu
Każda organizacja pozarządowa ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym formularz CIT-8 do końca marca danego roku. Niestety organizacje popełniają wiele błędów przy jego wypełnianiu i nie zawsze wiedzą jak je naprawić.

Więcej o składaniu CIT-8 pisaliśmy w artykule „CIT 8: obowiązek każdej organizacji wobec US. Tym razem przestrzegamy przed błędami, które często popełniają w nim fundacje i stowarzyszenia.

Pamiętajmy, że w przypadku popełnienia błędu (np. brak podpisu, złe wskazanie przychodów) można go naprawić poprzez złożenie korekty deklaracji, a w innych przypadkach, jak np. zaległości podatkowe, poprzez wyrażenie czynnego żalu (więcej na ten temat: „Czynny żal: skrucha wobec fiskusa”) z jednoczesnym ich uregulowaniem. Jeśli tego nie zrobimy członkom zarządu i osobie odpowiedzialnej za obliczenie podatku grożą kary, np. grzywna w postaci mandatu karnego w wysokości od 150 zł do 3000 zł, która jest przewidziana za niewielkie wykroczenia skarbowe (w 2013 roku w wysokości od 160 zł do 3200 zł - przyp. red.).

Podpisy na zeznaniu CIT-8
W przypadku składania CIT-8 tj., gdy organizacja wypełnia obowiązki podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, podpisy, zgodnie z umieszczonymi opisami w poszczególnych rubrykach części L deklaracji, składają:

 • w poz. 102 – osoba lub osoby uprawnione zgodnie ze statutem do reprezentacji organizacji pozarządowej (w zależności od zapisów w statucie, np. dwóch członków zarządu),
 • w poz. 104  – osoba odpowiedzialna za obliczenie podatku wymieniona w poz. 101 (przeważnie jest to księgowy/-a naszej organizacji).

Bywa tak, że osoba uprawniona do reprezentowania organizacji, podpisująca się w poz. 102, musi podpisać się jednocześnie w poz. 104, ponieważ wykonuje w organizacji obowiązki związane z obliczeniem podatku dochodowego od osób prawnych (np. członek zarządu będący księgowym/-ą).

Właśnie w poz. 102, CIT-8 często brakuje wszystkich wymaganych podpisów złożonych przez osoby uprawnione do reprezentacji podatnika lub składają tu podpisy osób niemające takich uprawnień. Jeśli zdarzy się nam złożyć CIT-8 bez właściwych podpisów należy je uzupełnić lub złożyć korektę deklaracji ze wszystkimi podpisami.

Przychody podatkowe
Wiele błędów popełnianych jest też przy kwalifikowaniu uzyskanych przychodów do przychodów podatkowych wykazywanych w części D.1 deklaracji CIT-8. Zdarza się, że organizacje nie wykazują przychodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 17.1 ustawy o pdop, jako przychodów podatkowych. W szczególności dotyczy to przychodów z otrzymanych dotacji. Powodem tego jest nieznajomość przepisów podatkowych, a czasami także błędna interpretacja art. 7 ust. 3 pkt. 1) ustawy o pdop, którego zastrzeżenie zawarto w opisie poz. 27 CIT-8, i który stanowi:

3. Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się:

 1. Przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granica, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku

Osoby niemające doświadczenia w sporządzaniu deklaracji podatkowych przychód podatkowy mylnie utożsamiają z dochodem stanowiącym podstawę opodatkowania wymienionym w tym przepisie. W konsekwencji tego kwota przychodu, którą należy wykazać w poz. 27, CIT-8 jest pomniejszana nieprawidłowo o przychody wolne od podatku na podstawie art.17.1 ustawy o pdop pochodzące np. z dotacji.

PRZYKŁAD
Stowarzyszenie w 2011 r. uzyskało przychody w wysokości 20 000 zł (15 000 zł pochodzące z dotacji gminnej i 5000 zł pochodzące z darowizn) oraz poniosło koszty również w wysokości 20 000 zł (15 000 zł pokryte z dotacji i 5000 zł z darowizn). Księgowy stowarzyszenia sporządzając zeznanie podatkowe organizacji za 2011 r. wykazał w części D.1 Przychody, poz. 27 CIT-8 jedynie kwotę 5000 zł pochodzącą z darowizn, oraz w części D.2 Koszty uzyskania przychodów 5000 zł także pokryte z darowizn. Obliczając dochód w części D.3 poz.35 wstawił kwotę 0,00 zł. Księgowy uznał, że skoro przychody z dotacji są wolne od podatku nie należy ich wykazywać w poz. 27. Popełnił jednak błąd, ponieważ powinien w poz. 27 wykazać kwotę 20 000 zł, a powstały dochód w wysokości 15 000 zł zwolnić z podatku, jako pochodzący z dotacji wykazując w załączniku CIT-8/O części B.1 poz. 12 oraz w CIT-8 części E.1 poz. 40.

