Przejdź do treści głównej

2010/2011: Gdzie po fundusze

autor(ka): Marcela Wasilewska
2010-11-22, 03:46
archiwalne
Rok 2010 powoli się kończy. Rozejrzyjmy się więc po źródłach dotacji na projekty organizacji pozarządowych na najbliższe miesiące. Oto nasze propozycje.

Społeczeństwo obywatelskie, demokracja, integracja
Do 30 listopada 2010 r. można składać wnioski o przeprowadzenie przyszłorocznych projektów wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Fundacja wspiera przede wszystkim rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego, sprawnie działający system społeczny i gospodarczy, kontynuację procesu integracji europejskiej i dbałość o dobre stosunki Polski i Niemiec. Współorganizuje różnorodne projekty (konferencje, seminaria, warsztaty), zwłaszcza dotyczące: rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i umacniania reprezentatywnej demokracji; integracji Polski z UE; pobudzania debaty politycznej i społecznej dotyczącej wartości, odpowiedzialności obywatelskiej i kultury pamięci.

Wniosek powinien zawierać: dane organizacji składającej wniosek, tytuł projektu, planowane miejsce i termin imprezy, cel projektu, grupa docelowa, opis projektu, dokładny przebieg i program imprezy, dokładny kosztorys – przedstawienie kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia, honorariów itd., wkład własny, planowany podział kosztów między organizatorów.

Informacje: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, www.kas.pl


Współpraca krajów Grupy Wyszehradzkiej
Najbliższy termin składania wniosków o dofinansowanie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego to 1 grudnia 2010 r. i dotyczy małych grantów (small grants).

Celem Funduszu jest ułatwianie i promowanie rozwoju i bliskiej współpracy między czterema krajami wyszehradzkimi: Polską, Węgrami, Republiką Czeską i Słowacją oraz tymi krajami a krajami Europy Wschodniej, Bałkanów Zachodnich i Wschodniego Kaukazu poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych (np. festiwale, publikacje), naukowych (np. konferencje, publikacje, badania) i edukacyjnych (np. seminaria, szkoły letnie), wymian młodzieżowych (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla dzieci i młodzieży), projektów transgranicznych (np. projekty dwóch państw, dotyczące regionów przygranicznych, w odległości nie większej niż 50 km od granicy) oraz promocji turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi). Priorytetem jest wspieranie projektów przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Finansowane koszty: druk i dystrybucja publikacji, wynajęcie pomieszczeń na imprezy i koszty techniczne, honoraria, zakwaterowanie i wyżywienie, podróż, tłumaczenia, nagrody w konkursach, materiały promocyjne, koszty public relations, tworzenie i aktualizacja stron www.
Wsparcie w ramach małych grantów wynosi do 5 tys. euro i nie może przekroczyć 50% kosztów projektu. Budżet projektu powinien dotyczyć okresu maksymalnie sześciu miesięcy (również wtedy, gdy trwa on dłużej).

Informacje: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund), www.visegradfund.org


Edukacja i rozwój lokalny
Najbliższy termin składania wniosków o dofinansowanie Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga na projekty o charakterze ponadwojewódzkim upływa 15 grudnia 2010 r.
Dotacje przyznawane są na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach obszarów: 1) edukacja: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży; 2) rozwój lokalny: opieka zdrowotna, polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości. Finansowane są m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady.

Możliwe jest otrzymanie kilku dotacji. Fundacja nie określa maksymalnej ani minimalnej kwoty przyznawanych dotacji. Wspierane są projekty realizowane w okresie do 12 miesięcy.
Fundacje przyznaje również dotacje na projekty o charakterze lokalnym (realizowane na obszarze nieprzekraczającym jednego województwa: wieś, miasto, gmina, powiat) – najbliższy termin składnia wniosków to 28 lutego 2011 r.

Informacje: Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, www.citi.com/poland/kronenberg/polish


Integracja obywateli państw trzecich
Do 22 grudnia 2010 r. trwa nabór wniosków nr 1/2010/EFI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI), organizowany w Polsce przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W tym naborze finansowane mogą być: 1) działania skierowane do obywateli państw trzecich, społeczeństwa przyjmującego oraz działania na rzecz budowania dialogu międzykulturowego; 2) badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców w Polsce; 3) działania na rzecz budowy systemu instytucjonalnego w Polsce; 4) działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej.

