Przejdź do treści głównej

W KRS ma być prościej, także dla organizacji

autor(ka): Renata Niecikowska, poradnik.ngo.pl
2014-09-30, 06:28
archiwalne
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krs4DSC_0273.JPG
Nowo rejestrującym się stowarzyszeniom i fundacjom razem z numerem KRS będą od razu nadawane numery: NIP i REGON, później organizacje będą zgłaszały tzw. dane uzupełniające. W Krajowym Rejestrze Sądowym szykują się zmiany – już od grudnia 2014. Ngo.pl przypomina o nich oraz przedstawia wyjaśnienia Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie.

1 grudnia 2014 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wynikają z niej ważne zmiany w zakresie regulacji dotyczących procedur rejestracyjno-ewidencyjnych związanych z rozpoczynaniem działalności. Zmiany są poważne – dotyczą czterech ustaw: ustawy o KRS; ustawy o statystyce publicznej; ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Mają spowodować, że rejestracja rzeczywiście będzie odbywała się w jednym okienku.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

 • Nowym organizacjom składającym wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego będzie od razu nadawany numer NIP oraz numer REGON. Ma to skrócić czas oczekiwania na zarejestrowanie w KRS. Nowo powstająca organizacja nie będzie też dostarczać do KRS dokumentu (umowy) potwierdzającego prawo do użytkowania lokalu.
   
 • Organizacje wpisane do KRS będą zobowiązane w ciągu 21 dni od rejestracji złożyć w urzędzie skarbowym formularz uzupełniający, podając w nim dane, które nie były jeszcze znane w momencie rejestracji (np. numer rachunku bankowego, dane kontaktowe, przewidywana liczba zatrudnianych, przeważający rodzaj działalności statutowej – to zupełna nowość!). Organizacja będzie je zgłaszała na jednym formularzu w urzędzie skarbowym, a ten przekaże je do GUS i ZUS. Składanie danych uzupełniających w formie papierowej lub elektronicznej nie będzie wstrzymywało rozpoczęcia przez podmiot działalności, w tym działalności gospodarczej.
   
 • Zmienią się formularze KRS. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz szczegółową treść wpisów w tych rejestrach. Rozporządzenie ma zostać wydane przed 1 grudnia 2014 r., tak, aby mogło wejść w życie razem z nowym brzmieniem ustawy.
   
 • Organizacje już zarejestrowane w KRS, wpisane także do rejestru przedsiębiorców, będą zobowiązane zaktualizować (za pomocą formularza KRS-ZM) informacje o przeważającym przedmiocie działalności gospodarczej na poziomie podklasy przy pierwszym wniosku o zmianie danych, ale nie później niż w ciągu 5 lat od momentu wejścia w życie ustawy.

Tekst ustawy o KRS, z uwzględnieniem grudniowych zmian, można znaleźć tutaj – kliknij >>

***

NGO.PL PYTA, MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI ODPOWIADA

Portal ngo.pl zwrócił się z pytaniami dotyczącymi zmian w tej ustawie w kontekście organizacji pozarządowych – stowarzyszeń i fundacji rejestrujących się w KRS.
Poniżej publikujemy odpowiedzi Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości (p. Wioletta Olszewska) w tej sprawie.

ngo.pl: Czy zmiany wynikające z ustawy dotyczą także stowarzyszeń i fundacji, rejestrujących się w KRS bez działalności gospodarczej, TYLKO w rejestrze stowarzyszeń i fundacji? Czy one również będą z automatu miały nadawane numery NIP i REGON, czy będą zobowiązane starać się o nie samodzielnie, po uzyskaniu wpisu do KRS?

Ministerstwo Sprawiedliwości (MS): Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw ułatwia rozpoczynanie działalności przez wszystkie podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (nie tylko do rejestru przedsiębiorców).

Dla podmiotów wpisanych do KRS obowiązek samodzielnego zgłaszania danych identyfikacyjnych (obowiązek ewidencyjny) na potrzeby ewidencji podatkowej, krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej czy ewidencji ZUS będzie dotyczyć tylko niewielkiego zakresu tzw. danych uzupełniających (mniej istotnych, ale koniecznych do wykonywania zadań spoczywających na organach administracji objętych zasadą jednego okienka). Podmiot wpisany do KRS będzie zobowiązany złożyć wymagany formularz zgłoszeniowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Po wprowadzeniu przez organ podatkowy danych uzupełniających do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (dalej „CRP KEP”), będą one automatycznie przekazywane do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i systemu teleinformatycznego ZUS (w przypadku ZUS wraz z danymi przekazanymi pierwotnie z KRS).

