Przejdź do treści głównej

Zielona Góra. Trening Zastępowania Agresji (marzec/kwiecień 2011)- ostatnie wolne miejsca

autor(ka): Edyta Rudzka-Kuźmińska
2011-01-11, 09:36
archiwalne
„Kuźnia - komunikacja i rozwój osobisty” zaprasza wszystkich zainteresowanych zgłębieniem pracy metodą TZA (Trening Zastępowania Agresji). Warsztat jest skierowany m.in. do wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, wolontariuszy. Szkolenie rozpocznie sie z chwila zawiązania się grupy warsztatowej. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Trening Zastępowania Agresji (ART) - 90 godzin + 30 godzin praktyki.

„Kuźnia- komunikacja i rozwój osobisty” zaprasza wszystkich, zainteresowanych zgłębieniem pracy metodą TZA(Trening Zastępowania Agresji). Jest to warsztat dla wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów, pracowników służb więziennych, studentów, wolontariuszy w/w placówek i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi przejawiającymi wzmożony poziom agresywności.

TZA jest metodą szkoleniową, skupioną na trzech modułach:

-          usprawniania umiejętności prospołecznych

trening ten polega na uczeniu podstawowych prospołecznych umiejętności,

-          kontroli złości

jego celem jest nauczenie samokontroli złości,

-          wnioskowania moralnego i empatii

jest on zbiorem procedur zaprojektowanych w celu podniesienia poziomu uczciwości,

sprawiedliwości i liczenia się z potrzebami oraz prawami innych osób.

CELE ZAJĘĆ

Uczestnicy:

-          otrzymują podstawy wiedzy na temat zjawisk złości i agresji oraz mechanizmach ich powstawania,

-          poznają sposoby ocenienia umiejętności społecznych oraz wykrywania deficytów,

-          opanują sposoby uczenia umiejętności prospołecznych, kontrolowania złości i podnoszenia poziomu moralnych osądów według założeń TZA,

-          rozwiną własne kompetencje w kierowaniu grupą i korygowaniu trudnych zachowań uczestników,

-          doświadczą praktycznego prowadzenia zajęć z grupą.

Prowadzący: mgr Andrzej Kołodziejczyk, socjolog, trener-superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współautor programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na agresję” oraz programu dla nauczycieli przedszkoli „Przedszkolaki Krok Pierwszy” i „Przedszkolaki Krok Drugi” realizowanego dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Członek zespołu ekspertów MEN przygotowujących materiały dydaktyczne dla edukatorów Programu „Nowa Szkoła”. Jest posiadaczem Certyfikatu Trenera Trenerów  I stopnia Treningu Zastępowania Agresji. Ma tytuł edukatora. Ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. Profilaktyki Dzieci i Młodzieży. Autor licznych warsztatów i treningów dla nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych

Treści programowe:                                                     

I etap – warsztat podstawowy obejmuje 50 godzin (5dni) podzielonych na dwie części:

Część 1 - (30 godzin), w trakcie której uczestnicy zostaną zapoznani z:

-          wiedzą dotyczącą agresji i przemocy (zdefiniowanie agresji i przemocy, przekonania dotyczące zachowań agresywnych),

-          mechanizmami powstawania i utrwalania zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym:

·         zjawisko „modelowania” agresji i sprzyjające mu okoliczności,

·         agresja instrumentalna i jej przyczyny,

-          podstawami wiedzy o mechanizmach grupowych, dynamice i fazach rozwoju grupy, zawierania kontaktu z grupą, motywowania uczestników do pracy w grupie i stosowaniu różnych strategii motywacyjnych, zjawiskach oporu grupowego i sposobów radzenia sobie z nim,

-          technikami zachowań asertywnych,

-          podstawami teoretycznymi na których opiera się Trening Zastępowania Agresji,

-          wymaganiami wobec trenerów TZA (kwalifikacje i predyspozycje),

-          wynikami badań zachodnich, dotyczącymi efektywności pracy metodą TZA w różnych ośrodkach i społecznościach lokalnych,

-          metodyką prowadzenia treningu umiejętności prospołecznych,

-          metodyką prowadzenia treningu kontroli złości

-          różnymi sposobami wykorzystywania nabytych umiejętności w sytuacjach codziennego życia.

