Przejdź do treści głównej

Małopolski Plan Działania dla rozwoju innowacji na terenach wiejskich

FRDL Małopol­s­ki Insty­tut Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji od pon­ad dwóch lat real­izu­je w ramach Pro­gra­mu UE INTERREG EUROPA między­nar­o­dowy pro­jekt poświę­cony roz­wo­jowi i pro­mocji innowacji na ter­e­nach wiejs­kich pn. Dzi­ała­nia region­alne na rzecz wprowadza­nia innowacji do pro­gramów oper­a­cyjnych (RATIO).

Efek­tem pier­wszej fazy pro­jek­tu jest wypra­cow­any Małopol­s­ki Plan Dzi­ała­nia dla roz­wo­ju innowacji na ter­e­nach wiejs­kich, uwzględ­ni­a­ją­cy propozy­c­je rozwiązań, które mogą wzbo­gacić sys­tem zarządza­nia wdrażaniem innowacji i wzmac­ni­a­nia kul­tu­ry innowacji na ter­e­nach wiejs­kich w wojew­ództwie małopol­skim.

Plan został opra­cowywany przez FRDL MIS­T­iA przy akty­wnym udziale Małopol­skiej Grupy Intere­sar­iuszy roz­wo­ju innowacji na ter­e­nach wiejs­kich, w tym przed­staw­icieli Wojew­ództ­wa Małopol­skiego: Depar­ta­men­tu Skar­bu i Gospo­dar­ki, Depar­ta­men­tu Poli­ty­ki Region­al­nej oraz Depar­ta­men­tu Fun­duszy Europe­js­kich Urzę­du Marsza­łkowskiego, a także Małopol­skiego Cen­trum Przed­siębior­c­zoś­ci, reprezen­tan­tów gmin i orga­ni­za­cji pozarzą­dowych oraz innych region­al­nych ekspertów w zakre­sie innowa­cyjnoś­ci. Małopol­s­ki Plan Dzi­ała­nia będzie pod­stawą dla pod­ję­cie przez Wojew­ództ­wo Małopol­skie dzi­ałań wdroże­niowych bezpośred­nio wpły­wa­ją­cych na rozwój innowacji na ter­e­nach wiejs­kich – pro­ponowanych do wdroże­nia w lat­ach kwiecień 2019 r.- marzec 2020 r.

Doku­ment zaw­iera również rekomen­dac­je dla samorządów niższego rzę­du w zakre­sie pobudza­nia o pro­mocji innowacji na ter­e­nach wiejs­kich.

Małopol­s­ki Plan Dzi­ała­nia Dla Roz­wo­ju Innowacji Na Ter­e­nach Wiejs­kich


Organizator:

Fundacja Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Adres:

Stradomska 11, 31-068 Kraków, woj. MA

Www:

http://www.facebook.com/FRDLMISTiA 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • innowacje
  • rozwój lokalny
  • wieś
  • wspólnoty i społeczności lokalne