Inną kwestią są wartości otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw, czy też nieodpłatnie otrzymanych świadczeń. Szczególnie w organizacjach pozarządowych przychody z tego tytułu mogą stanowić znaczną część wszystkich przychodów podatkowych. Często chodzi tu o równowartość czynszu, który organizacja musiałaby zapłacić w przypadku wynajmu użyczonego nieodpłatnie lokalu na siedzibę i działalność statutową; wartości różnych nieodpłatnie wykonywanych usług przez podmioty zewnętrzne na rzecz organizacji itp.

Wszystkie te wartości powinny zostać wycenione i ujęte w deklaracji CIT-8, jako przychody podatkowe, a jeśli są zwolnione z podatku trzeba je ująć w załączniku CIT-8/O. Jednak często błędnie przychody tego typu, których znaczna część nie musi być ujmowana w księgach rachunkowych, np. wartość uzyskanych świadczeń z tytułu nieodpłatnego użytkowania lokalu, jest automatycznie niewykazywana w deklaracji podatkowej.

Koszty uzyskania przychodów
Wiele błędów dotyczy kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w części D.2 deklaracji CIT-8. Zdarza się, że wykazywane są tam wszystkie koszty bilansowe, jakie widnieją w księgach rachunkowych organizacji. W wyniku tego w CIT-8 ujmowane są koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop, jak np. koszty reprezentacji czy też wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji budżetowych oraz z bezzwrotnej pomocy zagranicznej – wolnych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o pdop.

Także bilansowa nadwyżka kosztów nad przychodami na poprzedni rok obrotowy, która zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, jest zaliczana do kosztów działalności roku następnego bywa mylnie traktowana, jako koszt uzyskania przychodu, pomimo, że koszty te faktycznie dotyczą innego roku podatkowego. Jest to istotny błąd.

Dlatego pamiętajmy, że pomiędzy kosztami bilansowymi i kosztami uzyskania przychodów, podobnie jak pomiędzy przychodami bilansowymi a podatkowymi, mogą zachodzić znaczne różnice w ich wysokości.

Błędy w CIT-8/O
Częstym błędem popełnianym przez organizacje jest niewypełnianie części F.2, poz.70 w CIT-8/O (jest to załącznik do CIT-8). Część F.2 tego formularza ma charakter informacyjny dla US i organizacja powinna w niej podać kwotę pozostałą jeszcze do wydatkowania ze środków zadeklarowanych, jako wolnych od podatku. W związku z tym wszystkie organizacje, które zadeklarowały przeznaczenie dochodów wolnych od podatku na cele statutowe lub inne określone w art. 17.1 ustawy o pdop, powinny w CIT-8/O w cz. F.2, poz. 70 wykazać sumę dochodów uzyskanych w roku podatkowym i latach poprzedzających ten rok przeznaczonych a jeszcze niewydanych do końca roku, za który składana jest deklaracja. Niektóre organizacje przy sporządzaniu zeznania podatkowego w ogóle pomijają tę pozycję lub mają problem z prawidłowym jej wypełnieniem i wpisują w niej złe kwoty, np. tylko dochody wolne uzyskane i niewydatkowane w ostatnim roku podatkowym. Jest to błąd.

PRZYKŁAD
Stowarzyszenie działające od 2009 r. sporządzając zeznanie podatkowe za 2011 r. zadeklarowało w załączniku CIT-8/O części F.2 poz. 70 kwotę 3 000 zł, jako dochody wolne przeznaczone a niewydatkowane na cele statutowe do końca roku podatkowego. Kwota 3 000 zł została obliczona w następujący sposób:

 • dochód zadeklarowany, jako wolny od podatku w części B.1 CIT-8/O za 2011 r.: 15 000 zł
 • dochód zadeklarowany a wydatkowany na cele statutowe w 2011 r.:                 - 12 000 zł
 • dochód zadeklarowany a niewydatkowany:                                                     = 3 000 zł

Organizacja popełniła jednak błąd, ponieważ przy obliczeniach nie wzięła pod uwagę dochodów zadeklarowanych, jako wolnych a niewydatkowanych w latach poprzednich, które wyniosły 10 000 zł. Tym samym nie wykazała sumy dochodów uzyskanych w roku podatkowym i latach poprzedzających rok podatkowy a niewydatkowanych do końca roku podatkowego, czym mówi opis do poz. 70 w CIT-8/O.