Po tym etapie uczestnicy otrzymują materiały obejmujący, uwagi praktyczne oraz materiały używane w pracy z grupą, niezbędne do samodzielnego prowadzenia zajęć.

Część 2 - trwająca 20 godzin

W części tej uczestnicy poznają i ćwiczą:

-          metodykę prowadzenia treningu wnioskowania moralnego,

-          prowadzenie ćwiczeń rozwijających empatię,

-          sposoby wykorzystania nabytych umiejętności w sytuacjach codziennego życia,

Uwaga: Nie przewiduje się możliwości zaliczenia warsztatu podstawowego, bez obecności na nim w pełnym wymiarze godzin.Praktyka

Cel praktyk:

- ćwiczenie diagnozowania braków umiejętności społecznych

- nabycie umiejętności przeprowadzania głównych procedur nauczania:

§ modelowania

§ odgrywania scenek

§ udzielania informacji zwrotnych

§ transferu umiejętności

-          opanowanie procedur wzmacniania i podtrzymywania umiejętności

-          opanowanie strategii motywacyjnych, korygujących trudne zachowania uczestników podczas prowadzenia grupy

-     nabycie doświadczenia w realizacji trzech modułów TZA

Liczba prowadzących – dwóch trenerów.

Uczestnicy grupy – osoby o podwyższonym poziomie agresji.

Dobór grupy – poprzedzony rozmowami z przyszłymi uczestnikami, ich nauczycielami, opiekunami, których celem jest ocena umiejętności społecznych oraz wykrycie deficytów.

Liczebność grupy – 6-8 osób.

Dokumentacja:

-          Kwestionariusz Uczniowskich Umiejętności Prospołecznych

-          Kwestionariusz Trenerski Umiejętności Prospołecznych

-          Opis grupy,

-          Scenariusze prowadzonych zajęć,

-          Dokumentację z realizacji zajęć zebraną od uczestników:

-          Raporty z wykonywanych zadań domowych – raporty kontroli złości, raporty transferów trenowanych umiejętności i lista omawianych wartości podczas sesji dylematów moralnych,

-          Inne formy dokumentacji zajęć (fotografie, opracowania pisemne, zeszyty uczestników, rysunki tematyczne, nagrania audio lub video, analizy itp.).

Długość trwania praktyk - 15 tygodni

Efekty praktyk dla uczestników grupy (dzieci i młodzież):

§ przyswojenie nowych umiejętności w stopniu pozwalającym im na wprowadzenie ich w życie

§ łatwiejsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach,

§ nauczenie się przewidywania konsekwencji i przez to unikania agresywnych zachowań

§ poprawa w relacjach z innymi ludźmi.

I etap odbędzie się w momencie zebrania się grupy.

II etap Superwizja:

Po 7 lub 8 tygodniach uczestnicy zbierają się na trwającym 20 godzin (dwa dni) spotkaniu superwizyjnym.

Celem tego spotkania jest wspólnie z trenerem prowadzącym trening:

-          omówienie przebiegu pierwszej części zajęć praktycznych (15 godzin),

-          dokonanie analizy napotkanych trudności, sukcesów oraz sytuacji nietypowych które miały miejsce w trakcie prowadzenia grupy,

-          sposobów wykorzystania nabytych umiejętności w sytuacjach codziennego życia,

-          dokonanie przeglądu dokumentacji z przeprowadzonych zajęć.

