Przejdź do treści głównej

Co daje praca w Komisji Dialogu Społecznego?

autor(ka): Federacja Mazowia
2018-04-05, 00:16
użytkownik
(Fot. StartupStockPhotos, pixabay)
Kilkaset organizacji pozarządowych z Warszawy bierze udział w pracach niemal 50 komisji dialogu społecznego. Czym są komisje nazywane KDS-ami, jak pracują i co udział w ich spotkaniach może dać warszawskim organizacjom pozarządowym?

Komisje dialogu społecznego (KDS-y), w których spotykają się przedstawiciele warszawskich organizacji pozarządowych i biur Urzędu Miasta st. Warszawy oraz poszczególnych urzędów dzielnic, działają przede wszystkim po to, aby poprawić efektywność i jakość działań kierowanych do mieszkańców i mieszkanek stolicy. Dziś w Warszawie działa 30 komisji branżowych (nazywanych Branżowymi Komisjami Dialogu Społecznego, w skrócie BKDS) oraz 18 komisji dzielnicowych (nazywanych Dzielnicowymi Komisjami Dialogu Społecznego, w skrócie DKDS).

Komisje branżowe powstają z inicjatywy organizacji pozarządowych działających w określonym obszarze tematycznym i spotykają się przy odpowiadającym ich aktywności biurze Urzędu m.st. Warszawy. Najwięcej komisji działa przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (11 komisji), ale w dialogu z organizacjami jest łącznie 14 biur, w tym m.in. Centrum Komunikacji Społecznej, Biuro Edukacji, Biuro Kultury, Biuro Polityki Zdrowotnej, Biuro Ochrony środowiska, Biuro Sportu i Rekreacji, ale także Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biuro Marketingu Miasta, Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym, Biuro Spraw Dekretowych, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego czy Biuro Polityki Lokalowej. Aktualną listę komisji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta.

 

 

Jak działają komisje?

Organizacje aktywne w danym obszarze tematycznym inicjują powstanie komisji przy odpowiednim biurze. Na przykład te zajmujące się edukacją, skupiły się w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji, działającej przy Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. W comiesięcznych spotkaniach biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędniczki, zajmujące się bezpośrednio współpracą z NGO. Dzięki pracy komisji, organizacje są także w stałym kontakcie z dyrekcją Biura Edukacji i mogą wspólnie podejmować kolejne inicjatywy.

– Mamy do siebie zaufanie i wiemy, że mamy wspólny interes, jakim jest dobro dzieci i młodzieży. Tutaj liczy się całość. Nie zawsze organizacje, które uczestniczą w pracach KDS, otrzymują dotacje. W konkursach są oceniane oferty, a nie organizacje. Ale my współpracujemy ze wszystkimi, którzy chcą z nami współpracować. Jesteśmy otwarci, rozmawiamy. To przynosi rezultaty – mówiła Alicja Krakiewicz, pracowniczka Biura Edukacji w wywiadzie dla warszawa.ngo.pl w grudniu 2017 r.

 

 

Spotkania komisji służą poprawie współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi. Nie chodzi wyłącznie o współpracę finansową (czyli np. opiniowanie tematów konkursowych lub delegowanie członków do komisji oceniających wnioski), ale także o współpracę pozafinansową (konsultowanie różnych dokumentów, dotyczących działań podejmowanych przez organizacje) i kwestie organizacyjne, dlatego w posiedzeniach mogą też uczestniczyć jednostki organizacyjne miasta (np. domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej).

Spotkania komisji to także okazja do wzajemnego relacjonowania swoich działań zarówno przez organizacje, jak i przez Urząd Miasta, a w razie potrzeby – do podejmowania pilnych interwencji. Gdy w jednym z biur za mały zespół pracowników nie nadążał z przygotowywaniem umów dla organizacji, komisja wystąpiła do dyrekcji biura z prośbą o powiększenie tego wydziału, aby usprawnić współpracę – odciążyć przepracowanych urzędników i przyśpieszyć proces podpisywania umów czy przygotowywania aneksów do umów. Ostatecznie przyczyniło się to do sprawniejszej współpracy i skuteczniejszego działania organizacji.

Organizacje są także angażowane w opiniowanie dokumentów czy kampanii społecznych, które dotyczą ich działalności, np. BKDS ds. ochrony zwierząt konsultuje m.in. działania związane z opieką nad kotami wolnożyjącymi. Gdy w ostatnich miesiącach konsultacjom poddawany był program „Polityka Mieszkaniowa. Mieszkanie 2030” w dyskusje nad dokumentem były zaangażowane BKDS ds. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu lokatorów oraz BKDS ds. ochrony praw lokatorów.