Prawidłowe wyliczenie wygląda tak:
Dochód zadeklarowany a niewydatkowany w latach poprzednich, tj. 2009 i 2010 r.:     10 000 zł

(przy prawidłowych wyliczeniach od początku działalności będzie to kwota z poz. 70, CIT-8/O za 2010 r.):

 • dochód zadeklarowany, jako wolny od podatku za 2011 r :                    +         15 000 zł
 • dochód zadeklarowany a wydatkowany na cele statutowe w 2011 r.       -          12 000 zł
 • suma dochodów zadeklarowanych a niewydatkowanych:                      =         13 000 zł

W poz. 70 CIT-8/O stowarzyszenie powinno wykazać kwotę 13 000 zł, jako sumę dochodów wolnych od podatku przeznaczonych a niewydatkowanych do końca roku podatkowego na cele statutowe lub inne określone w art. 17.1 ustawy o pdop.

Natomiast nie należy w poz. 70 wykazywać dochodów zadeklarowanych uprzednio, jako wolnych od podatku i przeznaczonych na cele statutowe lub inne określone w art. 17.1 ustawy o pdop, a następnie wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem czyli podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o pdop. Organizacje, które dochód wcześniej zadeklarowany, jako wolny od podatku wydatkowały na inne cele powinny wykazać go w poz. 97 części K, deklaracji CIT-8 oraz naliczyć i odprowadzić od niego podatek. Niestety ten obowiązek również często jest pomijany.

Odpowiedzialność i kary za nieprawidłowości w CIT

Większość opisanych wyżej błędów (w CIT-8 i CIT-8/O) oraz niedopełnienie obowiązków podatnika może być potraktowane jak podawanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy, co w przypadku wykroczeń podlega karom grzywny (art. 56 § 3 kks).

Grzywna za wykroczenie skarbowe może wynieść od 150 zł do 30 tys. zł, jeżeli zostanie nałożona przez sąd. US może jednak w tym przypadku ukarać osoby odpowiedzialne tj. członków zarządu i księgowego dokonującego obliczeń podatkowych mandatem w wysokości od 150 zł do 3000 zł, jeśli za popełnione wykroczenie nie zachodzi potrzeba nałożenia wyższej kary. Oczywiście w przypadku niewypełnienia części F.2 w CIT-8/O wystarczy złożyć korektę deklaracji, aby uniknąć mandatu, natomiast niewykazanie w CIT-8 należnego podatku i jego niezapłacenie to już dużo poważniejsze wykroczenie (nawet może być uznane za przestępstwo skarbowe) i kary są zależne od wysokości niezapłaconego podatku.

Dlatego gdy, np. zatailiśmy wydatkowanie dochodów wolnych przeznaczonych na cele statutowe na inne cele niż statutowe lub określone w art. 17.1 ustawy o pdop i nie odprowadziliśmy należnego podatku, to zróbmy to jak najprędzej składając jednocześnie czynny żal do US.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), w skrócie: ustawa o pdop
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r., Nr 111, poz. 765 z późn. zm.), w skrócie: kks
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

 Artykuł powstał w ramach projektu "Internetowe Centrum Wsparcia" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: inf. własna (ngo.pl)
Data wydarzenia: do 2015-03-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 35 7