Po następnych 7-8 tygodniach nadchodzi ostatni:

III etap: trwający 20 godzin (dwa dni) jest poświęcony:

-          relacji z przebiegu całości zajęć,

-          analizie napotkanych trudności, sukcesów oraz sytuacji nietypowych które miały miejsce w trakcie II części prowadzenia grupy,

-          prezentacji dowolnych fragmentów swoich zajęć z grupą pod superwizją trenerów w gronie uczestników treningu.

-          wzmocnieniu zachęty do korzystania z literatury poświęconej problematyce TZA i obszarom ją wspierającym ( np. asertywności).

-          przedstawieniem dokumentacji pełnych praktyk.

Uwaga: Przedstawienie pozytywnie ocenionego sprawozdania i dokumentacji z prowadzenia grupy metodą TZA oraz ocenionej pozytywnie powyższej prezentacji praktycznych i teoretycznych umiejętności, zapewni uczestnikom otrzymanie zaświadczenia, uprawniającego do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą metodą Treningu Zastępowania Agresji.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania warsztatu: 90 godzin + 30 godzin praktycznej pracy z grupą

I etap: 5 dni (50 godzin)

II etap: Praktyczne prowadzenie grupy (15 tygodni) przez uczestników treningu przedzielone dwudniowym spotkaniemsuperwizyjnym (20 godzin).

III etap: 2 dni (20 godzin) zajęcia potwierdzające kompetencje uczestników.

Liczebność grupy:  16 osób 

Nabór uczestników trwa!

·         Ze względu na realizowanie przez uczestników warsztatu programu tego treningu  w zespołach dwuosobowych, konieczne jest, aby dobór uczestników umożliwiał sprawne wykonanie stawianych przed nimi zadań. Sprawdzonym sposobem zapewnienia prawidłowego realizowania tego treningu jest uczestnictwo w warsztacie parzystej liczby osób z jednej instytucji.

Koszt treningu:

Koszt treningu wynosi 1500 złotych od jednego uczestnika, dla studentów i członków OPP 1450zł. W koszt wliczono kawę i herbatę podczas przerw oraz materiały dla uczestników przygotowane przez prowadzącego z tematyki TZA i innych wybranych zagadnień łącznie około 140 stron! Ewentualne noclegi i wyżywienie uczestników należy zapewnić sobie we własnym zakresie.

TERMIN I ETAPU: 30.03-03.04.2011R.
 
Pozostałe terminy dwóch dwudniowych spotkań zostaną ustalone przez prowadzącego w późniejszym czasie lub podczas pierwszego etapu treningu.

Zajęcia odbywają się w godz. 8.00-15.00.

Miejsce szkolenia: siedziba firmy szkoleniowej Kuźnia- komunikacja i rozwój osobisty, 65-001 Zielona Góra ul. Dworcowa 33, sala szkoleniowa nr.9

Zapisy: Zapisu dokonujemy telefonicznie: 530777228, 603233393, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: z dopiskiem „TZA- zgłoszenie”

 W ciągu 7 dni od zgłoszenia uczestnictwa należy wpłacić zaliczkę w kwocie 300 zł. (przed rozpoczęciem kursu). Pozostałą kwotę – 1200 zł należy wpłacić przed rozpoczęciem zajęć.Istnieje możliwość płatności ratalnej, umawiana indywidualnie.

Ewentualne zmiany form i terminów płatności można ustalać bezpośrednio z osobą zapisującą.

Wpłaty można dokonać gotówką lub na konto bankowe Bank Millennium S.A. 28 1160 2202 0000 0001 6066 3922;


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Źródło: Kuźnia - komunikacja i rozwój osobisty
Miejsce: Kuźnia - komunikacja i rozwój osobisty, Dworcowa 33, Zielona Góra,
Data wydarzenia: od 2011-03-01 do 2011-03-28
Organizator:

Kuźnia - komunikacja i rozwój osobisty

Adres:

ul. Dworcowa 33, Zielona Góra,

Tel.:

530 777 228

E-mail:

kuznia-kiro@wp.pl

Www:

http://kuznia-kiro.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • polityka społeczna
  • rozwój zawodowy