Przejdź do treści głównej

Dolnośląskie Seminarium Interwencji Kryzysowej z udziałem przedstawicieli Wielkopolski [relacja]

autor(ka): Mirosław Sobkowiak
2018-09-24, 10:16
użytkownik
W Kliczkowie odbyło się VII Dolnośląskie Seminarium Interwencji Kryzysowej „Razem bez przemocy”. Wzięli w nim udział dyrektorzy i specjaliści z powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków interwencji kryzysowej z województwa dolnośląskiego, sędziowie, kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych przeciwdziałających przemocy w rodzinie. Uczestniczyli też przedstawiciele PCPR-ów i stowarzyszeń z Wielkopolski.

Organizatorem seminarium (10-11.09.2018 r.) było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie we współpracy z Wojewódzkim Koordynatorem Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. VII Dolnośląskie Seminarium Interwencji Kryzysowej objął honorowym patronatem Adam Myrda Starosta Powiatu Lubińskiego.

Seminarium prowadziła Alina Tarczyńska – dyrektor PCPR w Lubinie.

Pierwszym wykładowcą był Michał Lewoc – sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy, były Naczelnik Wydziału do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, autor „Informatora dla Sędziów, Prokuratorów i Kuratorów Sądowych dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Omówił on w pierwszej części swego wystąpienia oddziaływania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na osoby stosujące przemoc w rodzinie, w tym przez programy korekcyjno-edukacyjne. Po przerwie w drugiej części wykładu przedstawił oddziaływania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wobec osób doznających przemocy, w tym wskazał na praktyczne ścieżki wspierania osób poszkodowanych przemocą ze strony najbliższych.

Z kolei Marta Waniszewska – Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, zaprezentowała temat „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez powiaty w ocenie organu nadzoru.” Omówiła obszary oddziaływania na zjawisko przemocy w rodzinie przez samorządy powiatowe, wskazując jednocześnie działania, które już są dobrze zrealizowane w powiatach oraz te miejsca, które wymagają jeszcze wsparcia i rozwoju. Poprowadziła też panel dyskusyjny dotyczący podejmowanych działań przez powiaty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, zapraszając przedstawicieli poszczególnych samorządów do prezentacji swoich dobrych praktyk.

Drugiego dnia reprezentujący Stowarzyszenie „DZIECKO” Mirosław Sobkowiak – dyrektor PCPR w Gostyniu, specjalista pomocy psychologicznej, terapeuta środowiskowy i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, specjalista organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej, mediator, certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej oraz pracy z osobami stosującymi przemoc, trener rodzin zastępczych, trener programu „Szkoła dla rodziców wg Mazlish – Faber”, trener Treningu Zastępowania Agresji ART, przedstawił problem odbioru dziecka z rodziny. Omówił szczegółowo cztery procedury odbioru dziecka w różnych sytuacjach prawnych: 1) w związku z postanowieniem sądu o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej; 2) w związku z wykonywaniem obowiązków kuratorskich; 3) przy interwencyjnym odbiorze dziecka przez pracownika socjalnego wraz z policjantem i przedstawiciel ochrony zdrowia, 4) w ramach konieczności ochrony życia i zdrowia dziecka przez policję w sytuacjach kryzysowych podczas interwencji policji. Wskazał też na brak precyzyjnych uregulowań prawnych w niektórych sytuacjach i jednocześnie przedstawił rekomendacje dotyczące radzenia sobie w tych obszarach.

Po przerwie, w drugim swoim wystąpieniu, prezes Stowarzyszenia „DZIECKO” omówił kwestionariusze szacowania ryzyka przemocy oraz algorytmy postępowania w przypadku przemocy w rodzinie i ich wykorzystanie w procedurze „Niebieskie Karty” oraz przy interwencyjnym odbiorze dziecka z rodziny. Wskazał, że, korzystając z doświadczeń innych krajów, opracowano w Polsce skuteczne narzędzia szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Mają one na celu zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez interwentów podczas przeprowadzania interwencji. Zawierają też sugestie co do sposobu postępowania w sytuacji przemocy w rodzinie, stwierdzonej podczas przeprowadzania interwencji.

Seminarium zakończyła dyskusja o problemach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i dzielenie się doświadczeniami w zakresie radzenia sobie z różnymi sytuacjami, towarzyszącymi zapobieganiu przemocy.

Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w tym ważnym dla wzmacniania systemu pomocy społecznej wydarzeniu.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Stowarzyszenie "Dziecko"
Organizator:

Stowarzyszenie "Dziecko"

Adres:

Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń, woj. WP

Tel.:

65 572 53 25

E-mail:

stowarzyszeniedziecko@wp.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • polityka społeczna
  • przeciwdziałanie przemocy
  • rodziny