Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny dla beneficjentów Programu Partnerstwa Transgranicznego


2010-11-24, 06:46
archiwalne
Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne ogłosiło czwarty nabór wniosków na dofinansowanie działań upowszechniających rezultaty projektów, dofinansowanych przez Program Partnerstwa Transgranicznego w latach 2009­ - 2010. Wnioski można składać do 1 grudnia 2010.

Planowane jest dofinansowanie projektów, których bezpośrednimi uczestnikami będą dotychczasowi beneficjenci Programu oraz ich partnerzy, w tym w szczególności:

  • organizację spotkań/konferencji w celu podsumowania i wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk między beneficjentami Programu,
  • organizację wydarzeń / akcji o charakterze promocyjnym / informacyjnym upowszechniające w Polsce i w innych krajach objętych Programem rezultaty osiągnięte przez jego beneficjentów.

Wnioski należy składać w partnerstwach:

A.  dwustronnych:

  • wymagających jednego partnera zagranicznego z krajów EOG/EFTA (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) lub z kraju Basenu Morza Bałtyckiego (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Szwecja, Niemcy).

B.  wielostronnych:

  • wymagających minimum dwóch partnerów zagranicznych, w tym jednego z krajów ww. powyżej oraz jednego z kraju sąsiadującego z Polską/Unią Europejską od wschodu (Ukraina, Białoruś, FR-Obwód Kaliningradzki).

Całkowita suma dofinansowania dla projektów w 4 naborze wynosi 72.075 euro.

Kurs PLN/EUR, jaki należy stosować przy przygotowaniu wniosków: 1 euro = 3,9743 zł.

Za zgodą darczyńców, nabór skierowany jest wyłącznie do dotychczasowych beneficjentów Programu Partnerstwa Transgranicznego, tj. zarejestrowanych polskich podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w rozumieniu w art. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003 roku „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie", realizujących projekty dofinansowane w jednym z trzech naborów wniosków w latach 2009 - 2010.

Dofinansowanie projektu nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalne kwoty dofinansowania:

  1. dla projektów w partnerstwach dwustronnych: 12.700 euro
  2. dla projektów w partnerstwach wielostronnych: 20.000 euro

Nie wskazuje się maksymalnego ani minimalnego okresu realizacji projektów. Projekty muszą zostać zakończone w terminie nie późniejszym niż do 15 marca 2011. Planowana data rozpoczęcia realizacji projektów 1 stycznia 2011.

Zagadnienia Mechanizmów Finansowych istotne dla realizacji w ramach Programu stanowią polityka regionalna i współpraca transgraniczna.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie Programu www.partnerstwo-transgraniczne.org.pl oraz w siedzibie Operatora. Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach papierowych (oryginał + 1 kopia) wraz z kopią na nośniku elektronicznym w godzinach 9.30 - 15.30 (poniedziałek - piątek) w siedzibie Operatora: Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne ul. Nowy Świat 23/25 lok. 30 00-029 Warszawa.

Wniosek powinien zostać złożony w zamkniętej kopercie zawierającej opis z zaznaczeniem: nazwy projektu, nazwy wnioskodawcy, dopisku „Program Partnerstwa Transgranicznego - nabór nr 4"

Termin składania wniosków upływa: 1 grudnia 2010, g. 15:30.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru nr 4 zawarte są w Wytycznych dla Wnioskodawców dostępnych do wglądu w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej Programu www.partnerstwo-transgraniczne.org.pl

Ogólne zasady i wytyczne finansowania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego znaleźć można na stronach internetowych www.eeagrants.org oraz www.eog.gov.pl

Wszelkie pytania dotyczące naboru prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: lub fax.: 22/ 435 60 51.

Program jest realizowany przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Miejsce: Polska
Data wydarzenia: od 2010-11-23 do 2010-12-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność międzynarodowa
  • partnerstwo