Działaj lokalnie

Działania KDS-ów widać także na poziomie dzielnicowym. Przy każdej dzielnicy działa komisja, która skupia organizacje pomocowe, kulturalne, sportowe, edukacyjne, a także sąsiedzkie. Może się wydawać, że tak różne organizacje nie mają wiele wspólnego. To jednak pozory – mogą one wspólnie działać, wspierając wzajemnie swoje postulaty.

W samym 2017 roku Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Praga Południe nie tylko konsultowała ogłoszenia konkursowe i delegowała przedstawicieli do komisji konkursowych, ale także promowała działania południowo-praskich organizacji. Przygotowała Prasko-południowe Prezentacje, czyli piknik organizacji, przeprowadziła akcję „Jeden procent dla Pragi-Południe”, prowadziła stałą rubrykę dla organizacji na łamach gazety dzielnicowej.

Angażowała się także w poprawę jakości współpracy organizacji z Urzędem Dzielnicy Praga- Południe. Komisja opracowała standardy wynajmu lokali użytkowych z zasobu dzielnicowego organizacjom pozarządowym, skutecznie zabiegała o zwiększenie środków na działania organizacji pozarządowych w zakresie oświaty w ramach otwartych konkursów ofert (z 10 tys. zł do 70 tys. zł) i przyczyniła się do zwiększenia dostępności małych grantów ze środków dzielnicowych. Na jej wspólnej pracy skorzystały więc organizacje działające w różnych obszarach.

 

 

Co daje praca w komisji?

– Udział w spotkaniach komisji pozwala współpracować z urzędem i wypracowywać różne rzeczy wspólnie. Daje możliwość nie tylko przedstawiać perspektywę organizacji, ale też poznawać perspektywę urzędu – mówi Magda Szeniawska z BKDS ds. Lokalnych Systemów Wsparcia i Placówek Wsparcia Dziennego. – Prawie 10 lat temu przyszłam na posiedzenie komisji pierwszy raz. Chciałam wtedy dowiedzieć się, jak można współpracować z urzędem, żeby nie tylko odpowiadać na konkursy czy też robić projekty samodzielnie. Uczestniczyłam w spotkaniach KDS ds. edukacji i DKDS Praga Północ, bo tam działa nasza organizacja. Teraz rzadko chodzę na ich posiedzenia, ale jestem na listach mailingowych i wiem, co się dzieje w dzielnicy. W razie potrzeby mogę też zabrać głos w sprawach, które mnie interesują.

Dziś trudno mi uczestniczyć we wszystkich komisjach, dlatego skupiłam się na jednej, czyli BKDS ds. Lokalnych Systemów Wsparcia. Dzięki temu mogę się rzetelnie zaangażować i działać w jej prezydium, ale łączę to ze swoją pracą w organizacji. W naszej komisji widzę przestrzeń do współpracy, zarówno ze strony Biura Pomocy i Projektów Społecznych, jak i organizacji realizujących Lokalne Systemy Wsparcia. Obie strony tego chcą, więc widać rezultaty naszej pracy. To zachęca do angażowania się.

Jak dołączyć?

Jeśli zainteresowała Cię działalność komisji dialogu społecznego i chcesz dowiedzieć się więcej na ich temat, wejdź na ngo.um.warszawa.pl i w zakładce poświęconej komisjom branżowym wybierz tę, której działalność jest zbieżna z pracą Twojej organizacji (możesz równocześnie angażować się w działania kilku komisji tematycznych i branżowych).

Znajdź informacje o dotychczasowej działalności komisji, o jej składzie oraz terminie i miejscu jej najbliższego posiedzenia.

Jeśli chcesz wziąć udział spotkaniu, możesz powiadomić o tym Przewodniczącego lub Przewodniczącą. Przyjdź na posiedzenie komisji, zobacz, jak pracuje i dołącz do niej jako organizacja członkowska.

 

 

 

Wsparcie dla KDS-ów

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających. SCWO wspiera fundacje i stowarzyszenia, ale także Komisje Dialogu Społecznego, by działały jeszcze lepiej i skuteczniej.

Przeczytaj więcej na temat wsparcia oferowanego Komisjom Dialogu Społecznego w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Dowiedz się więcej na temat Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych:

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

 


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych. Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.

 


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Federacja Mazowia
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • członkowie stowarzyszeń
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • organizacje pozarządowe
  • partycypacja
  • rzecznictwo, lobbing
  • władze organizacji
  • wspieranie organizacji
  • współpraca z administracją