Projekty muszą mieć charakter non-profit, a ich dofinansowanie z EFI nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych. Minimalny próg wartości indywidualnego projektu to 100 tys. zł. W przypadku organizacji pozarządowych współfinansowanie może zostać zwiększone o 10% pochodzące ze środków budżetu państwa.

Informacje: Władza Wdrażająca Programy Europejskie, www.wwpe.gov.pl  (zakładka: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich)


Współpraca polsko-niemiecka
Najbliższy termin składania wniosków o dotacje Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekty realizowane w ramach współpracy między polskimi i niemieckimi partnerami (na terytorium Polski i/lub Niemiec) to 3 i 4 stycznia 2011 r. Dotyczy on dotacji w wysokości od 10 001 zł do 30 tys. zł oraz powyżej 30 tys. zł (wnioski o dotację do 10 tys. zł mogą być składane na bieżąco).

Proponowane projekty muszą być związane tematycznie z priorytetami Fundacji: 1) spotkania i współpraca instytucjonalna – wymiana doświadczeń, np. grup zawodowych czy młodzieżowych, partnerstwa miast i gmin, uniwersytetów, stowarzyszeń i organizacji; 2) prace naukowe dotyczące Niemiec, Polski i Unii Europejskiej, projekty o charakterze naukowym oraz konkursy wiedzy dotyczące Polski, Niemiec i UE, a także nauka języków obcych i wszystkie z tym związane działania edukacyjne; 3) media – działania na rzecz rzetelnego informowania opinii publicznej o kraju sąsiada; 4) wspieranie wzajemnego porozumienia poprzez kulturę, w szczególności poprzez działalność literacką i artystyczną, dotyczącą Polski, Niemiec i UE, ponadto poprzez działania na rzecz zachowania wspólnego dobra kulturowego.

Jednorazowo można złożyć tylko jeden wniosek. Maksymalna dotacja FWPN wynosi 80 tys. zł (można się również ubiegać o dotację w euro) i może stanowić najwyżej 60% kosztów całkowitych projektu.

Informacje: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, www.fwpn.org.pl


Polsko-litewska współpraca młodzieżowa
Do 21 stycznia 2011 r. trwa konkurs w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, na projekty mające na celu wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznej współpracy między narodami Polski i Litwy.

Projekty można realizować w ramach dwóch niezależnych formatów: format 1. obejmuje projekty takie, jak: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej, seminaria i szkolenia, których celem jest wymiana oraz rozpowszechnianie przykładów dobrej praktyki między polskimi i litewskimi organizacjami realizującymi politykę młodzieżową i pracującymi z młodzieżą; format 2. obejmuje: projekty przygotowane i prowadzone przez organizacje inspirujące wymiany i inne inicjatywy młodzieży polskiej i litewskiej, imprezy, spotkania i inne inicjatywy młodych ludzi z Polski i Litwy, projekty informacyjne, których celem jest inspirowanie współpracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, lepszego zrozumienia i poznania się młodzieży polskiej i litewskiej, publikacje mające na celu zbliżenie między narodami Polski i Litwy. Formaty różnią się od siebie rodzajem realizowanych projektów, jak również systemem dofinansowania.

Projekty dofinansowane powinny opierać się na corocznych priorytetach Funduszu. Najważniejszymi adresatami projektów są młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą. Wnioskodawcami mogą zostać osoby prawne, posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą: instytucje oświatowe, publiczne oraz organizacje pozarządowe.

Projekty składane w ramach konkursu wniosków muszą zostać zrealizowane od 1 kwietnia do 30 listopada 2011 r.

Informacje: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, www.plf.org.pl


Źródło: inf. własna
Data wydarzenia: od 2010-11-25 do 2011-02-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • demokracja
  • działalność międzynarodowa
  • edukacja
  • młodzież
  • rozwój regionalny
  • społeczeństwo obywatelskie