Przejdź do treści głównej

Postulaty zmian w systemie nauki

autor(ka): Józef Wieczorek
2006-11-15, 21:40
archiwalne
Niezależne Forum Akademickie www.nfa.pl grupujące naukowców pracujących w Polscei za granicami kraju postuluje przeprowadzenie gruntownych zmian w systemie nauki w Polsce dotyczących ścieżek kariery akademickiej oraz finansowania nauki zgodnych z "Europejską Kartą Naukowca" i "Kodeksem postępowania przy zatrudnieniu pracowników naukowych". Zbiera podpisy pod postulatami.
Niżej zamieszczone są postulaty w sprawie zmian w systemie nauki w Polsce. Osoby przekonane o zasadności postulatów mogą przesyłać oświadczenia woli e-mailem: .
Podpisy zostaną dodane pod tekstem w kolejności na stronie
http://www.nfa.pl/news.php?id=2486

Postulaty zmian w systemie nauki w Polsce.

Po pierwsze postulujemy stworzenie uproszczonej i przejrzystej ścieżki kariery naukowej w Polsce zbieżnej ze standardami anglosaskimi, a mianowicie:

a. zlikwidowanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora 'belwederskiego'
b. wprowadzenie powszechnych i otwartych konkursów na stanowiska uczelniane ogłaszanych (pod rygorem nieważności) w specjalnym serwisie internetowym.
c. w przypadku stanowisk kierowniczych w nauce, ogłaszanie konkursów także w międzynarodowych czasopismach specyficznych dla danej dziedziny oraz uczestnictwo zagranicznych specjalistów z tej dziedziny w komisjach konkursowych
d. obowiązku pełnego ujawnienia dorobku naukowego
e. rozdziału większości funduszy przeznaczonych na badania poprzez otwarte konkursy projektów badawczych (grantów) z obowiązkowym udziałem recenzentów zagranicznych

Te zmiany mają na celu uniezależnienie kariery naukowca od subiektywnych ocen przeróżnych komisji (np. przy przyznawaniu habilitacji i profesury) i indywidualnych ocen ludzi nierzadko nie posiadających doświadczenia w danej dziedzinie (w komisjach często zasiadają nie tylko osoby nie posiadające wiedzy ze specjalizacji kandydującego ale nawet nie zajmujący się tą samą dziedziną). Szczególnie istotnym kryterium przyznania tytułu lub stanowiska na uczelni winna być lista publikacji (wraz z indeksem cytowań), dostępna każdemu zainteresowanemu, oraz rzeczywiste osiągnięcia edukacyjne (formowanie młodych naukowców ) i organizacyjne. W ten sposób, procesy rekrutacyjne staną się przejrzyste, ogólnodostępne i konkurencyjne, podwyższając jakość kadry naukowej i poziomu badań na uczelniach.

Po drugie postulujemy wprowadzenie w pełni jawnych i opartych na konkurencji zasad finansowania badań. Preferujemy finansowanie badań naukowych z pieniędzy publicznych opierające się na zasadach otwartych konkursów o granty, w których jedynymi kryteriami są proponowana propozycja badawcza oraz doświadczenie i dorobek naukowy ubiegającego się o grant. Domagamy się wprowadzenia prawnego wymogu publikowania wyników badań w ogólnodostępnej bazie danych oraz upublicznienia rozliczeń finansowych z przyznanych grantów. Dostęp do finansów publicznych winien być przyznawany na zasadzie konkursu, w którym każdy naukowiec (placówka badawcza) mógłby wziąć udział. Naturalną konsekwencją takiego podejścia do wydawania publicznych pieniędzy będzie wykształcenie na rynku naukowym grup badawczych potrafiących efektywnie zarządzać przyjętymi środkami. Grupy takie będą w stanie podjąć skuteczną konkurencję także z zagranicznymi ośrodkami.

Zaletą powyższych zmian jest otwarcie i dostosowanie systemu polskiej nauki do zasad ogólnie przyjętych w krajach anglosaskich. Dzięki temu sztuczne bariery (np. tytularne) utrudniające polskim naukowcom pracującym za granicą powroty na polski rynek naukowy zostaną zlikwidowane przez co wiele osób, które już nabyły bezcenne doświadczenie w najlepszych ośrodkach zagranicznych będzie mogło je przenieść na grunt polski, na czym skorzysta nie tylko nauka ale także i społeczeństwo.

Takie rozwiązania powinny ograniczyć poważne patologie przy rozdziale środków lub stanowisk.

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Data wydarzenia: od 2006-11-13 do 2006-11-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja