Przejdź do treści głównej

Nowe Wytyczne dot. EFS w obszarze rynku pracy

autor(ka): opr. ue.ngo.pl
2018-01-03, 20:48
Ministerstwo Rozwoju opublikowało 29 grudnia 2017 r. "Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020". Wytyczne obowiązują od 1 stycznia 2018 r.

Przedmiot i zakres stosowania Wytycznych

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wytyczne służą zapewnieniu koordynacji działań podejmowanych w celu tematycznym 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia EFS, ze środków EFS i środków Inicjatywy. Mają także zapewnić zgodność działań podejmowanych w celu tematycznym 8 z udziałem środków EFS z polityką krajową w obszarze rynku pracy wyrażoną w dokumentach strategicznych i programowych, w tym w szczególności z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także uwzględniać doświadczenia z realizacji wsparcia z Programu Kapitał Ludzki, tak by zapewnić wysoki poziom efektywności realizowanych przedsięwzięć.

Wprowadzone zmiany

Zmiany dotyczą m.in.:

 • wprowadzenia zapisów dotyczących możliwości obejmowania wsparciem nowych grup docelowych wskazanych w Umowie Partnerstwa, tj. osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, imigrantów i reemigrantów, osób pracujących na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących oraz bezrobotnych w wieku 30-49 lat niekwalifikujących się innych grup docelowych określonych w UP, wraz ze wskazaniem definicji poszczególnych grup;
 • zmiany demarkacji między CT 8 i CT 9 w kontekście zmienionych w tym zakresie zapisów Umowy Partnerstwa;
 • wprowadzenia obowiązku pomiaru efektywności zawodowej w odniesieniu do osób pracujących wraz z zapisami dotyczącymi zasad pomiaru tej efektywności;
 • uszczegółowienia zasad dotyczących realizacji staży w ramach projektów z zakresu aktywizacji zawodowej;
 • umożliwienia finansowania opieki nad osobami z niepełnosprawnościami oraz aktywizacji zawodowej opiekunów tych osób.

Wytyczne obowiązują od 1 stycznia 2018 r.

Zapoznaj się z aktualną wersją Wytycznych oraz zgłoszonymi uwagami:


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja zawodowa
 • fundusze strukturalne
 • młodzież
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • rozwój zawodowy
 • rynek pracy