Skomentuj

KOMENTARZE

 • [+] Rozwiń komentarz poz. 70 w CIT8/O ~zdezorientowany 28.03.2013, 04:35 Bardzo dziękuje za błyskawiczną odpowiedź. Gdyby tak szybko można było wyjaśniać wątpliwości księgowe, prowadzenie organizacji byłoby łatwiejsze. Przepraszam za ostry ton mojego wcześniejszego komentarza, ale dają znać o sobie emocje. Nieraz spotkałem się już ze sprzecznymi informacjami w różnych kwestiach, prezentowanymi przez znawców. Co do poruszanej sprawy; faktycznie opis tekstowy wskazuje na środki w ogóle nie wydatkowane, a nie na wydatkowane na inne cele niż statutowe. Bardzo mylące jest tu przywołanie art.25 ust.4. Jeszcze raz przepraszam za nieuzasadnione zarzuty w stosunku do Pana i liczę że nadal będzie Pan wyjaśniał różne wątpliwości ludzi prowadzących organizacje, a którzy nie mogą korzystać z usług profesjonalnych biur. ps. może Pan zna jakieś miejsce, gdzie można zgłosić mylący opis w formularzu? ODPOWIEDZ
 • Wyjaśnienia do uwag p. Justyny i p. Zdezorientowanego ~Ryszard Kuzia 27.03.2013, 08:31 Szanowni Państwo, Nie mogę zgodzić się z twierdzeniem p. Justyny, że informacje zamieszczone w moim tekście na temat wypełniania poz. 70 w CIT-8/O są błędne. Także wbrew opinii p. Zdezorientowanego doskonale znam opisy pozycji zawarte w CIT-8 i CIT-8/O dlatego też sądzę, że to raczej Państwo źle je interpretujecie. Chciałbym też dodać, że od kilkunastu lat wypełniam zeznania roczne dla kilku organizacji pozarządowych, w tym poz. 70 w CIT-8/O w sposób opisany przeze mnie i żadna z nich nie miała nigdy z tego powodu problemów z organami skarbowymi. Informuję, że dochody uprzednio zadeklarowane, jako przeznaczone na cele statutowe, a następnie wydatkowane na cele inne niż statutowe które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 25 ust.4 ustawy o pdop wykazuje się w części K poz.97 CIT-8 ( w opisie którego jest także wymieniony art. 25 ust.4) , a nie w części F.2 poz. 70 CIT-8/O jak wskazała p. Justyna. Muszę jednak przyznać, że odwołanie do art. 25.ust. 4 zawarte w opisie do poz. 70 CIT-8/O może wprowadzać w błąd osoby, które ją wypełniają. Jednak sam opis poz. 70 wyjaśnia, że dotyczy ona dochodów niewydatkowanych do końca roku podatkowego. Nie chodzi, więc o podanie w tej rubryce dochodów wydatkowanych na cele inne niż statutowe, od których należy odprowadzić podatek. Na potwierdzenie moich informacji dołączam link do artykułu innego autora pochodzącego z Gazety Prawnej, w którym opisano m.in. zasadę wypełniania cz. F.2 CIT-8/O. http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,11622,realizacja-wydatkow-na-cel e-statutowe-jest-wolna-od-cit.html ODPOWIEDZ
 • Brawo "Justyna"!!! ~zdezorientowany 27.03.2013, 03:49 Wydaje mi się, że w przeciwieństwie do autora, przeczytałaś uważnie opis w rubryce! Materiały na stronie ngo są dla ogromnej ilości organizacji jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o różnych księgowych procedurach. Dlaczego do tej pory redakcja (autor artykułu) milczy i nie odnosi się do tak istotnej uwagi podważającej cały wywód dotyczący rubryki 70??? Uważaj autorze, żeby kara za błędne wypełnienie CIT, którą straszysz organizacje nie dotknęła ciebie! Mam nadzieję, że doczekamy się wyjaśnienia spornej kwestii przez redakcję portalu. Jeśli Justyna się myli napiszcie o tym, jeśli nie, sprostujcie bzdury którymi wprowadzacie zamieszanie. ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Poz 70- nie wypełnia się ~Justyna 20.02.2013, 08:38 "Częstym błędem popełnianym przez organizacje jest niewypełnianie części F.2, poz.70 w CIT-8/O (jest to załącznik do CIT-8). Część F.2 tego formularza ma charakter informacyjny dla US i organizacja powinna w niej podać kwotę pozostałą jeszcze do wydatkowania ze środków zadeklarowanych, jako wolnych od podatku. W związku z tym wszystkie organizacje, które zadeklarowały przeznaczenie dochodów wolnych od podatku na cele statutowe lub inne określone w art. 17.1 ustawy o pdop, powinny w CIT-8/O w cz. F.2, poz. 70 wykazać sumę dochodów uzyskanych w roku podatkowym i latach poprzedzających ten rok przeznaczonych a jeszcze niewydanych do końca roku, za który składana jest deklaracja. " Nieprawda. W poz. 70 wpisuje się dochody niewydatkowane na cele statutowe, od których podatnik powinien bez wezwania wpłacić podatek do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu,w którym dokonano wydatku. Mówi o tym art. 25 ust. 4, do którego odsyła opis w poz. 70 CIT-8/O. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • prawo