Przejdź do treści głównej

Organizacja pozarządowa – pracodawcą dla osób niepełnosprawnych

autor(ka): Klaudia Rukszan
2006-08-17, 11:43
archiwalne
Zatrudnienie w polskim trzecim sektorze jest jednym z najniższych na świecie. Z wielkim trudem przekraczamy 0,5% całego zatrudnienia. W Unii Europejskiej udział sektora non-profit poza rolnictwem wynosi ok. 8% (...). W Polsce 2/3 organizacji w ogóle nie zatrudnia płatnego personelu - pisze M. Maciuła w artykule "Sektor wielkich możliwości". Dlatego też organizacja pozarządowa nie tylko zatrudniająca pracowników, ale w dodatku jeszcze osoby niepełnosprawne, to duży ewenement jak na polskie realia. Tym bardziej, że w Polsce zatrudnienie niepełnosprawnych plasuje się na bardzo niskim poziomie (20%). Jednym z takich wyjątkowych pracodawców jest Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (FPMiINR).

Polityka fundacji
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (FPMiINR) powstała we wrześniu 1990 roku z inicjatywy środowiska osób związanych z Instytutem Podstaw Informatyki PAN. Działając od 16 lat za swoją aktywność była wielokrotnie nagradzana (np. nagroda „Pro Publico Bono” w roku 2000, I nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za publikację gazety Internetowej „Kurier IdN” w roku 2001), dzięki temu stała się organizacją rozpoznawalną. Fundacja ma duże osiągnięcia w aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Celem działania Fundacji jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy w warunkach wolnorynkowych mając na względzie częste zmiany na rynku pracy - mówi przewodniczący Zarządu Fundacji Krzysztof Anacki - Staramy się pokazać, jak wyjść nie tylko z bezrobocia, ale również z wyuczonej bierności życiowej, z domowego i społecznego „getta”. Działania Fundacji skupiają się wokół kompleksowych usług dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, ale Fundacja nie tylko pomaga znaleźć pracę, lecz również sama jest pracodawcą zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Stanowią one 60% wszystkich zatrudnionych pracowników. Do tej pory zatrudnialiśmy osoby niepełnosprawne na umowy zlecenia do realizacji projektów o stosunkowo krótkim - najwyżej rocznym - okresie finansowania, co skutkowało okresowym brakiem płynności finansowej, dlatego etaty nie wchodziły w grę. Jednak z początkiem tego roku sytuacja się zmieniła pod względem stabilizacji finansowej organizacji (przynajmniej na okres 28 miesięcy) co wiąże się z realizacją dwóch projektów finansowanych ze środków EFS. To pozwoliło nam na etatowe zatrudnienie 14 osób niepełnosprawnych. Powoli ta liczba się zwiększa – zatrudniliśmy również dwie osoby niepełnosprawne w projekcie finansowanym przez PFRON i Urząd Miasta st. Warszawy. Ogólnie mówiąc, od początku polityka Fundacji polega na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; jeśli mamy do wyboru dwóch kandydatów - sprawnego i niepełnosprawnego - odpowiadających wymaganym kwalifikacjom, zawsze wybieramy osobę niepełnosprawną - wyjaśnia przewodniczący Zarządu Fundacji - i jak dotąd ta strategia się sprawdza.

W zespole siła!
Osoby niepełnosprawne zatrudnione w fundacji funkcjonują świetnie! W przeważającej mierze jest to zasługa zespołowej pracy przy projekcie i dobrej organizacji pracy - podkreśla Magdalena Kisiel – kierownik projektu współfinansowanego z EFS „Centrum Usług Doradczych dla Osób Niepełnosprawnych”. Nasz zespół składa się z 12 osób, z czego 7 osób to pracownicy niepełnosprawni. Pierwsza rzecz, jaka rzuca się w oczy jeśli chodzi o jakość pracy, to brak różnicy między osobami sprawnymi a niepełnosprawnymi. Zadania powierzane pracownikom są wykonywane sprawnie, przede wszystkim dlatego, że potrafiliśmy odpowiednio rozłożyć siły i przydział zadań w zespole. Pewne obowiązki wzięli na siebie sprawni członkowie zespołu. Dotyczy to takich zadań, przy których realizacji istotna jest sprawność ruchowa np. dostarczanie dokumentacji z siedziby Fundacji do biura znajdującego się w innej dzielnicy Warszawy. Są to jednak problemy łatwe do rozwiązania.

Ważna organizacja pracy
Niewątpliwie, zatrudniając osoby niepełnosprawne musieliśmy brać pod uwagę dwie rzeczy, które mogły wpływać na realizację projektu: możliwość pogorszenia stanu zdrowia osób niepełnosprawnych, a o co za tym idzie ich przebywanie na dłuższym zwolnieniu, lub wyjazd na turnus rehabilitacyjny, oraz skrócony czas pracy osób niepełnosprawnych. W rzeczywistości jednak, te problemy nie nastręczają zbyt wielu trudności. Pomimo skróconego o godzinę czasu pracy, wszystkie powierzane pracownikom zadania są wykonywane sumienie i profesjonalnie. Natomiast obawy o przedłużającą się nieobecność niepełnosprawnych pracowników, czy to ze względu na zwolnienia czy turnus rehabilitacyjny, są jak na razie bezpodstawne. Możliwość wyjazdu na turnus rehabilitacyjny jest wykorzystywana przez pracowników raz na parę lat. A jeśli chodzi o przedłużające się zwolnienia i związane z tym nieobecności w pracy – zarówno osoba pełnosprawna, jak i niepełnosprawna może zachorować, a jej stan zdrowia może wymagać dłuższego urlopu zdrowotnego. Na to musi być przygotowany każdy pracodawca. Istotna jest dobra organizacja i zgranie zespołu. Niedawno musieliśmy poradzić sobie z przedłużającą się nieobecnością jednego z pracowników - jednak dzięki zaangażowaniu zespołu i rozłożeniu obowiązków na inne osoby, nie wpłynęło to w sposób znaczący na pracę biura. Po prostu w takich przypadkach więcej pracy mają pozostali członkowie zespołu. Ważne jest też aby przewidzieć takie sytuacje i mieć zaoszczędzone środki na zatrudnienie kogoś w zastępstwie.

