Przejdź do treści głównej

Lublin. Szkolenie "Zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego w systemie pomocy społecznej"

autor(ka): Magdalena Szaniawska
2018-10-11, 08:44
płatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego w systemie pomocy społecznej i wsparcia społecznego". Szkolenie odbędzie się 08 listopada 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

CELE I KORZYŚCI:

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego – niezbędną do prawidłowego i skutecznego przeprowadzania postępowań i wydawania decyzji administracyjnych. Zapoznają się z najnowszymi zmianami w przepisach, które mają kluczowe znaczenie w usprawnieniu procedur administracyjnych; poznają różne aspekty praktycznego stosowania zasad KPA. Wszystkie zagadnienia przedstawione zostaną przy użyciu przykładów praktycznych, a także w oparciu o orzecznictwo i naukę prawa. Program uwzględnia specyfikę zawodową osób pracujących z rodzinami i dziećmi. Trener odnosić się będzie do specyfiki pracy w systemie pomocy i wsparcia społecznego.

ADRESACI: pracownicy administracji publicznej, w szczególności pracujący z rodzinami i dziećmi , (pracownicy socjalni, asystenci rodziny).

PROWADZĄCY: Radca prawny, mediator, trener. Prowadzi własną kancelarię; zajmuję się obsługą prawną osób fizycznych, firm i urzędów. Wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w tym Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, wydawania decyzji administracyjnych oraz w dochodzeniu zwrotu środków w drodze egzekucji administracyjnej. Konsultant prawny w ramach Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Prowadzi szkolenia z zakresu procedury administracyjnej, egzekucji administracyjnej, prawa cywilnego, prawa pracy, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

PROGRAM:

1. KPA JAKO PODSTAWOWA REGULACJA PROCEDURALNA

 • obszary zastosowania KPA w systemie pomocy i wsparcia społecznego

2. ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, W TYM ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI Z 2017 R.:

 • zasada przyjaznej interpretacji przepisów – in dubio pro libertate”
 • zasady proporcjonalności, bezstronności i zasada równego traktowania
 • zasada pewności prawa
 • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania
 • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych
 • zmiany dot. zasady dwuinstancyjności i definicja decyzji prawomocnej
 • znaczenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w pomocy społecznej

3. STRONA PODMIOTOWA POSTĘPOWANIA

 • organy administracji,
 • właściwość rzeczowa, miejscowa, instancyjna
 • wyłączenie pracownika i/lub organu
 • strony i podmioty na prawach strony
 • udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego

4. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

 • wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek strony
 • podanie – treść, sposoby wnoszenia, uzupełnienie, niewłaściwe skierowanie
 • pozostawienie sprawy bez rozpoznania

5. REGULACJE PROCEDURALNE

 • terminy załatwiania spraw
 • bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie i procedura jego rozpoznania; obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia
 • skutki uchybienia terminu
 • doręczenia
 • wezwania
 • zasady udostępniania akt stronom
 • zawieszenie i umorzenie postępowania

6. TRYB I ZAKRES PROWADZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 • wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony
 • postępowanie dowodowe, z uwzględnieniem specyfiki spraw z zakresu pomocy społecznej
 • nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony
 • rozprawa administracyjna
 • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda
 • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy
 • szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym

7. DECYZJA ADMINISTRACYJNA

 • elementy decyzji
 • rodzaje decyzji administracyjnych (przykłady decyzji)
 • ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnej

9. ZWYKŁE ŚRODKI ZASKARŻENIA

 • odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • zasady postępowania odwoławczego
 • zmiany dotyczące postępowania odwoławczego
 • rozstrzygnięcia organu odwoławczego
 • zażalenie
 • samokontrola organu i instancji

10. POZOSTAŁE REGULACJE WPROWADZONE NOWELIZACJĄ Z 2017 R.

 • mediacje i ugoda
 • zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych

11. ANALIZA WYBRANEGO ORZECZNICTWA, DYSKUSJA, CASE STUDY

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 19 października, cena po 19 października to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. Polska
Data wydarzenia: 2018-11-08
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie

Adres:

1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU

Tel.:

81 532 64 40

Faks:

81 532 84 65

E-mail:

info@frdl.lublin.pl

Www:

http://www.frdl.lublin.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • polityka społeczna