Przejdź do treści głównej

Uwaga! Zbliża się termin składania sprawozdań do US

autor(ka): Aneta Krawczyk, Anna Pyrz
2005-06-20, 10:58
archiwalne
Przypominamy o mijającym wkrótce terminie zatwierdzenia i przekazania sprawozdań przez organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe, których rok obrotowy równy jest rokowi kalendarzowemu i kończy się 31 grudnia 2004, powinny do 30 czerwca 2005 mieć zatwierdzone sprawozdanie finansowe.

Do kogo należy wysłać sprawozdania i do kiedy:

Do Urzędu Skarbowego:
1. Kto ma obowiązek przesłania dokumentacji: wszystkie organizacje bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, których rok obrotowy równy jest rokowi kalendarzowemu i kończy się 31 grudnia 2004,
2. Co należy przesłać: wysyłamy sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą zatwierdzającą przyjęcie sprawozdania przez właściwy organ (np. zarząd, walne zgromadzenie),
3. Termin: ostateczny 11 lipca 2005 (sprawozdanie należy przekazać w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia, sprawozdania zatwierdzone przed 30 czerwca 2005 należy przekazać odpowiednio wcześniej).

 Do Krajowego Rejestru Sądowego (właściwego ze względu na rejestrację organizacji):
1. Kto ma obowiązek przesłania dokumentacji: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą oraz organizacje pożytku publicznego, 
2. Co należy przesłać: wysyłamy sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą zatwierdzającą przyjęcie sprawozdania przez właściwy organ (np. zarząd, walne zgromadzenie), wypełniony formularz KRS Z30 (jeżeli składane jest tylko sprawozdanie i uchwała) lub KRS Z20 i KRS ZN (jeżeli organizacja oprócz sprawozdania zgłasza zmiany). Organizacje pożytku publicznego dodatkowo przekazują sprawozdanie merytoryczne.
3. Termin: ostateczny 15 lipca 2005 (sprawozdanie należy przekazać w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia, sprawozdania zatwierdzone przed 30 czerwca 2005 należy przekazać odpowiednio wcześniej). Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 30 czerwca 2005, to wówczas mimo braku zatwierdzenia należy je złożyć w rejestrze sądowym do 15 lipca 2005.

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą nie podlegają zwolnieniu z kosztów ogłoszenia sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zgłoszenie sprawozdania organizacji pożytku publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego może też pociągnąć za sobą konieczność umieszczenia wzmianki o tym sprawozdaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W tym wypadku koszt ogłoszenia wynosi 250 zł.
Warto jednak przekonać sędziego, aby rozważył interpretację Ministerstwa sprawiedliwości (zob. niżej) i odstąpił od tego obowiązku. Wtedy nie trzeba będzie oczywiście ponosić tych kosztów. Interpretacja  Biura ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego przy Ministerstwie Sprawiedliwości zakłada, że ogłoszeniu w Monitorze podlegają wpisy informacji związanych wyłącznie ze statusem organizacji pożytku publicznego (nabyciem statusu lub jego utratą).

Interpretację Ministerstwa Sprawiedliwości można znaleźć poniżej:
http://wiadomosci.ngo.pl/labeo/app/cms/x/107935.Monitor Polski B

 1. Kto ma obowiązek przesłania dokumentacji: Organizacje pożytku publicznego,
 2. Co należy przesłać: wysyłamy sprawozdanie finansowe i uchwałę zatwierdzają przyjęcie sprawozdania
 3. Termin: do 15 lipca 2005

Adres:
Zakład Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski B"
ul. Powsińska 69/71
02-903 Warszawa

Organizacje pożytku publicznego, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Polityki Społecznej i Rządowego Centrum Legislacji, nie są obowiązane do ponoszenia opłaty za ogłoszenie sprawozdania w Monitorze Polskim B.Do Ministra:

1. Kto ma obowiązek przesłania dokumentacji: Fundacje oraz Organizacje pożytku publicznego,

2. Co należy przesłać:

 • Fundacje podlegają obowiązkowi corocznego składania sprawozdania merytorycznego do właściwego ministra (zgodnie z Ustawą o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984, Dz.U. Z 1991 r, Nr 46, poz.203 ze zm.).
 •  Organizacje pożytku publicznego podlegają obowiązkowi corocznego składania sprawozdania merytorycznego oraz finansowego do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na adres:
  Ministerstwo Polityki Społecznej
  Departament Pożytku Publicznego
  ul. Nowogrodzka 1/3
  00-513 Warszawa

3. Termin: do końca roku obrotowego, zakres sprawozdania obejmuje działania podejmowane w poprzednim roku obrotowym. Dla organizacji pożytku publicznego termin złożenia sprawozdania mija 31 marca.

Do zakresu sprawozdania merytorycznego stosuje się przepisy Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r (Dz U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50 poz. 529).

Do zakresu sprawozdania finansowego dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą stosuje się art.45 ust.2 i 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej stosuje się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi , nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz.1539).

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku wyniku i informacji dodatkowej.Organizacje pożytku publicznego mają dodatkowe obowiązki sprawozdawcze:

Organizacja pożytku publicznego podaje roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

Wszystkie niezbędne informacje i formularze można znaleźć na portalu www.ngo.pl  w serwisach www.prawo.ngo.pl  i www.ksiegowosc.ngo.pl.


Źródło: inf. własna
Data wydarzenia: od 2005-06-20 do 2005-07-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

 • sprawozdanie ~Działacz 29.06.2005, 06:53 Czy mogliby mi Państwo wyjaśnić ile razy do roku składa się sprawozdanie. W marcu do Min.Pol.Społ. Monitora B, KRS złożono sprtawozdanie finansowe ( bilans, r-ek zysków i strat, inform. dodatkową) oraz sprawozdanie merytoryczne. Z KRS w czerwcu przyszło postanowienie o przyjęciu sprawozdania. Czy po miesiącu znów mamy składać sprawozdanie i plik papierów oraz ponownie płacić 250 zł. Jaśli tak to to jest chore i trzeba się zastanowić nad rezygnacją z OPP. Nie ma co tracić społecznego czasu na papiery. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • księgowość
 • pożytek publiczny