Przejdź do treści głównej

Stanowisko OFOP: Projekty rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego

autor(ka): Beata Kwiatkowska
2018-09-25, 07:08
użytkownik
Opinia OFOP - cytat ze stanowiska ws. rozporzadzen do ustawy OPP
Organizacje pożytku publicznego w znacznie gorszej sytuacji niż inne podmioty poddawane kontroli przez organy administracji publicznej. Utrudnienie organizacjom pozarządowym udziału w konkursach. Uniemożliwienie w praktyce uzyskiwania dostępu do informacji publicznej w związku z brakiem protokołów z posiedzeń zespołów problemowych Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nieprawidłowo prowadzone konsultacje publiczne...

Prezentujemy stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego wydawanych do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przeczytaj też: Czekają nas groźne zmiany w kontrolach! I to bez konsultacji


Sposób prowadzenia konsultacji publicznych

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń prowadzone były w sposób niezgodny z przepisami regulaminu pracy Rady Ministrów, a także z zasadami powszechności i przejrzystości prowadzenia konsultacji.

Przejawia się to przede wszystkim w braku skierowania do organizacji społecznych, w szczególności organizacji pożytku publicznego, projektu rozporządzenia w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego.

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, jednak w przeciwieństwie do pozostałych projektów, nie został wymieniony w piśmie z dnia 3 września 2018 r., informującym organizacje społeczne o trwających konsultacjach. Postępowanie takie jest o tyle nieuzasadnione, że projekt wprowadza istotne zmiany w zasadach przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego, wpływające na prawa i obowiązki tych organizacji.

Zmiany te pozwalają natomiast na zupełnie uznaniowe zarządzanie przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego nieprzewidzianych i niezapowiedzianych kontroli organizacji pożytku publicznego. Przepisy projektu stawiają więc organizacje pożytku publicznego w znacznie gorszej sytuacji niż inne podmioty poddawane kontroli przez organy administracji publicznej, w tym przedsiębiorców.

Zamiast uproszczeń dodatkowe koszty (wzorów ofert, umów i sprawozdania)

OFOP od wielu lat wraz z innymi organizacjami postuluje wprowadzenie uproszczeń dla działalności społecznej organizacji, w tym m.in. dotyczących składania ofert i rozliczania zadań realizowanych ze środków publicznych. Propozycje zawarte w projekcie rozporządzań nie wprowadzają zmian na odczuwalnym dla organizacji pozarządowych poziomie. Proponowane zmiany spowodują natomiast niepotrzebny chaos w pracy organów administracji publicznej zlecających zadania publiczne oraz utrudnią organizacjom pozarządowym udział w konkursach.

Będą one ponadto powodować dodatkowe koszty związane ze zmianą lub dostosowaniem elektronicznych generatorów do nowych wzorów, a także z wyszkoleniem osób odpowiedzialnych za ogłaszanie konkursów i ocenę wniosków, a co najważniejsze zdobyciem wiedzy przez same organizacje. Szczególnie dla społeczników działający lokalnie i organizacji o ograniczonych zasobach, będzie to stanowiło dodatkową barierę w codziennej działalności.

W związku z zapowiedziami przedstawicieli rządu dotyczącymi prac nad zmianą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie postulujemy ograniczenie zmian do kwestii technicznych związanych z przeniesieniem kompetencji ulokowanych dotychczas w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jawność działania zespołów Rady Działalności Pożytku Publicznego

Postulujemy, aby utrzymać wymóg sporządzania protokołów z posiedzeń zespołów problemowych Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zespołom problemowym przekazywane jest obecnie rozpatrywanie większości kwestii fundamentalnych z punktu widzenia organizacji pozarządowych. Do ich zadań należy również zajmowanie stanowisk w określonych sprawach (§ 15 obowiązującego i projektowanego rozporządzenia). W interesie organizacji jest zatem posiadanie możliwości zapoznawania się z przebiegiem posiedzeń zespołów, do czego konieczne jest utrzymanie obowiązku ich protokołowania.

Brak sporządzania protokołów z posiedzeń zespołów problemowych będzie mieć również negatywny wpływ na jawność prac Rady Działalności Pożytku Publicznego, będzie więc skutkować spadkiem zaufania do jej działań. Uniemożliwi on również w praktyce uzyskiwanie dostępu do informacji publicznej przez zainteresowanych obywateli i organizacje pozarządowe.

Poniżej pełny tekst stanowiska zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Do Pobrania

Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego wydawanych
do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
Organizator:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Adres:

Szpitalna 5/ 3, Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 370 25 04

E-mail:

ofop@ofop.eu

Www:

http://www.ofop.eu 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 9 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • pożytek publiczny
  • prawo
  • współpraca z administracją

Czekają nas groźne zmiany w kontrolach! I to bez konsultacji