Konieczna likwidacja barier
Bardziej istotne, z punktu widzenia osób niepełnosprawnych oraz pracodawców okazują się problemy prozaiczne i codzienne – np. dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych (szerokość wejścia, toalety itp.), trudności z dotarciem do pracy w okresie zimowym czy konieczność korzystania przez niektóre osoby z transportu specjalistycznego bądź pomocy asystenta. Często wymaga to od pracodawcy poniesienia dodatkowych kosztów na wykonanie np. podjazdów, poręczy (pracodawcy mogą starać się o dofinansowanie tych prac ze środków PFRON). Osoby niepełnosprawne ponoszą natomiast dodatkowe koszty związane z wynajęciem transportu specjalistycznego bądź taksówki. Staramy się jednak aby wynagradzanie za pracę było satysfakcjonujące jak również pozwalało osobom niepełnosprawnym na ponoszenie tego rodzaju wydatków.

Pracownik doskonały
Chciałabym bardzo mocno podkreślić ogromne zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wykonywanie powierzonych im zadań. Niepełnosprawne dziewczyny, z którymi pracuję, muszą walczyć ze swoją niepełnosprawnością każdego dnia. Wszystkie są szalenie aktywne, mają wyższe wykształcenie, robią studia podyplomowe, są zaangażowane w realizację kilku projektów, uczą się języków obcych, nie boją się podejmować nowych wyzwań - wylicza Magdalena Kisiel. Każda kolejna aktywność, pociąga za sobą następne działanie. I to staje się miarą ich sukcesu, a co za tym idzie i Fundacji, gdyż zyskuje profesjonalny personel. Nie na darmo mówi się, że osoby niepełnosprawne, by zostać docenione muszą być lepsze w tym co robią od pełnosprawnych, by nie przywiązywano wagi do ich fizycznych problemów.

Obustronna korzyść
Korzyść jednak jest obustronna gdyż fundacja posiada profesjonalny personel natomiast będąc pracodawcą daję szanse na rozwój i samorealizację. Renata Braun jest zatrudniona jako doradca zawodowy w Centrum Usług Doradczych na pół etatu. Wcześniej była zatrudniona na umowę o dzieło, ale cieszy się, że udało się to zmienić, gdyż woli pracować na etacie. Czuje się lepiej zabezpieczona, a regularny rytm pracy bardziej jej odpowiada.

Do fundacji najpierw trafiłam na kurs komputerowy, później zostałam podopieczną, co pociągnęło za sobą pracę na umowę o dzieło a obecnie na etat. Jestem bardzo zadowolona z pracy w fundacji. Wcześniej pracowałam w wydawnictwie i agencji ochrony mienia, wykonując pracę biurową. Była to praca polegająca na realizacji zadań i nic więcej. Obecnie w pracę w fundacji jestem w pełni zaangażowana - to jest praca z ludźmi, dająca dużą satysfakcję. Drugą ważną rzeczą jest fakt, iż tu nie widzi się mojej niepełnosprawności i nie mam poczucia inności, odmienności. Zespół, w którym pracuję składa się z 7 osób niepełnosprawnych i 5 sprawnych, ale tych różnic się nie wyczuwa i to jest bardzo budujące. Ostatnią ważną sprawą jest atmosfera pracy panująca w tego typu organizacjach. Mimo obowiązującej dyscypliny pracy człowiek czuję się tu swobodnie, ma poczucie akceptacji a partnerskie stosunki w zespole pozwalają na większą wydajność. Natomiast jeśli miałabym powiedzieć coś o minusach to tak naprawdę jest tylko jeden - niskie wynagrodzenie, ale ta kwestia jest raczej cechą charakteryzującą zatrudnienie w większości organizacji pozarządowych i nie ma się tu nad czym za bardzo rozwodzić. Ważniejsza jest możliwość samorealizacji i spełnienia.

Kwestia chęci
Przykład Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo pokazuję, że można zatrudniać płatny personel, czyli stać się pracodawcą w trzecim sektorze. Można również tworzyć i utrzymywać w ramach projektów etaty dla osób niepełnosprawnych, marginalizowanych społecznie i zawodowo. Warto pamiętać, że można też korzystać ze wsparcia w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Obowiązujące prawo, mówi że organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej - a takich było w 2004 r. 84% - zatrudniające osoby niepełnosprawne i chcące skorzystać z dofinansowania do ich wynagrodzeń, otrzymują pełne kwoty zapisane w ustawie o rehabilitacji zawodowej. NGO-sy są więc bardziej uprzywilejowane niż inni pracodawcy, jeśli chodzi o wsparcie w zatrudnianiu niepełnosprawnych (o dofinansowaniach pisaliśmy m.in. w artykule „Osoby niepełnosprawne szansą dla organizacji”). Wszystko to tłumaczy, dlaczego osoby niepełnosprawne mogą stać się atrakcyjnym pracownikiem dla organizacji pozarządowej.

___________________________
Artykuł powstał w ramach projektu "Ngo:sprawni. Niepełnosprawni - pełnosprawni pracownicy organizacji pozarządowych", realizowanego w latach 2005-2007 przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


LOGO

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia społeczna
  • integracja społeczna
  • osoby bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna