DZIŚ

kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

Zielona Góra. Trening Zastępowania Agresji (marzec/kwiecień 2011)- ostatnie wolne miejsca

„Kuźnia - komunikacja i rozwój osobisty” zaprasza wszystkich zainteresowanych zgłębieniem pracy metodą TZA (Trening Zastępowania Agresji). Warsztat jest skierowany m.in. do wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, wolontariuszy. Szkolenie rozpocznie sie z chwila zawiązania się grupy warsztatowej. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Wiadomość archiwalna

A A A

2011-01-11, 09.36

Trening Zastępowania Agresji (ART) - 90 godzin + 30 godzin praktyki.

„Kuźnia- komunikacja i rozwój osobisty” zaprasza wszystkich, zainteresowanych zgłębieniem pracy metodą TZA(Trening Zastępowania Agresji). Jest to warsztat dla wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów, pracowników służb więziennych, studentów, wolontariuszy w/w placówek i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi przejawiającymi wzmożony poziom agresywności.

TZA jest metodą szkoleniową, skupioną na trzech modułach:

-          usprawniania umiejętności prospołecznych

trening ten polega na uczeniu podstawowych prospołecznych umiejętności,

-          kontroli złości

jego celem jest nauczenie samokontroli złości,

-          wnioskowania moralnego i empatii

jest on zbiorem procedur zaprojektowanych w celu podniesienia poziomu uczciwości,

sprawiedliwości i liczenia się z potrzebami oraz prawami innych osób.

CELE ZAJĘĆ

Uczestnicy:

-          otrzymują podstawy wiedzy na temat zjawisk złości i agresji oraz mechanizmach ich powstawania,

-          poznają sposoby ocenienia umiejętności społecznych oraz wykrywania deficytów,

-          opanują sposoby uczenia umiejętności prospołecznych, kontrolowania złości i podnoszenia poziomu moralnych osądów według założeń TZA,

-          rozwiną własne kompetencje w kierowaniu grupą i korygowaniu trudnych zachowań uczestników,

-          doświadczą praktycznego prowadzenia zajęć z grupą.

Prowadzący: mgr Andrzej Kołodziejczyk, socjolog, trener-superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współautor programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na agresję” oraz programu dla nauczycieli przedszkoli „Przedszkolaki Krok Pierwszy” i „Przedszkolaki Krok Drugi” realizowanego dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Członek zespołu ekspertów MEN przygotowujących materiały dydaktyczne dla edukatorów Programu „Nowa Szkoła”. Jest posiadaczem Certyfikatu Trenera Trenerów  I stopnia Treningu Zastępowania Agresji. Ma tytuł edukatora. Ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. Profilaktyki Dzieci i Młodzieży. Autor licznych warsztatów i treningów dla nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych

Treści programowe:                                                     

I etap – warsztat podstawowy obejmuje 50 godzin (5dni) podzielonych na dwie części:

Część 1 - (30 godzin), w trakcie której uczestnicy zostaną zapoznani z:

-          wiedzą dotyczącą agresji i przemocy (zdefiniowanie agresji i przemocy, przekonania dotyczące zachowań agresywnych),

-          mechanizmami powstawania i utrwalania zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym:

·         zjawisko „modelowania” agresji i sprzyjające mu okoliczności,

·         agresja instrumentalna i jej przyczyny,

-          podstawami wiedzy o mechanizmach grupowych, dynamice i fazach rozwoju grupy, zawierania kontaktu z grupą, motywowania uczestników do pracy w grupie i stosowaniu różnych strategii motywacyjnych, zjawiskach oporu grupowego i sposobów radzenia sobie z nim,

-          technikami zachowań asertywnych,

-          podstawami teoretycznymi na których opiera się Trening Zastępowania Agresji,

-          wymaganiami wobec trenerów TZA (kwalifikacje i predyspozycje),

-          wynikami badań zachodnich, dotyczącymi efektywności pracy metodą TZA w różnych ośrodkach i społecznościach lokalnych,

-          metodyką prowadzenia treningu umiejętności prospołecznych,

-          metodyką prowadzenia treningu kontroli złości

-          różnymi sposobami wykorzystywania nabytych umiejętności w sytuacjach codziennego życia.

Po tym etapie uczestnicy otrzymują materiały obejmujący, uwagi praktyczne oraz materiały używane w pracy z grupą, niezbędne do samodzielnego prowadzenia zajęć.

Część 2 - trwająca 20 godzin

W części tej uczestnicy poznają i ćwiczą:

-          metodykę prowadzenia treningu wnioskowania moralnego,

-          prowadzenie ćwiczeń rozwijających empatię,

-          sposoby wykorzystania nabytych umiejętności w sytuacjach codziennego życia,

Uwaga: Nie przewiduje się możliwości zaliczenia warsztatu podstawowego, bez obecności na nim w pełnym wymiarze godzin.Praktyka

Cel praktyk:

- ćwiczenie diagnozowania braków umiejętności społecznych

- nabycie umiejętności przeprowadzania głównych procedur nauczania:

§ modelowania

§ odgrywania scenek

§ udzielania informacji zwrotnych

§ transferu umiejętności

-          opanowanie procedur wzmacniania i podtrzymywania umiejętności

-          opanowanie strategii motywacyjnych, korygujących trudne zachowania uczestników podczas prowadzenia grupy

-     nabycie doświadczenia w realizacji trzech modułów TZA

Liczba prowadzących – dwóch trenerów.

Uczestnicy grupy – osoby o podwyższonym poziomie agresji.

Dobór grupy – poprzedzony rozmowami z przyszłymi uczestnikami, ich nauczycielami, opiekunami, których celem jest ocena umiejętności społecznych oraz wykrycie deficytów.

Liczebność grupy – 6-8 osób.

