Przejdź do treści głównej

Lokalna integracja imigrantów

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-04-20, 10:18
- Imigracja jest zjawiskiem dotyczącym głównie obszarów miejskich i wymaga przede wszystkim działań w skali lokalnej – przypomina komisarz Corina Crețu. Komisja Europejska i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowały sprawozdanie, w którym podsumowano najważniejsze wyzwania związane z integracją imigrantów.

W sprawozdaniu opisano rozwiązania, które sprawdziły się w dużych europejskich miastach: Amsterdamie, Atenach, Berlinie, Paryżu i Rzymie. Zalecenia dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie i wdrażanie polityki, które zajmują się opracowywaniem i realizacją programów integracyjnych w skali lokalnej, regionalnej i krajowej, dotyczą 12 najważniejszych czynników, mających pierwszorzędne znaczenie dla udanego procesu integracji.

Zalecenia dotyczą różnych sektorów (opieka zdrowotna, zatrudnienie, mieszkalnictwo i edukacja) i obejmują takie kwestie jak dostosowanie umiejętności imigrantów do zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy oraz tworzenie wspólnej przestrzeni, która umożliwi społecznościom nawiązywanie kontaktów i budowanie więzi.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos stwierdził: - Po gwałtownym wzroście napływu uchodźców do Europy w latach 2015 i 2016 oraz naszych udanych działaniach w celu zmniejszenia napływu imigrantów o nieuregulowanym statusie nadszedł czas, by skierować uwagę na skuteczną integrację osób, które zostały objęte ochroną w naszym społeczeństwie. W naszym wspólnym interesie leży to, by osoby, którym przyznano prawo do pozostania w Europie, otrzymały wsparcie na rzecz integracji. Przyniesie to korzyści zarówno pod względem spójności społecznej, jak i pod względem konkurencyjności gospodarki.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu powiedziała: - Imigracja jest zjawiskiem dotyczącym głównie obszarów miejskich i wymaga przede wszystkim działań w skali lokalnej. To sprawozdanie zawiera listę działań, jakie należy podjąć. Ma ono pomóc władzom lokalnym w skutecznej integracji imigrantów przy wsparciu z funduszy polityki spójności. Mam nadzieję, że w przyszłości polityka spójności odegra w tym zakresie jeszcze większą rolę.

Zastępca sekretarza generalnego OECD, Mari Kiviniemi, powiedziała: - Działania na rzecz integracji należy podejmować niezwłocznie po przyjeździe imigrantów, a potem kontynuować. Lokalni politycy wiedzą, w jakich sektorach istnieją największe możliwości dla nowo przybyłych. Wiedzą też, w jaki sposób imigranci mogą przyczynić się do rozwoju lokalnego, na przykład poprzez wypełnienie luk na rynku pracy oraz budowanie bardziej różnorodnego środowiska z korzyścią dla wszystkich członków społeczności. Aby integracja imigrantów przebiegała sprawnie, rządy krajowe powinny współpracować z władzami lokalnymi już na najwcześniejszych etapach tego procesu.

Sprawozdanie zawiera analizę sytuacji imigrantów w krajach OECD. Mówi o tym, gdzie osiedlają się imigranci, na ile skuteczne okazują się programy integracyjne oraz jakie przeszkody, na przykład trudności z dostępem do lokalnych rynków pracy, hamują integrację. W sprawozdaniu zaproponowano również rozwiązania, które pozwolą położyć kres rozdrobnieniu krajowej polityki integracyjnej i zapewnić koordynację na wszystkich poziomach – krajowym, regionalnym i lokalnym. W dokumencie podkreślono potrzebę ściślejszego monitorowania i stwierdzono, że cele integracji można najskuteczniej osiągnąć poprzez większe zaangażowanie w sprawy lokalne organizacji pozarządowych, partnerów biznesowych i samych imigrantów za pośrednictwem prowadzonych z ich udziałem ocen i ankiet. Ponadto w sprawozdaniu opisano, jak uzyskać dostęp do środków finansowych, takich jak fundusze unijne, przeznaczonych na programy integracyjne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: Lokalna integracja imigrantów


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność międzynarodowa
  • edukacja
  • integracja europejska
  • obcokrajowcy, migranci
  • polityka międzynarodowa
  • rynek pracy
  • wyrównywanie szans