Przejdź do treści głównej

KRS wzywa do złożenia zaległych sprawozdań finansowych

autor(ka): Aneta Krawczyk, poradnik.ngo.pl
2015-08-06, 03:42
archiwalne
Aneta Krawczyk, poradnik.ngo.pl
Zdarza się, że organizacja pozarządowa ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale z różnych powodów jej nie prowadzi. Jeżeli tak się dzieje, warto zastanowić się nad jej wyrejestrowaniem z KRS. Dopóki jednak działalność jest zarejestrowana, należy koniecznie pamiętać o dodatkowych obowiązkach sprawozdawczych.

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Działam w stowarzyszeniu, które jest też wpisane do rejestru przedsiębiorców. Do tej pory nie podjęliśmy jeszcze żadnej działalności gospodarczej. Ostatnio dostaliśmy wezwanie z KRS do złożenia zaległych sprawozdań finansowym z lat 2010-2013. Nie wiedzieliśmy, że mamy taki obowiązek, myśleliśmy, że skoro nie rozpoczęliśmy działalności gospodarczej, nie musimy nic składać do KRS. Czy możemy złożyć te wszystkie sprawozdania jednocześnie? Sąd grozi nam karą grzywny, jeśli nie dopełnimy tego obowiązku z ciągu 7 dni.

 

Doradczyni poradnik.ngo.pl wyjaśnia: Każde stowarzyszenie i fundacja musi co roku sporządzić, zatwierdzić i wysłać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu. Organizacje, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą, mają dodatkowy obowiązek  sprawozdawczy – składają zatwierdzone sprawozdanie finansowe (i uchwałę) do rejestru sądowego (KRS).. Dotyczy on nawet tych organizacji, które jeszcze nie rozpoczęły prowadzenia działalności gospodarczej, lecz mają ją „jedynie” zarejestrowaną. Pisaliśmy o tym http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1641825.html

W opisywanym przypadku sąd dopatrzył się, że stowarzyszenie  nie składało sprawozdań i wezwał władze do nadrobienia zaległości. Zagroził nawet grzywną – jest to możliwe, zgodnie z zapisami art. 79 ustawy o rachunkowości.

W tej sytuacji, zarząd stowarzyszenia powinien jak najszybciej (w ciągu tych 7 dni kalendarzowych liczonych od daty odbioru listu z sądu)  przesłać zaległe sprawozdania.

Wniosek do sądu będzie składał się z:

  • formularza KRS - Z30
  • formularzy KRS- ZN –ich liczba będzie zależała od liczby składanych sprawozdań
  • oryginałów zatwierdzonych i podpisanych sprawozdań (każde sprawozdanie to bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) wraz z uchwałami
  • dowodu uiszczenia opłat – 140 zł (40 zł za złożenie dokumentów i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Nawet jeśli organizacja składa kilka sprawozdań jednocześnie, ale robi to za pomocą jednego wniosku, poniesie opłatę tylko raz.

Jeżeli wszystkie dokumenty zostaną złożone poprawnie, w terminie wskazanym przez sąd, a wniosek będzie prawidłowo wypełniony i opłacony, sąd rejestrowy wyda postanowienie o wpisaniu do rejestru informacji o złożeniu sprawozdania  i odstąpi od wymierzenia grzywny. Fakt złożenia dokumentów za dany rok będzie też  widoczny  w odpisie z KRS.

Uwaga! W 2015 roku weszły w życie nowe przepisy zgodnie, którymi jeśli organizacja mimo wezwania sądu nie złoży sprawozdań finansowych z ostatnich 2 lat to KRS może ją rozwiązać.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 330)

Art. 69.

1. Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawo zdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

2. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 ust. 1, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1.

 

Art. 79.

Kto wbrew przepisom ustawy:

1) nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,

2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków,

3) nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia,

4) nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym,

5) nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o których mowa w art. 68,

6) prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych bez wymaganych uprawnień,

7) prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonywania czynności doradztwa podatkowego, do wykonywa nia których jest uprawniony zgodnie z odrębnymi przepisami –bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 76h ust. 1– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

 

Art. 24.

1. W razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych (postępowanie przymuszające).  W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Przepisów art. 1052 zdanie drugie i art. 1053 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.

2. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę, o której mowa w ust. 1.

3. Sąd rejestrowy nie wszczyna postępowania przymuszającego, gdy z danych zawartych w aktach rejestrowych wynika, że nie doprowadzi ono do złożenia wniosku o wpis do Rejestru lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe. W postanowieniu o odstąpieniu od postępowania przymuszającego sąd rejestrowy wskazuje podstawę faktyczną odstąpienia od wszczęcia postępowania przymuszającego. Postanowienie nie wymaga doręczenia i nie podlega zaskarżeniu.

4. Sąd rejestrowy umarza postępowanie przymuszające, gdy z okoliczności sprawy wynika, że nie doprowadzi ono do spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

5. W przypadku odstąpienia od postępowania przymuszającego lub jego umorzenia sąd rejestrowy wszczyna postępowanie przymuszające, jeżeli poweźmie wiadomość, że sytuacja prawna lub faktyczna podmiotu uległa zmianie w sposób umożliwiający skuteczne jego prowadzenie.

6. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne.

Art. 25a. 1. Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy:

1) oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;

2) oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

3) wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu;

4) mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe;

5) mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1.


PORADY INFORMATORIUM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. NIE WIESZ? ZAPYTAJ

Źródło: http://poradnik.ngo.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 14 3

Skomentuj

KOMENTARZE

  • co kraj to obyczaj ~Fundacja AirBag Bezpieczeństwo i Edukacja 13.06.2014, 05:09 Witam, niektóre KRS-y na podstawie oświadczenia o niepodjęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomimo wpisu do rejestru przedsiębiorców umarzają postępowania. Dlatego warto zadzwonić i zapytać . ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • prawo