Dokumentacja:

-          Kwestionariusz Uczniowskich Umiejętności Prospołecznych

-          Kwestionariusz Trenerski Umiejętności Prospołecznych

-          Opis grupy,

-          Scenariusze prowadzonych zajęć,

-          Dokumentację z realizacji zajęć zebraną od uczestników:

-          Raporty z wykonywanych zadań domowych – raporty kontroli złości, raporty transferów trenowanych umiejętności i lista omawianych wartości podczas sesji dylematów moralnych,

-          Inne formy dokumentacji zajęć (fotografie, opracowania pisemne, zeszyty uczestników, rysunki tematyczne, nagrania audio lub video, analizy itp.).

Długość trwania praktyk - 15 tygodni

Efekty praktyk dla uczestników grupy (dzieci i młodzież):

§ przyswojenie nowych umiejętności w stopniu pozwalającym im na wprowadzenie ich w życie

§ łatwiejsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach,

§ nauczenie się przewidywania konsekwencji i przez to unikania agresywnych zachowań

§ poprawa w relacjach z innymi ludźmi.

I etap odbędzie się w momencie zebrania się grupy.

II etap Superwizja:

Po 7 lub 8 tygodniach uczestnicy zbierają się na trwającym 20 godzin (dwa dni) spotkaniu superwizyjnym.

Celem tego spotkania jest wspólnie z trenerem prowadzącym trening:

-          omówienie przebiegu pierwszej części zajęć praktycznych (15 godzin),

-          dokonanie analizy napotkanych trudności, sukcesów oraz sytuacji nietypowych które miały miejsce w trakcie prowadzenia grupy,

-          sposobów wykorzystania nabytych umiejętności w sytuacjach codziennego życia,

-          dokonanie przeglądu dokumentacji z przeprowadzonych zajęć.

Po następnych 7-8 tygodniach nadchodzi ostatni:

III etap: trwający 20 godzin (dwa dni) jest poświęcony:

-          relacji z przebiegu całości zajęć,

-          analizie napotkanych trudności, sukcesów oraz sytuacji nietypowych które miały miejsce w trakcie II części prowadzenia grupy,

-          prezentacji dowolnych fragmentów swoich zajęć z grupą pod superwizją trenerów w gronie uczestników treningu.

-          wzmocnieniu zachęty do korzystania z literatury poświęconej problematyce TZA i obszarom ją wspierającym ( np. asertywności).

-          przedstawieniem dokumentacji pełnych praktyk.

Uwaga: Przedstawienie pozytywnie ocenionego sprawozdania i dokumentacji z prowadzenia grupy metodą TZA oraz ocenionej pozytywnie powyższej prezentacji praktycznych i teoretycznych umiejętności, zapewni uczestnikom otrzymanie zaświadczenia, uprawniającego do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą metodą Treningu Zastępowania Agresji.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania warsztatu: 90 godzin + 30 godzin praktycznej pracy z grupą

I etap: 5 dni (50 godzin)

II etap: Praktyczne prowadzenie grupy (15 tygodni) przez uczestników treningu przedzielone dwudniowym spotkaniemsuperwizyjnym (20 godzin).

III etap: 2 dni (20 godzin) zajęcia potwierdzające kompetencje uczestników.

Liczebność grupy:  16 osób 

Nabór uczestników trwa!

·         Ze względu na realizowanie przez uczestników warsztatu programu tego treningu  w zespołach dwuosobowych, konieczne jest, aby dobór uczestników umożliwiał sprawne wykonanie stawianych przed nimi zadań. Sprawdzonym sposobem zapewnienia prawidłowego realizowania tego treningu jest uczestnictwo w warsztacie parzystej liczby osób z jednej instytucji.

Koszt treningu:

Koszt treningu wynosi 1500 złotych od jednego uczestnika, dla studentów i członków OPP 1450zł. W koszt wliczono kawę i herbatę podczas przerw oraz materiały dla uczestników przygotowane przez prowadzącego z tematyki TZA i innych wybranych zagadnień łącznie około 140 stron! Ewentualne noclegi i wyżywienie uczestników należy zapewnić sobie we własnym zakresie.

TERMIN I ETAPU: 30.03-03.04.2011R.
 
Pozostałe terminy dwóch dwudniowych spotkań zostaną ustalone przez prowadzącego w późniejszym czasie lub podczas pierwszego etapu treningu.

Zajęcia odbywają się w godz. 8.00-15.00.

Miejsce szkolenia: siedziba firmy szkoleniowej Kuźnia- komunikacja i rozwój osobisty, 65-001 Zielona Góra ul. Dworcowa 33, sala szkoleniowa nr.9

Zapisy: Zapisu dokonujemy telefonicznie: 530777228, 603233393, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: z dopiskiem „TZA- zgłoszenie”

 W ciągu 7 dni od zgłoszenia uczestnictwa należy wpłacić zaliczkę w kwocie 300 zł. (przed rozpoczęciem kursu). Pozostałą kwotę – 1200 zł należy wpłacić przed rozpoczęciem zajęć.Istnieje możliwość płatności ratalnej, umawiana indywidualnie.

Ewentualne zmiany form i terminów płatności można ustalać bezpośrednio z osobą zapisującą.

Wpłaty można dokonać gotówką lub na konto bankowe Bank Millennium S.A. 28 1160 2202 0000 0001 6066 3922;

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Kuźnia - komunikacja i rozwój osobisty, Dworcowa 33, Zielona Góra,
data wydarzenia: od 2011-03-01 do 2011-03-28
organizator: Kuźnia - komunikacja i rozwój osobisty
adres: ul. Dworcowa 33, Zielona Góra,
tel.: 530 777 228, e-mail: kuznia-kiro@wp.pl
www: http://kuznia-kiro.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.