Przejdź do treści głównej

Powiat Gostyński. Zespół Interdyscyplinarny w Krobi podnosi swoje kompetencje [relacja]

autor(ka): Mirosław Sobkowiak
2018-07-02, 10:10
użytkownik
Burmistrz Krobi powołał nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego w tej gminie. Jego zadaniem jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a przede wszystkim opracowanie i realizacja planów pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Zespoły Interdyscyplinarne lub powołane przez nie dla poszczególnych przypadków Grupy Robocze monitorują też sytuację rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

W skład krobskiego Zespołu Interdyscyplinarnego weszli przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu), gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.

Zespół na swoim pierwszym posiedzeniu (21.06.2018 r.) wybrał Przewodniczącego ZI w Krobi. Została nim Anna Krzyżostaniak, Kierownik MGOPS w Krobi.

Kolejną częścią pierwszego posiedzenia były warsztaty kompetencyjne. W czasie tego specjalistycznego szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Krobia., rekomendowano nowe formy i możliwości współdziałania specjalistów z różnych resortów. Omawiano sytuacje problemowe, występujące w czasie konkretnych działań, a wynikające z nieprecyzyjnych przepisów, niewystarczających środków, czy też braku współdziałania między przedstawicielami niektórych resortów. Wskazywano na skuteczniejsze sposoby reagowania, udzielania wsparcia i pomocy tym, którzy jej doznają i ich rodzinom.

Wiele uwagi poświęcono trudnym aspektom realizacji procedury „Niebieskie karty”, której głównym celem jest przerwanie przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy. Zgodnie też uznano, że najskuteczniejszą metodą zakończenia przemocy w rodzinie jest prawidłowe przeprowadzenie interwencji wobec sprawcy. A później, już na etapie naprawczym, wspieranie go w zmianie swoich zachowań. Wskazano też na użyteczność kwestionariuszy szacowania ryzyka i algorytmów postępowania, opracowanych przez „Niebieską Linię” dla interwentów z policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Przepracowano rekomendowaną zmianę metodyki działania grup roboczych poprzez skupienie się w pierwszym etapie na przeprowadzeniu maksymalnie pełnej diagnozy przypadku sytuacji przemocowej, zidentyfikowaniu historii przemocy oraz uwarunkowań mających wpływ na funkcjonowanie konkretnej rodziny, znalezieniu mocnych stron w rodzinie i opracowaniu możliwych wariantów działania. Dopiero na drugim etapie pracy z konkretnym przypadkiem przemocy rekomendowano organizowanie osobnych spotkań z osobami doznającymi przemocy oraz z osobami stosującymi przemoc ze wskazaniem, by te spotkania prowadzili wydelegowani (jeden lub dwóch) członkowie grup roboczych. Omawiano też sprawę konstruowania realnych, wielowariantowych planów pomocy, uwzględniających indywidualne możliwości poszczególnych osób i ich rodzin, a także ograniczenia systemowe i prawne.

Nieodpłatne szkolenie zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszeniem „DZIECKO”. Szkolenie prowadził certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej i pracy z osobami stosującymi przemoc, terapeuta, trener treningu zastępowania agresji TZA ART, mediator sądowy z PCPR w Gostyniu.

Organizatorzy szkolenia przypominają, że procedura "Niebieskich kart" polega na obowiązku wszczęcia interwencji oraz sporządzeniu przez każdego pracownika służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej czy policji specjalnej karty informacyjnej o podejrzeniu stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Podstawową zaletą tej procedury jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać. Odpowiedni sposób działania stanowi gwarancję, że interwencja będzie optymalna. Krzywdzenie jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne formy, takie jak krzywdzenie fizyczne, psychiczne, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie ekonomiczne czy zaniedbywanie. Optymalna interwencja to taka, która przede wszystkim zapewni ofierze bezpieczeństwo w trudnej, czy wręcz tragicznej dla niej sytuacji.

Po udzieleniu pomocy dziecku lub innej ofierze przesyła się niezwłocznie formularz "Niebieskiej Karty" do Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy ośrodku pomocy społecznej w każdej gminie. Specjaliści powołani do tego Zespołu weryfikują zgłoszenie i, w przypadku potwierdzenia się informacji o wystąpieniu przemocy, podejmują działania osłonowe i pomocowe, skierowane do ofiar przemocy oraz naprawcze, adresowane do sprawców.

Procedura ta jest prowadzona niezależnie od postępowania prokuratorskiego czy prowadzonego przez policję, wyjaśniającego, czy doszło do złamania prawa i popełnienia przestępstwa przeciwko osobom bliskim.

Jeżeli doznajesz przemocy, jeżeli jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR w Gostyniu.

Poniżej dane adresowe zespołu w Krobi:

- Zespół Interdyscyplinarny w Krobi, adres: 63-840 Krobia, Powstańców Wlkp. 126, tel. 65-571-11-09, mail: ; www.mgops.krobia.pl;


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Stowarzyszenie "Dziecko"
Organizator:

Stowarzyszenie "Dziecko"

Adres:

Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń, woj. WP

Tel.:

65 572 53 25

E-mail:

stowarzyszeniedziecko@wp.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • polityka społeczna
  • przeciwdziałanie przemocy
  • rodziny