Przejdź do treści głównej

Nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego

archiwalne
1 stycznia 2006 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty, umowy, sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Publikujemy wzory oraz uzasadnienie proponowanych rozwiązań.

Rozporządzenie jest regulacją zastępującą dotychczasowe rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Z uwagi na specyfikę regulacji zawierającej wzór oferty i sprawozdania oraz ramowy wzór umowy, a także na fakt, że projekt zawiera szereg istotnych zmian o charakterze merytorycznym i redakcyjno-legislacyjnym, dla jasności i precyzyjności regulacji, a także w celu umożliwienia stosowania zawartych w niej wzorów, projekt rozporządzenia stanowi ujednoliconą wersję dotychczasowego rozporządzenia, które obowiązywało w tym zakresie, wraz z naniesionymi zmianami.

Zmiany zawarte w projekcie konsumują szereg istotnych postulatów zarówno organizacji pozarządowych, jak i administracji publicznej, które pojawiły się w trakcie praktyki stosowania wzorów. Jedną z najistotniejszych zmian jest rezygnacja z konieczności posiadania przez organizację specjalnie wyodrębnionego konta na dotację przeznaczoną na realizację konkretnego zadania. Zmiana ta jest podyktowana licznymi postulatami sektora pozarządowego, który podnosił, że wysokie koszty prowadzenia odrębnych kont lub subkont (szczególnie w przypadku organizacji realizujących jednocześnie kilka zadań publicznych), naraża organizacje pozarządowe na znaczne wydatki, które zamiast zwiększać wpływy banków, mogłyby być spożytkowane na realizację zadania.

Pozostałe zmiany, wynikające także z doświadczeń podmiotów stosujących rozporządzenie, mają charakter legislacyjno-techniczny i upraszczają stosowanie zawartych w rozporządzeniu wzorów w praktyce.

Rozporządzenie określa wzór oferty realizacji zadań publicznych przez organizację pozarządową, podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy oraz jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy. Proponowany wzór oferty uwzględnienia wszystkie elementy, o których mowa w art. 14 ustawy. Projekt określa również ramowy wzór umowy oraz sprawozdania z wykonania zadania publicznego, którego obowiązek złożenia wynika z art. 18 ustawy.

 

Ocena przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych wynikających z projektu rozporządzenia (OSR)

1. Podmioty objęte rozporządzeniem

Regulacje zawarte w rozporządzeniu bezpośrednio dotyczyć będą: organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy.

Zaproponowane we wzorach oferty, umowy i sprawozdania wskazane poniżej istotne zmiany merytoryczne polegają na uproszczeniu i doprecyzowaniu, zwiększają obowiązki informacyjne, oraz powodują skuteczniejszą kontrolę wykorzystania środków publicznych przez podmioty realizujące zadanie publiczne:

 • rezygnacja z konieczności posiadania specjalnie wyodrębnionego konta na dotację przeznaczoną na realizację konkretnego zadania – znaczące uproszczenie dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
 • zmiana treści tabel co ułatwi wypełnianie oferty organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy oraz ocenę oferty przez organy administracji publicznej,
 •  zwiększenie kontroli wykorzystania środków publicznych poprzez wprowadzenie zapisu umożliwiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykonania zadania publicznego również po zakończeniu jego realizacji – spowoduje skuteczniejszą kontrolę wykorzystania środków publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Wpływ rozporządzenia na finanse publiczne, rynek pracy, konkurencyjność i rozwój regionalny

Projektowane rozporządzenie ze względu na swój zakres nie będzie miało  wpływu na rynek pracy oraz sytuację i rozwój regionalny. Natomiast rozporządzenie stanowi wykonanie regulacji stwarzających podstawy prawne służące wzmocnieniu potencjału i możliwości współudziału trzeciego sektora w rozwiązywaniu problemów społecznych, jednocześnie stwarzając podstawy dla rzeczywistej konkurencji w obszarze zadań publicznych.

Rozporządzenie nie spowoduje wydatków budżetowych, ponieważ wszelkie koszty związane z tym rozporządzeniem są ponoszone wyłącznie przez podmioty oferujące wykonanie zadania publicznego.

3.  Konsultacje społeczne

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez członków Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne /w tym Caritas, ZHP, Stowarzyszenie FIP, Polski Klub Ekologiczny, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, WRZOS/ oraz zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl., w celu zapewnienia możliwie szerokich konsultacji społecznych.

4. Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych.

 

Wzory oferty, umów i sprawozdania znajdują się w plikach do pobrania pod informacją.


Miejsce: Warszawa
Data wydarzenia: 2006-01-01
Organizator:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego

Www:

http://www.pozytek.gov.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

 • Bład w rozporządzeniu? ~Krzysztof 13.01.2006, 02:40 W załączniku 2 do rozporządzenia okreslającym ramowy wzór umowy jest błąd. We wzorze (par. 17) jest odwołanie do ustawy o finansach publicznych z 1998 r, tymczasem ta ustawa została uchylona przez nową, z 30 czerwca 2005 r. ODPOWIEDZ
 • Czy to dobry moment?? ~mario 04.01.2006, 02:39 To chyba nie najlepszy czas na zmianę. Niektóre samorządy właśnie teraz ogłosiły konkursy. A co ze sprawozdaniami z zadań, które zostały zrealizowane, a nie rozliczone?? ODPOWIEDZ
 • Nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania ~Jerzy 03.01.2006, 08:27 Rozporządzenie niewątpliwie potrzebne, aczkolwiek /dotyczy głównie wzoru oferty/ pozostawia wiele kwestii nie wyjaśnionych np. jakie środki należy uznać za środki własne. Poza tym spowoduje szereg komplikacji, gdyż nie wprowadzono żadnego okresu przejściowego. Co mają zrobić samorządy, które ogłosiły konkursy ofert np. 15 grudnia ub. r.? ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • księgowość
 • organizacje wspierające
 • polityka społeczna
 • pożytek publiczny
 • prawo
 • społeczeństwo obywatelskie
 • współpraca z administracją