Przejdź do treści głównej

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu busa 9-osobowego – z możliwością demontażu tylnych kanap

autor(ka): Arkadiusz Marcisz
2017-10-12, 08:47
użytkownik
archiwalne
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenie zamówienia na usługę dotyczącą: 1) Wynajmu busa 9-osobowego – z możliwością demontażu tylnych kanap – na okres 12 miesięcy. Kategoria M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy. Tygodniowy czas użytkowania samochodu: od poniedziałku do piątku. Dzienna liczba kilometrów: 180 – 240. Miesięczna liczba kilometrów: do 4500

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie udzielenie zamówienia na usługę dotyczącą:

 1. Wynajmu busa 9-osobowego – z możliwością demontażu tylnych kanap – na okres 12 miesięcy.

Kategoria M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy

● Tygodniowy czas użytkowania samochodu: od poniedziałku do piątku

● Dzienna liczba kilometrów: 180 – 240

● Miesięczna liczba kilometrów: do 4500

Wymagane określenie stawki za każdy kolejny kilometr po przekroczeniu miesięcznego limitu kilometrów.

 1. Wymagania dotyczące Wykonawcy

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają doświadczenie w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej,
 2. dysponują pojazdami do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy,
 3. prowadzą działalność z zakresu wypożyczania i dzierżawy,
 4. nie mają powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wymagania wyszczególnione w literze a – d powinny zostać poświadczone przez Wykonawcę stosownymi dokumentami dołączonymi do formularza ofertowego. Brak w/w dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Specyfikacja pojazdu: Rocznik: 2016 lub 2017; Maksymalna masa całkowita: 3010kg; Masa własna: 2020kg; Kategoria pojazdu: M1; Silnik: 1598,00 cm3; Paliwo: Diesel+Adblue; Generowana moc: 70,00kW; Skrzynia biegów: Manualna 6 stopniowa; 9-osobowe auto z możliwością demontaży tylnych kanap.

Oferowane auto powinno posiadać:

klimatyzację, ABS + rozdział siły hamowania, funkcje typu: EBD, ASR, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, centralny zamek, 6- stopniowa skrzynia biegów, światła dzienne, radio CD/MP3. Auto wyposażone w 4 mocowania w przestrzeni bagażowej.

Podstawowe opcje zawarte w usłudze wynajmu:

Pełen serwis i ogumienie

 • naprawy w autoryzowanych warsztatach na terenie całej Polski,
 • monitorowanie stanu technicznego pojazdu, kosztów eksploatacji pojazdu oraz wymiana i przechowywanie opon.

Ubezpieczenie

Rocznik: 2017-2016 na gwarancji producenta z pełnym pakietem ubezpieczeń/assistance jak również opieką techniczną 24/7. Wymagany szczegółowy opis zawartości pakietu ubezpieczeń/assistane oraz pakietu opieki technicznej 24/7.

24h assistance

 • dojazd do uszkodzonego samochodu, naprawę na miejscu zdarzenia, holowanie na terenie całego kraju oraz nocleg dla kierowcy lub transport do miejsca podróży. Przy likwidacji uszkodzeń samochodu, zapewnienie samochodu zastępczego o podobnej klasie.
 1. Termin wynajmu:

12 miesięcy

 1. Kryterium oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających wymagania określone w niniejszym zamówieniu, w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najtańsza.

 1. Termin i sposób złożenia ofert

Ofertę należy złożyć pisemnie w kopercie z napisem „OFERTA – WYNAJEM AUTA 9 OSOBOWEGO” na formularzu dołączonym do niniejszego zapytania, w terminie 10 dni roboczych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego tj. do dnia 26 października 2017r., na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 15, 11 – 500 Giżycko, lub też dostarczyć osobiście do sekretariatu (pokój nr2).

Oferent zobowiązany jest do złożenia, wraz z ofertą, oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania).

 1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Oferenci zostaną 30 października 2017r. poinformowani za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie o wyniku przeprowadzonego postępowania.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona także na stronie internetowej PSONI Koło w Giżycku: www.psouugizycko.org.pl

 1. Uwagi końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Giżycku, do zawarcia umowy.


Pliki do pobrania

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: PSONI Koło w Giżycku
Miejsce: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, Dąbrowskiego 15, 11-500 Giżycko, woj. Warmińsko - Mazurskie
Data wydarzenia: od 2017-10-12 do 2017-10-26
Organizator:

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

Adres:

Dąbrowskiego 15, 11-500 Giżycko, woj. WN

Tel.:

87 429 29 09

Faks:

87 429 29 09

E-mail:

zk.gizycko@psouu.org.pl

Www:

http://www.psouugizycko.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • komunikacja, transport