Przejdź do treści głównej

Lublin. Szkolenie "Sprawozdania finansowe i zamknięcie roku 2018 w jednostkach i zakładach budżetowych po zmianach przepisów prawa"

autor(ka): Magdalena Szaniawska
2018-10-11, 08:44
płatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Sprawozdania finansowe i zamknięcie roku 2018 w jednostkach i zakładach budżetowych po zmianach przepisów prawa". Szkolenie odbędzie się 07 listopada 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

ADRESACI: pracownicy działów księgowości w jednostkach i zakładach budżetowych

CELE: podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2018 i otwarcia roku 2019 w rachunkowości jednostki po zmianach przepisów m.in.:

 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz.1911);
 • w ustawie o rachunkowości czy ustawie o finansach publicznych,
 • rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • rozporządzenia w zakresie klasyfikacji budżetowej,

- ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych, wskazania zmian porządkujących i interpretacyjnych w klasyfikacji budżetowej oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

PROWADZĄCY: Wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

PROGRAM:

1. Zamknięcie roku - informacje ogólne i harmonogram czynności

2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce

 1. rozliczenie i ewidencja należności, dochodów i przychodów budżetowych, w tym m.in.:
 • nadpłaty,
 • zaległości,
 • odpisy aktualizujące należności,
 • odsetki od należności, koszty upomnienia,
 1. rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe,
 2. ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
 3. środki pieniężne w ewidencji rocznej,
 4. rozrachunki,
 5. ewidencja kosztów,
 6. rozliczenia międzyokresowe,
 7. ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
 8. nowe zasady rozliczania nadwyżki środków obrotowych rachunku dochodów jednostek oświatowych,
 9. wycena aktywów i pasywów,
 10. wynik finansowy,
 11. fundusz jednostki,
 12. wydatki niewygasające z końcem roku.

3. Omówienie zmian w zakresie sprawozdań finansowych jednostki, szczególnie informacji dodatkowej. Obowiązek publikacji sprawozdań.

4. Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2019 po zmianach w zakresie planowania w jednostkach podległych JST.

5. Polityka rachunkowości jednostki – co do zmiany?

6. Pytania

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 24 października, cena po 24 października to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. Polska
Data wydarzenia: 2018-11-07
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie

Adres:

1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU

Tel.:

81 532 64 40

Faks:

81 532 84 65

E-mail:

info@frdl.lublin.pl

Www:

http://www.frdl.lublin.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia, rynek pracy
 • rozwój zawodowy