Przejdź do treści głównej

Fundacja OPP składa jedno sprawozdanie merytoryczne. Kiedy i komu? Z jakiego innego obowiązku ją to zwalnia?

autor(ka): Helena Romanowska, poradnik.ngo.pl
2018-06-11, 03:40
Sezon sprawozdawczy w pełni. Fundacje OPP, podobnie jak inne organizacje ze statusem pożytku, składają sprawozdania do bazy sprawozdań OPP. Przed 2015 rokiem składały prawie te same sprawozdania gdzieś jeszcze. A teraz?

PYTANIE ORGANIZACJI  POZARZĄDOWEJ

Reprezentuję fundację, która ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Przygotowujemy sprawozdanie merytoryczne OPP. Czy musimy wysłać drugie sprawozdanie merytoryczne do ministra środowiska, któremu podlegamy ze względu na cele działania zapisane w statucie?
 

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK.NGO.PL ODPOWIADAHelena Romanowska, poradnik.ngo.pl

Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z sierpnia 2015 roku zwolniły fundacje ze statusem organizacji pożytku publicznego z obowiązku wysyłania drugiego sprawozdania z działalności do ministra, który je nadzoruje.

Fundacje OPP składają więc teraz jedno sprawozdanie merytoryczne. Zamieszczają je w Internetowej Bazie Sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego. Bazę sprawozdań OPP prowadzi Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Chcesz wiedzieć, gdzie składać sprawozdania OPP? Zobacz wiadomość: Składasz sprawozdania OPP? Skorzystaj ze „starej” bazy.


Sprawozdanie wypełnia się na wzorach określonych w rozporządzeniu ministra ds. zabezpieczenia społecznego (do końca października 2018 r. rozporządzenie to zostanie zastąpione nowym rozporządzeniem wydanym przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego).

W zależności od wysokości przychodów, fundacje sporządzają:

 • sprawozdanie podstawowe – dotyczy organizacji, które osiągnęły przychód powyżej 100 tys. zł
 • sprawozdanie w wersji uproszczonej – dotyczy organizacji, które osiągnęły przychód do 100 tys. zł
Sprawdź, co zawierają sprawozdania organizacji pożytku publicznego w serwisie poradnik.ngo.pl


Fundacje, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym (takich organizacji jest zdecydowana większość), zamieszczają sprawozdanie merytoryczne w bazie OPP najpóźniej do 15 lipca. W 2018 r. termin przesuwa się na 16 lipca, ponieważ 15 wypada w niedzielę.

Termin składania sprawozdań organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, upływa 30 listopada roku następującego po roku, za które jest składane („30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który jest składane sprawozdanie”).

Trzeba też pamiętać, że w bazie sprawozdań OPP organizacje ze statusem pożytku mają obowiązek zamieścić nie tylko sprawozdanie merytoryczne, ale również sprawozdanie finansowe (sprawozdanie, które sporządzamy dla urzędu skarbowego). 

Do 2015 r. sporządzanie dwóch sprawozdań merytorycznych przez fundacje OPP było obligatoryjne. Obowiązek ten wynikał z dwóch różnych aktów prawnych: ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która nakazywała umieszczać sprawozdanie w bazie OPP, oraz z ustawy o fundacjach, która nakazuje wysyłanie sprawozdania do ministra nadzorującego fundację. Na przykład fundacje zajmujące się ochroną dzikich zwierząt sprawozdają się ministrowi środowiska.

Obydwa sprawozdania merytoryczne (OPP i „zwykłe” czyli „sprawozdanie z działalności fundacji”) mają różne wzory.

Wysłanie sprawozdania z działalności fundacji do nadzorującego fundację ministra jest nadal obowiązkiem fundacji, które nie mają statusu OPP (i w związku z tym nie sporządzają sprawozdań OPP).

„Zwykłe” roczne sprawozdanie merytoryczne (sprawozdanie z działalności fundacji) sporządza się według wspólnych wytycznych zawartych w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. W przepisach nie wskazano terminu, w jakim to sprawozdanie powinno być złożone. Przyjmuje się zatem, że fundacje mają na to czas do końca roku – czyli sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2017 powinno być złożone do końca 2018 roku.


Odpowiadając na pytanie NGO

W związku z tym, że fundacja ma status OPP, będzie musiała zamieścić swoje sprawozdanie za 2017 rok w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego, obsługiwanej przez Narodowy Instytut Wolności. Nie ma już jednak, jako OPP, obowiązku sprawozdawania się z działalności ministrowi wskazanemu w statucie (w tym przypadku ministrowi środowiska). A zatem fundacja taka w 2018 roku sporządza tylko jedno sprawozdanie merytoryczne (sprawozdanie z działalności) za rok 2017.

Trzeba jednak pamiętać, że zwolnienie z obowiązku składania sprawozdania do ministra nie wynika z samego faktu posiadania statusu OPP - zwolnienie dotyczy fundacji OPP, która faktycznie zamieściła sprawozdanie w bazie sprawozdań OPP (czyli zrealizowała obowiązek organizacji pożytku).

Uwaga! Status OPP oraz złożenie sprawozdania OPP nie zwalania fundacji ze sporządzenia sprawozdania finansowego i złożenia go do urzędu skarbowego.


Podstawa prawna

 • Ustawa o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 40 z późn. zm.)

Art. 12
1. O zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona, orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek właściwego ministra lub starosty.

2. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909).

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, jest przez fundację udostępnione do publicznej wiadomości.
  

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.), zobacz: akty prawne poradnik.ngo.pl

 

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

Art. 23  
1. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.
(…)

2. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.
(…)

6. Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.
(…)

6b. Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.

6c. Organizacja pożytku publicznego, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności, osiągnęła przychód nieprzekraczający 100 000 zł, zamieszcza na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie, o którym mowa w ust. 6 lub w ust. 6b, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w formie uproszczonego sprawozdania merytorycznego.
(…)

8. Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 1 i 1a, oraz wzór uproszczonego sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 6c, kierując się potrzebą ujednolicenia składanych sprawozdań.

 
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 234), zobacz: akty prawne poradnik.ngo.pl

Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebna ci jest pomoc prawna dla NGO?
Zadaj pytanie: poradnik.ngo.pl/zapytaj.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 1

Skomentuj

KOMENTARZE

 • fundacja ~magda 11.06.2018, 02:24 Być może taka jest teoria, natomiast w kwietniu zostaliśmy wezwani przez Ministra, któremu podlegamy do złożenia sprawozdania za poprzedni rok, ponieważ pierwszy raz od początku istnienia nie wysłaliśmy mu sprawozdania papierowego, a jedynie zamieściliśmy swoje sprawozdanie w bazie OPP... Wrzucilibyśmy skan pisma, gdyby można było załączać tu załączniki. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • księgowość
 • obowiązki
 • organizacje pozarządowe
 • pożytek publiczny
 • prawo