DZIŚ

kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

Zaliczka alimentacyjna

Zaliczka alimentacyjna i nowe mechanizmy służące poprawie egzekucji alimentów, to pomoc dla osób wychowujących dzieci i pozbawionych należnych im pieniędzy. Jeśli rodzic nie wywiązuje się ze swojego obowiązku i nie płaci zasądzonych przez sąd alimentów, państwo powinno umożliwić uzyskanie (egzekucję) należnych kwot. W przypadku, kiedy jest to niemożliwe – egzekucja jest nieskuteczna - a osoba wychowująca dziecko znajduje się w trudnej sytuacji, można przyznać jej pomoc. Taką pomoc świadczył do 1 maja 2004 Fundusz Alimentacyjny. Jednak ustawa o świadczeniach rodzinnych zlikwidowała tą instytucję i wypłacane przez nią świadczenia. Wraz z ustawą o zaliczce alimentacyjnej wraca pomoc skierowana bezpośrednio do wyróżnionej grupy osób alimentowanych.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Rafał Kowalski

2005-06-29, 13.52

Ustawa z dn. 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, wprowadza liczne zmiany w systemie świadczeń rodzinnych oraz systemie egzekucji alimentów. Omawiamy je w cyklu artykułów. Pisaliśmy już o dochodach uprawniających do świadczeń, wysokości zasiłku rodzinnego, wysokościach dodatków, terminach wypłaty świadczeń, samotnym wychowywaniu. Poniższa informacja dotyczy nowej formy pomocy - zaliczki alimentacyjnej.

Zaliczka alimentacyjna nie jest pomocą z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jednak z powodu adresatów, instytucji które będą wypłacać zaliczkę oraz procedur i definicji, stanie się właściwie nowym elementem systemu świadczeń rodzinnych.

Uprawnieni i kryterium dochodowe
Zaliczka alimentacyjna przysługiwać będzie osobie do ukończenia 18 r. życia. Jeśli osoba uczy się w szkole lub szkole wyższej zaliczka może być przyznana do ukończenia 24 r. życia. Dochód na osobę w rodzinie, uprawniający do otrzymania zaliczki to 583 zł.

Zaliczka powiązana jest z zasądzeniem alimentów. Zaliczkę otrzyma więc np. matka samotnie wychowująca dziecko, które uprawnione jest do świadczenia alimentacyjnego, jeśli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Do pomocy ma również prawo osoba ucząca się - również tylko w przypadku nieskutecznej egzekucji. Zarówno definicja osoby uczącej się jak i definicja osoby samotnie wychowującej zaczerpnięte zostały z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

osoba ucząca się - to osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się
osoba samotnie wychowująca dziecko - to panna, kawaler, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, wdowa lub wdowiec, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka
(powyższe dwie definicje pochodzą z ustawy o świadczeniach rodzinnych)

Bezskuteczna egzekucja to egzekucja, w wyniku której nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy. Nie określono przy tym jaka część należnej kwoty należy przez to rozumieć. Nieskuteczna egzekucja wystąpi więc zarówno wtedy, kiedy osoba zobowiązana do płacenia alimentów, nie płaci nic, jak i w sytuacji kiedy wpłaca 95% należnej kwoty, a zalega z pozostałymi 5%.

Wysokość zaliczki alimentacyjnej zależna jest z jednej strony:
- od wysokości zasądzonych alimentów oraz różnicy między tą wysokością, a rzeczywiście otrzymywanymi pieniędzmi, z drugiej strony
- ograniczają ją limity opisane w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.
Oznacza to, że kwota zaliczki nie może przekroczyć wysokości zasądzonych alimentów - nie może też przekroczyć określonych niżej limitów.

Limity powiązane są z liczbą dzieci (czyli osób uprawnionych) w rodzinie oraz z dochodami rodziny, i wynoszą:
- w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki alimentacyjnej - 170,00 zł dla osoby uprawnionej albo 250,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 120,00 zł dla osoby uprawnionej albo 170,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

jeśli dochód na osobę nie przekracza 291,5 zł:
- w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300,00 zł dla osoby uprawnionej albo 380,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
-  w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 250,00 zł dla osoby uprawnionej albo 300,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Aby otrzymać zaliczkę alimentacyjną należy złożyć wniosek do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej (w zależności od tego jak zorganizowana jest wypłata pomocy w danej gminie - podobnie jak przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne). Nie składamy wniosku osobiście. Wniosek składany jest za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne. Komornik dołącza do wniosku zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji. Zaliczka alimentacyjna przyznawana jest - podobnie jak świadczenia rodzinne - na tzw. okres zasiłkowy (1 wrzesień - 31 sierpień następnego roku). Jej wypłata zostanie wstrzymana jeśli osoba uprawniona do alimentów otrzymuje je w pełnej wysokości. Przepisy regulujące zasady przyznawania i wypłacania zaliczki alimentacyjnej wchodzą w życie 1 września 2005 r. Jednak biorąc pod uwagę zasady dotyczące wypłacania świadczeń na początku okresu zasiłkowego (zasady zawarte w ustawie o świadczeniach rodzinnych) wniosek o zaliczkę warto złożyć wcześniej - pisaliśmy o tym w informacji "Świadczenia rodzinne - więcej czasu dla urzędników".


więcej o zaliczce alimentacyjnej:
w materiałach przygotowanych przez Ministerstwo Polityki Społecznej "Informacja o ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej"

tekst ustawy:
ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Internetowy System Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu, plik w formacie pdf - 1,3 MB)

patrz też:
świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 1.09.2005-31.08-2005 - opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa", pt. "Świadczenia rodzinne"

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


.... - 2010-10-12, 22:35
spłata alimentów - 2008-08-29, 16:58
oszukana - 2008-01-25, 14:55
zaliczka alimentacyjna - 2007-07-31, 17:47
zabrana zaliczka - 2007-04-05, 13:35
zaliczka alimentacyjna - 2007-02-15, 09:27
zaliczka alinentacyjna - 2007-01-02, 19:56
zaliczka alimentacyjna - 2006-11-05, 18:25
zaliczki alimetacyjne - 2006-10-23, 14:03
Zaliczka alimentacyjna - 2006-08-17, 10:43
Ofiary nowego systemu - 2006-01-23, 14:19
zaliczka alimentacyjna - 2006-01-22, 18:24
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.