Przejdź do treści głównej

PROM odbija od brzegu! [relacja]

autor(ka): Sara Makuła, Michał Braun
2011-04-07, 03:52
archiwalne
Po ponad roku intensywnej pracy odbyło się zebranie założycielskie związku stowarzyszeń Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Rada zrzeszająca obecnie 18 organizacji ma działać w interesie młodzieży, współtworzyć politykę młodzieżową i promować zaangażowanie młodych ludzi w życie publiczne.

- Związek stowarzyszeń Polska Rada Organizacji Młodzieżowych to modelowe rozwiązanie na rzecz wzmacniania dialogu z partnerami społecznymi. Dziękuję wszystkim za pracę jaką włożyli, by PROM mógł powstać. Powołanie PROM to także dobra zapowiedź zbliżającej się Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w obszarze młodzieży - powiedziała minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podczas zebrania założycielskiego Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, które odbyło się 4 kwietnia w gmachu MEN.

Od maja 2010 ruszyły pracy Grupy Inicjatywne działającej na rzecz powołania Rady zrzeszającej organizacji młodzieżowe i zrzeszające młodzież. Członkowie Grupy spotykali się wielokrotnie pracując na statutem Rady i ustalając zasady jej działania. Jedną z pierwszych decyzji była akceptacja dla nazwy Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, która podkreślić ma charakter tego związku stowarzyszeń. PROM ma stanowić forum współpracy różnych grup młodzieży, a nie osób fizycznych.

Statut Rady definiuje organizację młodzieżową jako organizację ,,działającą na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach lub osobę prawną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, współzarządzaną przez osoby do 35 roku życia, którego co najmniej 2/3 członków jest wieku do 35 lat.” Współzarządzanie organizacji przez młodzież jest cechą, która różni organizacje młodzieżowe od zrzeszających młodzież (te również są członkami PROM). Każde stowarzyszenie, które spełnia powyższe kryteria ma szanse stać się członkiem organizacji zgodnie z procedurami zawartymi w statucie. Dla fundacji oraz lokalnych rad miasta, które nie są stowarzyszenia przewidziano w statucie szczególne formy członkostwa. Wiek 35 lat jako górna granica w grono młodzieży włącza także ,,młodych dorosłych”.

Rada zostanie zarejestrowana w oparciu o przepisy polskiego prawa jako związek stowarzyszeń. Dzięki temu będzie ona niezależna od struktur państwowych i samorządna, działając w oparciu o demokratyczne regulacje. Podczas pracy nad statutem Rady członkowie Grupy Inicjatywnej byli zgodni co do potrzeby zapewnienia organizacji apartyjności. PROM ma zachować bezstronność wobec partii politycznych oraz nie będzie angażować się w kampanie wyborcze kandydatów na urzędy samorządowe i państwowe. Członkowie władz PROM nie mogą łączyć funkcji w PROM z pełnieniem funkcji w partiach politycznych. Jednakże PROM jest otwarty dla wszystkich stowarzyszeń, w tym tych związanych z partiami politycznymi tzw. młodzieżówek. Apartyjność PROM należy jednak odróżnić od jej przyszłego zaangażowana w tworzenie polityki młodzieżowej.

W skład członków założycieli weszły organizacje z Grupy Inicjatywnej spełniające wymogi statutowe. PROM stale otwarty jest na nowe organizacje. Aby stać się członkiem zwyczajnym, a więc posiadającym pełnię praw w Radzie należy przez rok współpracować z PROM jako członek stowarzyszony. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmie Zjazd Członków za wcześniejszą rekomendacją trzech członków zwyczajnych. Organizacja, która chce zostać członkiem musi działać przez okres co najmniej roku oraz akceptować i przestrzegać Statutu Rady i innych dokumentów wewnętrznych.

Członkom zwyczajnym, stowarzyszonym i wspierającym przysługuje prawo do uczestniczenia w pracach Rady oraz korzystania z rekomendacji i opieki Rady przy realizacji działań na rzecz dobra publicznego. Ponadto członkom zwyczajnym przysługuje prawo do występowania z głosem stanowiącym na Zjeździe Członków oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do organów PROM-u.

Członkowie będą mieli także swoje obowiązki, takie jak uczestniczenie w pracach, przestrzeganie statut i wewnętrznych dokumentów Rady, a także udostępnianie na stronie internetowej swojej organizacji sprawozdań merytorycznych ze swojej działalności. Członkowie zwyczajni i stowarzyszeni mają obowiązek płacić składki, a członkowie wspierający przestrzegać zobowiązań złożonych w deklaracji.

Duża część prac w ramach Grupy Inicjatywnej dotyczyła wypracowania modelu współpracy w ramach rady organizacji o bardzo różnej liczbie członków oraz działające na różnym poziomie: w skład grupy weszły organizacje ogólnopolskie jak i lokalne.

Struktura organizacyjna Rady będzie oparta na wewnętrznym podziale na 2 grupy członków zwyczajnych, tzw. izby. W skład pierwszej izby wejdą największe organizacje, czyli takie, które posiadają jednostki terenowe w ponad połowie województw i zrzeszają ponad 5 tysięcy członków. Izbę drugą tworzyć będą pozostałe organizacje młodzieżowe i organizacje zrzeszające młodzież. Najważniejsze decyzje będą wymagały konsensusu obu izb. Dzięki temu zarówno największe, jak i najmniejsze organizacje mogą czuć się bezpiecznie wiedząc, że Rada nie podejmie działań bez zgody danej grupy organizacji.

Na spotkaniu założycielskim 4 kwietnia wybrano zarząd PROM składający się z 10 osób. Przewodniczącym zarządu został Andrzej Dąbrowski z Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a wiceprzewodniczącym, reprezentujący Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach, Michał Braun.

PROM nie jest pierwszą próbą utworzenia organu reprezentującego interesy młodzieży, poprzednie w tym stowarzyszenie Polska Rada Młodzieży, zakończyły swoją działalność. Ogromny nakład pracy, silne zaangażowanie członków Grupy Inicjatywnej oraz motywacja i wsparcie ze strony MEN daje bardzo dobre perspektywy na przyszłość. Już teraz członkowie Grupy Inicjatywnej zaangażowali się między innymi w Krajową grupę ds. dialogu usystematyzowanego z młodzieżą. PROM w najbliższych miesiącach będzie musiał się zmierzyć z ważnymi wydarzeniami związanymi z polską prezydencją w Unii Europejskiej, a zarząd z pogodzeniem interesów wielu organizacji, pozyskaniem środków na działanie i podtrzymaniem motywacji do pracy. Przedstawiciele organizacji założycielskich zgodnie twierdzą jednak – ,,Na pewno się uda!”


LOGO

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Rada Organizacji Młodzieżowych
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

  • [+] Rozwiń komentarz ko jest członkiem PROMu ~grazynka 07.04.2011, 01:11 Jakie organizacje w tej chwili są w PROM? ODPOWIEDZ
  • niezle! ~milka 07.04.2011, 10:58 gratulacje - to naprawde przelom! ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • federalizacja, sieciowanie
  • młodzież
  • organizacje wspierające