Przejdź do treści głównej

Zmiany w nawiązkach jednak od 2012 roku

autor(ka): Radosław Skiba, oprac. RN
2011-07-15, 13:16
archiwalne
Zmiany w przekazywaniu nawiązek miały wejść w życie od 1 lipca 2011 roku, ale przepisy ponownie zmieniono i wejdą w życie w styczniu 2012 roku.

Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, która wprowadziła nowe zasady orzekania od sprawców przestępstw nawiązek sądowych oraz świadczeń pieniężnych w postępowaniu karnym, uchwalono 12 lutego 2010 r. Szczegółowo nowe zasady opisaliśmy na ngo.pl we wcześniejszym artykule. Zasadnicza zmiana polegać miała na tym, że nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne nie byłyby już orzekane przez sąd na rzecz organizacji wpisanych na listę prowadzoną przez ministra sprawiedliwości (MS), ale na rzecz utworzonego państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej lub w wypadku sprawców przestępstw przeciwko ochronie środowiska – na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiany te miały wejść w życie z dniem 1 lipca 2011 r., ale nie weszły.

Zmieniony termin
W kwietniu 2011 r. uchwalono ustawę zmieniającą Ustawę z dn. 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Ustawa ta wprowadziła niewielkie zmiany merytoryczne, niejako skorygowała i doprecyzowała zmiany wprowadzane ustawą z dn. 12 lutego 2010 r. oraz co najważniejsze – przesunęła wejście w życie większości przepisów – wejdą one w życie 1 stycznia 2012 r.
Wobec tego po wejściu w życie przepisów wymienionych ustaw stan prawny dotyczący orzekania nawiązek sądowych wygląda następująco:
  • znowelizowane przepisy przewidujące orzekanie nawiązek i świadczeń pieniężnych na rzecz Funduszu, zamiast na rzecz konkretnych organizacji pozarządowych, wchodzą w życie 1 stycznia 2012 r.;
  • również przepisy Kodeksu karnego wykonawczego przewidujące utworzenie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. (a nie jak wcześniej planowano od lipca 2011 r.)
Inne terminy rozliczeń
Od 1 stycznia 2012 r. organizacje pozarządowe, na rzecz których w 2011 r. orzeczono nawiązki lub świadczenia pieniężne, będą zobowiązane do przekazania MS, w ciągu 60 dni (tj. do dnia 1 marca 2012 r.), sprawozdania dotyczącego wykorzystania tych pieniędzy za okres nie rozliczony na dotychczasowych zasadach, zawierające informację o ich wysokości oraz ich rozliczenie ze wskazaniem celów, na które zostały wydane (art. 5 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r.).
 
Przykład: Co zrobić z nawiązkami zasądzonymi przed 30.06.2011, a wpłaconymi po 1.07.2011? Zamknąć rachunek i nie przyjmować wpłat? Co zrobić z niewydatkowanymi pieniędzmi – wpłacić do MS?
Przepisy zmienią się dopiero od 2012 r. Zgodnie z art. 4 ustawy z dn. 12 lutego 2010 r. w sprawach, w których orzeczono nawiązkę przed dniem wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2012 r.), do nawiązek i świadczeń pieniężnych stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że w wypadku zasądzenia przez sąd nawiązki lub świadczenia pieniężnego na rzecz organizacji przed 31 grudnia 2011 r. sąd zgodnie z art. 196 Kodeksu karnego wykonawczego urzędu i bez pobierania jakichkolwiek opłat, przesyła tytuł egzekucyjny uprawnionej organizacji, która może na tej podstawie dochodzić należnych jej pieniędzy od skazanego. Pieniądze wpłacone przez skazanych po 1 stycznia 2012 r. organizacja powinna przeznaczyć na działania statutowe zgodne z przeznaczeniem przyznanych środków i rozliczyć w sprawozdaniu do dnia 1 marca 2012 r.
 
Do końca 2011 r. pieniądze z nawiązek i ze świadczeń pieniężnych przydziela sąd wydający wyrok w danej sprawie, wybierając podmiot, który ma je otrzymać z prowadzonej przez MS listy uprawnionych do tego „instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń”. Dopiero od 1 stycznia 2012 r. sądy będą orzekać nawiązki i świadczenia pieniężne na rzecz wspomnianych Funduszy.
 
Wątpliwości
Obowiązujący do końca 2011 r. art. 196a Kodeksu karnego wykonawczego przewiduje, że organizacje, które otrzymały pieniądze z nawiązek, mają obowiązek sporządzić i przekazać ministrowi sprawiedliwości do 20 lutego kolejnego roku roczne sprawozdanie dotyczące sposobu ich wykorzystania w roku ubiegłym. Przepis ten zostaje uchylony z dniem 1 stycznia 2012 r., nie ma więc obowiązku złożenia sprawozdania w 2012 r. za rok 2011 r. do 20 lutego 2012 r. Uzyskane w 2011 r. nawiązki trzeba będzie rozliczyć w ciągu 60 dni zgodnie ze wspomnianym art. 5 ustawy nowelizującej z 2011 r.
Przepis ten jest niedoskonały, ponieważ stwarza wątpliwość, czy organizacje muszą w terminie 60 dni od wejścia w życie ustawy wydać przyznane im pieniądze. Na pierwszy rzut oka może się tak wydawać, ponieważ w przeciwnym razie nie będą w stanie ich rozliczyć w tym sprawozdaniu, a po wejściu w życie nowelizacji nie będzie już art. 196a zobowiązującego je do złożenia rocznego sprawozdania. Organizacje nie będą więc miały możliwości rozliczenia się z nich w terminie późniejszym. Ponieważ obowiązek rozliczenia otrzymanych pieniędzy, a tym bardziej ich wydanie, w ciągu 60 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji mogą być niemożliwe, wydaje się, że organizacje w sprawozdaniu rozliczą tylko nawiązki otrzymane do dnia sporządzenia rozliczenia.
 
Rozporządzenie wykonawcze
MS przygotowuje rozporządzenie określające m.in. szczegółowe zadania, na które przeznaczane będą środki nowego Funduszu oraz zasady przyznawania organizacjom środków z Funduszu, tryb przeprowadzania konkursu ofert, kryteria oceny oferty i tryb zawierania umów na realizację powierzonych zadań. Obecnie projekt rozporządzenia jest w trakcie konsultacji społecznych.
 
PODSTAWA PRAWNA:
  • Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 734)
  • Ustawa z dn. 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 40, poz. 227) 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 5

Skomentuj

KOMENTARZE

  • [+] Rozwiń komentarz a co z nawiązkami z 2012 ~MW 28.11.2011, 11:34 a co z nawiązkami orzeczonymi w 2011 r. a które wpłyną w 2012 r.? ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz napiszmy list otwarty do parlamentarzystów o zmiane ~WMCPD 11.09.2011, 09:27 napiszmy do parlamentarzystó o zmianę przepisów i pozostawienie ich na obecnych zaSADACH KOLEJNY FUNDUSZ OGRANICZY POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM A WRECZ WYELIMINUJE NIEKTÓRE ORGANIZACJE KTORE Z MINISTERSTWA Z FUNDUSZU NIC NIE DOSTANIE ODPOWIEDZ
  • nawiązki - pieniądze jakie orgaznizacja moze pozyskać ~biuro@wmcpd.elblag.pl 30.07.2011, 11:16 zbliżają się wybory zgrajmy wszystkie organizacje i zażądjamy od parlamentarzystów pozostawienia zasad jakie obowiązywały ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • pożytek publiczny
  • prawo