Przejdź do treści głównej

Spośród 19 ministrów, 7 nie przyjęło programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

autor(ka): Adela Gąsiorowska, Beata Kwiatkowska
2018-08-10, 16:15
użytkownik
pixabay
Do 19 lipca br. nie poznaliśmy treści programów współpracy z organizacjami pozarządowymi siedmiu ministrów. W przypadku niektórych ministerstw nie wiemy nawet, czy trwają jakiekolwiek prace nad programami. Spośród tych programów, które zostały przyjęte, trzy przyjęto z opóźnieniem, a połowa nie zawiera wszystkich wymaganych elementów. Tymczasem Zespół ds. programów współpracy z organizacjami pozarządowymi nie udziela informacji o swojej pracy.

Do tej pory programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 nie przyjęto w:

 • Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 • Ministerstwie Infrastruktury,
 • Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,
 • Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,
 • Ministerstwie Środowiska,
 • Ministerstwie Zdrowia.

Z informacji, jakie uzyskaliśmy wynika, że w trzech z wymienionych powyżej ministerstwach przygotowania do przyjęcia programów współpracy na rok 2018 trwają. W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzone są prace nad projektem programu, w Ministerstwie Środowiska prowadzone są konsultacje wewnętrzne programu, Minister Zdrowia podpisał na razie deklarację przyjęcia programu współpracy.

Nie mieliśmy natomiast szans dowiedzieć się, jaki jest stan prac i czy w ogóle jakiekolwiek prace nad programem współpracy trwają w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zobacz korespondencję).

Programów współpracy nie posiadają również powstałe w 2018 r. Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. W MI i MIR mają zostać przyjęte nowe programy współpracy. MPiT poinformowało natomiast, że nie będzie realizować przyjętego wcześniej w Ministerstwie Rozwoju programu współpracy partnerskiej z interesariuszami na lata 2018-2019, ponieważ nie prowadzi takiej współpracy.

Programy przyjęte z opóźnieniem

Programy współpracy powinny być przyjmowane najpóźniej do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres ich obowiązywania (art. 5a ust. 1 w zw. z art. 5b ust. 2 udpp). W Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Obrony Narodowej programy obowiązujące w roku 2017 przyjęto dopiero w sierpniu 2017 r. Z ponad roczną datą wsteczną program współpracy przyjęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, o czym pisaliśmy w Repozytorium w lutym 2017 r. (więcej).

Programy niekompletne

Spośród przyjętych programów współpracy sześć nie zawiera wszystkich wymaganych elementów. W programach nie zawarto:

 • priorytetowych zadań publicznych – MEN, MF,
 • trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert – MEN, MF, MON, MSWiA) oraz
 • informacji o przebiegu konsultacji (bądź informacja niepełna) – MON, MSWiA, MS, MSZ.

Brak sprawozdania z realizacji programu za rok 2017

W MON nadal nie opublikowano sprawozdania z realizacji programu za rok 2017, pomimo że termin na jego ogłoszenie upłynął 30 kwietnia 2018 r. Zgodnie z informacją uzyskaną w ministerstwie, sprawozdanie jest obecnie opracowywane.

Milczy Zespół ds. programów współpracy

Zapytaliśmy p. Adama Lipińskiego, pełniącego funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Przewodniczącego Zespołu ds. programów współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, czy Zespół opracował ramowe wzory rocznych lub wieloletnich programów współpracy, a jeśli wzory nie zostały opracowane, to na jakim etapie są prace nad nimi.

We wniosku o udostępnienie informacji publicznej wystąpiliśmy także o przekazanie nam sprawozdań rocznych z realizacji zadań Zespołu za lata 2016 i 2017. Chcemy dowiedzieć się, czy w latach 2017 i 2018 odbyły się posiedzenia Zespołu ds. programów współpracy, jakie były terminy posiedzeń i co było ich przedmiotem, a także czy zaplanowane są kolejne spotkania Zespołu. Prosiliśmy również o udostępnienie protokołów z poszczególnych posiedzeń.

Za oczywiste i ważne z punktu widzenia organizacji pozarządowych uznaliśmy dowiedzenie się, jakie osoby, wyznaczone przez jakie ministerstwa, wchodzą obecnie w skład Zespołu ds. programów współpracy oraz które ministerstwa przyjęły programy współpracy na rok 2018 i/lub 2019 (zgodnie z art 5 b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), ewentualnie na jakim etapie są przygotowania do powstania tych dokumentów w ministerstwach (zobacz pełną treść wniosku).

Wniosek do Przewodniczącego Zespołu ds. programów współpracy złożyliśmy 4 kwietnia 2018 r. 19 kwietnia 2018 r., po uzyskaniu telefonicznej informacji, że wniosek został przekazany do Centrum Informacyjnego Rządu, zwróciliśmy się do CIR z pytaniem o stan wniosku. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Nie został też wyznaczony nowy termin na udostępnienie informacji.

Repozytorium OFOP – dokumentacja nieprawidłowości w relacjach władza centralna organizacje pozarządowe

Treść korespondencji z poszczególnymi ministerstwami opublikowaliśmy na stronie repozytorium.ofop.eu. Przypominamy, że właśnie w Repozytorium OFOP prezentujemy na bieżąco wszystkie udokumentowane przypadki nieprawidłowości w relacjach władza centralna organizacje pozarządowe. Jeśli ktokolwiek zna przykłady, które warto zbadać, zachęcamy do zgłaszania zauważonych nieprawidłowości prowadzącej Program Rzeczniczy OFOP Adeli Gąsiorowskiej na adres .

***

Repozytorium OFOP – dokumentacja nieprawidłowości w relacjach władza centralna organizacje pozarządowe

Repozytorium OFOP powstało, aby dokumentować i upubliczniać nieprawidłowości w relacjach między władzą centralną a organizacjami pozarządowymi, w tym nieprzejrzyste decyzje władzy dotyczące: konkursów grantowych ogłaszanych przez ministerstwa; powoływania/odwoływania członków społecznych ciał doradczych, ciał dialogu, ciał eksperckich; programów współpracy ministerstw z NGO i innych naruszeń zasady partnerstwa i pomocniczości. Repozytorium OFOP jest inicjatywą wspieraną przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski.

 


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Organizator:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Adres:

Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa, woj. mazowieckie

E-mail:

ofop@ofop.eu

Www:

http://www.ofop.eu 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 8 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność obywatelska
 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • działania strażnicze
 • inicjatywy oddolne
 • monitoring
 • współpraca z administracją