 

ngo.pl: Czy zmiany w ustawie spowodują, że nie trzeba dostarczać do KRS dokumentów potwierdzających prawo od użytkowania  lokalu?

MS: Tak, art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw nadał nowe brzmienie art. 19b ustawy.

 

ngo.pl: Dlaczego w uzasadnieniu do ustawy wskazuje się, że wszystkie podmioty wpisane do KRS będę miały nadawane numery NIP i REGON automatycznie w związku z rejestracją w KRS, ale już wprowadzone zmiany do ustawy o statystyce, wskazują wyłączenie dla rejestru dłużników i podmiotów wpisanych do ewidencji stowarzyszeń, fundacji itd.?

MS: W uzasadnieniu do projektu ustawy (str. 8) czytamy, że „najistotniejszą zmianą, jakiej należy dokonać w obszarze objętym regulacją powyższej ustawy, jest wprowadzenie zasady, zgodnie z którą dane objęte wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej „KRS”), z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych…”:

Art. 3 pkt 1 lit a ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw dodał do art. 42 w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej ust. 3 a, który wskazuje, że wpisowi do rejestru podmiotów (Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej) podlegają określone dane objęte treścią wpisu w KRS, a także dane uzupełniające w przypadku podmiotów wpisanych do KRS, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych i podmiotów, o których mowa w art. 49 a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Wyłączenie dotyczy osób, które są wpisywane do rejestru dłużników niewypłacalnych oraz podmiotów, które na skutek uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego podlegają wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym jak np. kościelna osoba prawna. Rejestr dłużników niewypłacalnych jest oddzielnym rejestrem w ramach KRS. Dokonuje się tam wpisów informacji, że dana osoba nie spełniła swoich zobowiązań tzw. wpisów ewidencyjnych, na podstawie orzeczeń innych podmiotów.      

                                            

ngo.pl: Zgodne z art. 3 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o KRS, stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane także w rejestrze przedsiębiorców w KRS wśród danych uzupełniających zgłaszanych do rejestru podmiotów (REGON) wskazują przeważający przedmiot działalności statutowej. Czy stowarzyszenia i fundacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej, też będą miały taki obowiązek. Jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej?

MS: Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy  z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw dodano do art. 42 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej ust. 3 a, w którym jest mowa, że jedną z danych uzupełniających, którą należy podać przez podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest przeważający rodzaj działalności statutowej. Powołany przepis stanowi podstawę prawną dla obowiązku podania tych danych. Obowiązek dotyczy zarówno podmiotów, które są wpisane wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak również do rejestru przedsiębiorców. Trzeba bowiem odróżnić działalność statutową stowarzyszenia od działalności gospodarczej.

Obowiązek samodzielnego zgłaszania danych identyfikacyjnych do ewidencji podatkowej dotyczyć będzie tylko niewielkiego zakresu tzw. danych uzupełniających. Jego realizacja będzie możliwa po wcześniejszym uzyskaniu wpisów, zarówno w rejestrze sądowym, jak i w ewidencji podatkowej, w drodze samodzielnego działania podmiotu.

 

ngo.pl: Jak będzie odbywało się elektroniczne składanie danych uzupełniających – za pomocą ePUAP-u? Czy tylko z użyciem płatnego e-podpisu?

W tym zakresie właściwym do udzielenia informacji jest Minister Finansów.

 

ngo.pl: Podmioty, które są już wpisane do KRS będą zobowiązane zaktualizować informacje o przeważającym przedmiocie działalności na poziomie podklasy przy pierwszym wniosku o zmianie danych, ale nie później niż w ciągu 5 lat od momentu wejścia w życie ustawy. W jaki sposób będą to robić – na specjalnym formularzu urzędowym?

MS: Dostosowanie przedmiotu działalności do wymogów, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2014 r. dotyczy tylko tych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą.

Zgłoszenie przedmiotu działalności, zgodnie z przepisami ustawy, należy dokonać poprzez złożenie wniosku na urzędowym formularzu KRS-ZM. Formularz ten zgodnie z projektowanym rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sadowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania zostanie również dostosowany do wymogów przewidzianych w ustawie.  

 

ngo.pl: Kiedy realnie zaczną obowiązywać nowe zasady, skoro akty wykonawcze mogą się pojawić w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym?

MS: Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 1 grudnia 2014 r. W chwili obecnej prowadzone są prace również w zakresie rozporządzeń, stanowiących akty wykonawczych do  ustawy. W zakresie aktów wykonawczych do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nad którymi pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości planowane jest, iż będą obowiązywały również od 1 grudnia 2014 r. Nad innymi aktami wykonawczymi pracują  Ministerstwo Finansów, GUS i ZUS.


Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: poradnik.ngo.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 12 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • prawo