Przejdź do treści głównej

Obowiązek posiadania numeru REGON

autor(ka): Ewa Woldan-Jakubczyk (Informatorium)
2012-05-28, 16:10
archiwalne
REGON to ogólnopolski urzędowy rejestr statystyczny, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wszystkie stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, fundacje mają obowiązek posiadania numeru w tym rejestrze, potocznie nazywanego „numerem REGON”. Wypełnienie formularza nie jest takie skomplikowane, a numer przydaje się w wielu sytuacjach – wyjaśnia doradczyni Informatorium.

Co to jest REGON
REGON to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej. Zbierane są w nim informacje na temat tych podmiotów. Stanowią one podstawę do prowadzenia badań statystycznych i służą do zidentyfikowania podmiotów.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. każda organizacja pozarządowa bez względu na to czy ma osobowość prawną (tj. czy jest zarejestrowana w KRS) i czy prowadzi działalność gospodarczą, ma obowiązek zarejestrować się w REGON-ie.

W praktyce organizacja wykorzystuje numer REGON w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy ubieganiu się o numer NIP, przy wypełnianiu wniosku o dotację). Zaświadczenie o numerze REGON stanowi swoisty „dokument organizacji” i może być wymagane podczas podpisywania niektórych umów, np. przy wypożyczaniu sprzętu lub przy zamawianiu usług.

Dokąd po REGON
O nadanie numeru REGON organizacja ubiega się w swoim urzędzie statystycznym (lub jego oddziale), właściwym ze względu na siedzibę organizacji. REGON jest wydawany w ciągu 7 dni od daty otrzymania formularza RG-1 przez urząd statystyczny. Złożenie formularza osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale może znacznie przyspieszyć wydanie zaświadczenia o numerze REGON. Można go wówczas dostać „od ręki”.

Jak wypełnić RG-1
Każda organizacja pozarządowa ubiegając się o numer REGON, wypełnia formularz RG-1. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, ze strony poradnik.ngo.pl pod adresem: http://poradnik.ngo.pl/x/627064 lub pobrać osobiście w urzędzie statystycznym, jego oddziałach w województwie (na terenie którego organizacja ma siedzibę) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Formularz RG-1 można wypełnić ręcznie lub komputerowo. Jeśli będzie wypełniany ręcznie: to ważne jest, aby nazwa podmiotu, nazwiska, imiona i adresy dotyczące organizacji zostały wpisane drukowanymi literami.

Formularz RG-1 dotyczy informacji składanych zarówno przez osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz przez jednostki lokalne. Dlatego znajdują się w nim pola, których organizacja nie będzie wypełniać. Miejsca, których organizacja nie wypełnia, pozostawia puste. UWAGA! W przeciwieństwie do formularzy składanych w sądzie KRS nie skreśla się pól, których się nie wypełnia. Pola, które dotyczą organizacji, oznaczone są w formularzu literą P.

Instrukcja w serwisie poradnik.ngo.pl
Instrukcję wypełnienia formularza można znaleźć w serwisie internetowym poradnik.ngo.pl. Krótki filmik krok  po kroku instruuje, jak wypełniać poszczególne pola. Zobacz: http://poradnik.ngo.pl/x/765465

Zgłoszenie do sądu
Po otrzymaniu numeru REGON organizacja pozarządowa jest zobowiązana złożyć informację o numerze REGON do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wniosek taki składa się na formularzu KRS-Z20 oraz formularzu KRS-ZY – Numer identyfikacyjny REGON. Poza urzędowymi formularzami organizacja do wniosku powinna dołączyć kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. Za wniesienie informacji o numerze REGON do swojego rejestru stowarzyszenie/ fundacja  nie ponosi żadnych opłat.

UWAGA! Jeżeli stowarzyszenie lub fundacja składa w KRS wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców (czyli w przypadku rejestrowania działalności gospodarczej)  to już na poziomie dokumentów rejestrowych dołącza do wniosku również formularz o nadanie numeru REGON RG-1. I dalej to sąd, niezwłocznie po zarejestrowaniu organizacji (najdalej w ciągu 3 dni roboczych), przesyła wniosek do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego mieści się siedziba organizacji wraz z odpisem postanowienia o wpisie do KRS i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.

 
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439), art. 42-43
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 69, poz. 763 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.); art. 19a ust. 3; 19b
 


PORADY INFORMATORIUM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. NIE WIESZ? ZAPYTAJ

Źródło: inf. własna (ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 7 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • prawo