Przejdź do treści głównej

Warszawa. Szkolenie "Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem zmian"

autor(ka): Piotr Kubiak
2017-09-11, 08:44
płatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem zmian klimatu, bioróżnorodności i krajobrazu". Szkolenie odbędzie się 22 listopada 2017 w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN KLIMATU, BIORÓŻNORODNOŚCI I KRAJOBRAZU Data: 22 listopada 2017, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 8 listopada.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Pracownicy JST zaangażowani w wydawanie decyzji środowiskowych. Wskazany jest udział pracowników urzędów, jednostek organizacyjnych urzędów, instytucji i spółek publicznych zaangażowanych w budowę, rozbudowę i przebudowę budynków i infrastruktury, które to czynności mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Pożądany jest udział przedsiębiorców realizujących inwestycje wymagające uzyskania decyzji środowiskowej oraz wykonujących dokumentację wymaganą dla przedsięwzięć (karta informacyjna przedsięwzięcia i raport oddziaływania na środowisko).

Cele i korzyści ze szkolenia: Uczestnicy zdobędą wiedzę i poznają na przykładach schematy postępowania w przypadku wydawania decyzji z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz z możliwością nałożenia takiego obowiązku. Na szkoleniu zostaną omówione:

 • zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w tym oceny raportu oddziaływania na środowisko,
 • najczęściej powtarzające się uchybienia i błędy w postępowaniu oraz w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uczestnicy poznają nowe narzędzia ochrony krajobrazu.

Prowadzący: Radca prawny, od 1995 r. obsługa urzędów administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.) Od 1991 r. - etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Wykładowca od 1994 r. Realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz ochrony środowiska. Formy organizowania szkoleń - wykłady, seminaria, ćwiczenia praktyczne, konsultacje. Od 1998roku - wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich oraz powołany przez Ministra Sprawiedliwości członek komisji egzaminacyjnej na egzamin zawodowy radców prawnych. Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego. Wykładowca na szkoleniach służby cywilnej, posiada uprawnienia wykładowcy Brytyjskiego Funduszu Know How z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami komunalnymi.

Program szkolenia:

Część I:

 1. Oceny oddziaływania na środowisko – zakres przedmiotowy.
 2. Omówienie zakresu nowelizacji przepisów od 1.01.2017 r.
 3. Nakładanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – składniki, tryb i zasady sporządzania.
 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – nowy charakter i zakres.
 6. Postępowanie w sprawach wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  1. Właściwość organów.
  2. Rodzaje inwestycji i przedsięwzięć, w stosunku do których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko.
  3. Uzgodnienia i opinia w toku postępowania z innymi organami terminy uzgadniania decyzji.
  4. Udział stron i organizacji ekologicznych w postępowaniu.
  5. Składniki decyzji treść uzasadnienia.
  6. Funkcja decyzji w systemie inwestycyjnym.
 7. Ponowne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko – zasady i podstawy prawne.
 8. Ocena oddziaływania środowisko na obszary Natura 2000 – cechy charakterystyczne postępowania.

Część II:

 1. Audyt krajobrazowy, pojęcie, źródła prawa.
 2. Ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych w ochronie środowiska:
  1. Reglamentacja zasobów środowiska.
  2. Zezwolenia i ograniczanie emisji.
  3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ochrony środowiska.
  4. Oceny oddziaływania na środowisko.
 3. Nowe narzędzia ochrony krajobrazu (ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu).
 4. Zagadnienia ochrony przyrody na tle ustawy z 9.10.2015 r. o rewitalizacji.
 5. Zasada zrównoważonego rozwoju a zagospodarowanie przestrzenne i realizacja inwestycji. ochrona przyrody i środowiska:
  1. Decyzje środowiskowe.
  2. Warunki zabudowy i lokalizacja celu publicznego.
  3. Pozwolenie na budowę i zgłoszenie robót.
  4. Pozwolenia wodno-prawne.
  5. Odpady i odpady komunalne, gospodarowanie.
  6. Inne przepisy odrębne.
 6. Ochrona wartości środowiska i krajobrazu w ustawie o ochronie przyrody,
 7. Ochrona drzew i krzewów:
  1. Definicje pojęć, w szczególności drzewo, złom, wywrot, tereny zieleni.
  2. Drzewa i krzewy na terenach ochrony przyrodniczej.
  3. Zasady postępowania z drzewami i krzewami w parku krajobrazowym.

Część III:

 1. Udział społeczeństwa w postępowaniach w zakresie ochrony środowiska - ZASADY I ZAKRES.
 2. Udział społeczeństwa w procedurze administracyjnej przy wydawaniu decyzji.
 3. Organizacje ekologiczne – zasady udziału w postępowaniu.
 4. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: 2017-11-22
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

Adres:

Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 351 93 24

Faks:

22 351 93 10

E-mail:

biuro@frdl.mazowsze.pl

Www:

http://frdl.mazowsze.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia, rynek pracy
 • rozwój zawodowy