Przejdź do treści głównej

Lublin. Szkolenie "Kpa na gruncie postępowań o zwrot dofinansowania ze środków unijnych"

autor(ka): Magdalena Szaniawska
2018-10-11, 08:44
płatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Kpa na gruncie postępowań o zwrot dofinansowania ze środków unijnych". Szkolenie odbędzie się 09 listopada 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Cele i korzyści ze szkolenia:

  • omówione zostaną podstawowe typy postępowań, tj. postępowanie w przedmiocie zwrotu środków, w przedmiocie zastosowania ulgi (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenie środków przypadających do zwrotu), postępowań prowadzone na art. 168 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.
  • uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu procedury administracyjnej – niezbędną do prawidłowego i skutecznego przeprowadzania postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.

Adresaci szkolenia: pracownicy administracji publicznej, w szczególności prowadzący postępowania administracyjne w przedmiocie zwrotu dofinansowania unijnego.

Prowadzący: Radca prawny, mediator, trener. Prowadzi własną kancelarię; zajmuję się obsługą prawną osób fizycznych, firm i urzędów. Wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w tym Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, wydawania decyzji administracyjnych oraz w dochodzeniu zwrotu środków w drodze egzekucji administracyjnej. Konsultant prawny w ramach Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Prowadzi szkolenia z zakresu procedury administracyjnej, egzekucji administracyjnej, prawa cywilnego, prawa pracy, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Program szkolenia

1. KPA JAKO PODSTAWOWA REGULACJA PROCEDURALNA

- znaczenie pozostałych aktów prawnych, umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych

2. ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, W TYM ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI Z 2017 R.:

- zasada przyjaznej interpretacji przepisów – in dubio pro libertate”

- zasady proporcjonalności, bezstronności i zasada równego traktowania

- zasada pewności prawa

- zasada współdziałania organów dla dobra postępowania

- zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych

- zmiany dot. zasady dwuinstancyjności i definicja decyzji prawomocnej

- znaczenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w pomocy społecznej

3. STRONA PODMIOTOWA POSTĘPOWANIA

- organy administracji,

- właściwość rzeczowa, miejscowa, instancyjna

- wyłączenie pracownika i/lub organu

- strony i podmioty na prawach strony

- udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego

4. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

- wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek strony

- podanie – treść, sposoby wnoszenia, uzupełnienie, niewłaściwe skierowanie

- pozostawienie sprawy bez rozpoznania

5. RODZAJE POSTĘPOWAŃ

- postępowanie w przedmiocie zwrotu środków

- postępowanie na podstawie art. 168 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych

- postępowanie w przedmiocie zastosowania ulgi: o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenie środków przypadających do zwrotu

6.PODSTAWOWE REGULACJE PROCEDURALNE

- terminy załatwiania spraw

- bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie i procedura jego rozpoznania; obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia

- skutki uchybienia terminu

- doręczenia

- wezwania

- zasady udostępniania akt stronom

- zawieszenie i umorzenie postępowania

7. DECYZJA ADMINISTRACYJNA

- elementy decyzji

- rodzaje decyzji administracyjnych (przykłady decyzji)

- ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnej

8. ZWYKŁE ŚRODKI ZASKARŻENIA

- odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

- zasady postępowania odwoławczego

- zmiany dotyczące postępowania odwoławczego

- rozstrzygnięcia organu odwoławczego

- zażalenie

- samokontrola organu i instancji

9. ADMINISTRACYJNOPRAWNE SKUTKI STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH

- przebieg postępowania w sprawie odzyskiwania wypłaconych środków unijnych, analiza art. 207 ustawy o finansach publicznych (wezwanie poprzedzające postępowanie w przedmiocie zwrotu)

- charakter prawny decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu środków

- właściwość organów uprawnionych do rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji nakładającej obowiązek zwrotu w świetle uchwały NSA z dnia 5.12.2016 r., (sygn. akt II GPS 2/16)

- pojęcie nieprawidłowości w prawie unijnym

- mediacje i ugoda

- zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych

10. KONSEKWENCJE FINANSOWE STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

- wykluczenie z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- naruszenie dyscypliny finansów publicznych

- egzekucja administracyjna w przypadku braku zwrotu.

11. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ BENEFICJENTÓW W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI I SĄDAMI POWSZECHNYMI

- dopuszczalność drogi sądowej przed sądami powszechnymi

- kontrola sprawowana przez sądy administracyjne

12. ANALIZA WYBRANEGO ORZECZNICTWA, DYSKUSJA, CASE STUDY

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 22 października, cena po 22 października to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. Polska
Data wydarzenia: 2018-11-09
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie

Adres:

1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU

Tel.:

81 532 64 40

Faks:

81 532 84 65

E-mail:

info@frdl.lublin.pl

Www:

http://www.frdl.lublin.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • rozwój zawodowy