Przejdź do treści głównej

Finanse JST. Postulaty Unii Metropolii Polskich

autor(ka): PAP - Serwis Samorządowy
2018-03-22, 16:22
(PAP) Unia Metropolii Polskich skierowała do resortu finansów swe postulaty, dotyczące zmiany systemu podatków i opłat lokalnych oraz ustawy o finansach publicznych. Proponuje m.in. zmianę wzoru wyliczania wskaźnika zadłużenia samorządów i likwidację ustawowych zwolnień i ulg w podatkach oraz opłatach lokalnych.

UMP postuluje następujące zmiany w systemie podatków i opłat lokalnych:

• Likwidacja ustawowych zwolnień i ulg w podatkach i opłatach lokalnych i wprowadzenie możliwości stosowania takich ulg - zgodnie z prowadzoną polityką osiedleńczą - przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (JST). Do czasu likwidacji ustawowych zwolnień i ulg należy wprowadzić obowiązek każdorazowej nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zatrzymując proces uchwalania nowych zwolnień i ulg w innych ustawach prawa materialnego.

• Zastąpienie podatku rolnego i leśnego podatkiem od nieruchomości o obniżonej stawce dla gruntów rolnych, z zastrzeżeniem, że obniżona stawka nie dotyczy gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorcy lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą i niezajętego na działalność rolniczą.

Wprowadzenie takiej zmiany ma ujednolicić system deklaracji i poboru podatku od nieruchomości. Dodatkowo należy wprowadzić możliwość doręczania decyzji ustalających wysokość zobowiązania tylko jednemu z małżonków (chyba że w aktach podatkowych zostanie złożone wyraźne zastrzeżenie w zakresie obowiązku doręczania deklaracji każdemu z małżonków osobno), przy czym należy utrzymać ich solidarną odpowiedzialność.

• Zdefiniowanie autonomicznej definicji pojęcia „budowla” w przepisach prawa podatkowego i powiązanie jej z Klasyfikacją Środków Trwałych.

• Docelowo likwidacja obowiązku wydawania decyzji podatkowych na rzecz składania informacji podatkowych – tak jak w przypadku osób prawnych.

Unia Metropolii Polskich chce też zmian w art. 243 ustawy o finansach publicznych, które mają na celu zwiększenie efektywności wykorzystania środków z UE przez JST, dostosowanie limitów obsługi spłaty długu do rzeczywistej zdolności kredytowej jednostki oraz eliminację błędów deformujących wskaźnik limitujący spłaty długu.

W przypadku tego artykułu UMP postuluje w pierwszej kolejności, by zmienić wzór, według którego wylicza się indywidualny wskaźnik zadłużenia. Ta zmiana miałaby dostosować limit zadłużenia do rzeczywistej zdolności kredytowej JST. M.in. eliminując podwójne naliczanie odsetek we wzorze indywidualnego wskaźnika zadłużenia - poprzez wprowadzenie korekty wydatków bieżących o wszystkie koszty związane z pozyskaniem finansowania (opłaty, prowizje, odsetki).

Unia chciałaby też, by poszerzyć katalog wyłączeń z limitu spłaty długu w zakresie:

• jednorazowych transakcji związanych z wcześniejszą spłatą środkami własnymi lub nowym długiem o niższych kosztach obsługi,

• wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami w związku z:

- restrukturyzacją zadłużenia skutkującą zwiększeniem kosztów obsługi;

- realizacją przedsięwzięć ekonomicznie efektywnych (tj. spełniających wskaźniki opłacalności wyliczane jak dla inwestycji komercyjnych np. NPV);

- realizacją przedsięwzięć istotnych dla rozwoju gospodarczego regionu i/lub kraju, po uzyskaniu zgody Ministra Finansów i pozytywnej opinii RIO. W przypadku cofnięcia zgody MF lub zmiany opinii RIO na negatywną wyłączenie obowiązuje w terminie do 90 dni po otrzymaniu przez JST decyzji MF lub opinii RIO.

Organizacja postuluje także:

• Korektę obecnego katalogu wyłączeń z limitu spłaty długu w zakresie art. 243 ust.3a poprzez:
- zmianę w art.243 ust.3a limitu od którego nie stosuje się ograniczeń określonych w art.243. ust. 1 z 60% do 30%; - doprecyzowanie zapisu, iż procentowy limit (60% lub 30%) odnosi się do wartości projektu określonego w umowie o dofinansowanie lub wpisanego na indykatywną listę projektów kluczowych sporządzoną przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

• Aktualizację wskaźnika i WPF w zakresie ujętym w art. 243 ust.2
Aktualizacja art.243 ust.2 poprzez dopisanie do przepisu obowiązkowej korekty relacji, o której mowa w art.243 ust 1 w terminie 90 dni od daty przekazania ostatnich sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy na który ustalana jest relacja.

• Odbiurokratyzowanie finansów JST:
Proponujemy ograniczenie dokonywania zmian w budżecie tylko do grup paragrafów,
z obowiązkiem prezentowania pełnych szczegółów w sprawozdawczości. Docelowo - podjęcie prac w zakresie zmiany klasyfikacji budżetowej z opcją jej uzadaniowienia.

Poniżej link do pełnej treści stanowiska Unii Metropolii Polskich w sprawie finansów JST:

http://www.metropolie.pl/wp-content/uploads/2018/03/stanowisko-UMP-finansowe-z-21-III-2018.pdf Źródło: Unia Metropolii Polskich


Informacja pochodzi z Serwisu Samorządowego PAP.

Źródło: PAP - Serwis Samorządowy, Unia Metropolii Polskich
Organizator:

Fundacja "Unia Metropolii Polskich"

Adres:

Plac Defilad 1 lok. 1801, 00-110 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 656 76 16

Faks:

22 656 60 18

E-mail:

kw@metropolie.pl

Www:

http://www.metropolie.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • miasto
  • rozwój lokalny
  • ruchy miejskie
  • wspólnoty i społeczności lokalne