Przejdź do treści głównej

II konkurs dotacyjny: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (Bemowo)

autor(ka): oprac. red. ngo.pl
2011-05-11, 10:23
archiwalne
Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w roku 2011 polegającego na organizacji wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Oferty można składać do 25 maja 2011.

Zadanie, którego dotyczy konkurs:

A. Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich, w tym  kolonii, rajdów i innych form o charakterze: krajoznawczym, edukacyjnym i rekreacyjnym prowadzonych w ramach programu „ Lato poza Miastem”.

  • zadanie musi być realizowane w okresie  ferii letnich tj. 23.06 - 31.08. 2011 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub – w uzasadnionych przypadkach – w krajach sąsiadujących z Polską lub w krajach należących do Unii Europejskiej
  • dofinansowanie można wykorzystać tylko, gdy placówka wypoczynku (kolonie, obóz, itp.) zostanie zarejestrowana we właściwym dla miejsca siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku Kuratorium Oświaty

Na dane zadanie podmiot może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub dzielnicy m.st. Warszawy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część, oferta nie będzie rozpatrywana.

Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
a. do 40 zł dziennie na jednego uczestnika (w tym zakwaterowanie, wyżywienie i transport oraz zakup materiałów),
b. na koszty zakwaterowania i wyżywienia opiekuna – wolontariusza (posiadającego pełne, wymagane prawem kwalifikacje) do 80% kosztów całkowitych, ale nie więcej niż 400 zł na wyjazd.

Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników, zakup materiałów na zajęcia dla uczestników, transport uczestników oraz zakwaterowanie i wyżywienie opiekunów-wolontariuszy.

W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.

Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej 3,5 tys. zł), zakup gruntów, działalność gospodarczą oraz działalność polityczną i religijną.

Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo.

Oferty należy składać w Kancelarii (pok. 024) Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70 w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2011 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do kancelarii) lub przesyłać na adres: Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa (decyduje data wpływu do kancelarii).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy mogą udzielać stosownych wyjaśnień, na pytania oferenta, dotyczące zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Powstańców Śląskich 70, pok. 126 i 134 nr telefonu 22 53 37 708 i 22 53 37 709, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Miejsce: Warszawa
Data wydarzenia: od 2011-05-11 do 2011-05-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • młodzież
  • sport
  • turystyka, podróże