Przejdź do treści głównej

NGO musi zwrócić dotację. Co się dzieje, krok po kroku? Sprawdź - Pełnomocnik wyjaśnia

autor(ka): Ewa Kolankiewicz dla warszawa.ngo.pl
2017-09-11, 15:15
(fot. Wokandapix, pixabay)
Organizacja pozarządowa nieprawidłowo zrealizowała zadanie publiczne (projekt), na które otrzymała dotację publiczną. Urzędnik stwierdza, że NGO musi oddać część lub całość dotacji. Co, krok po kroku, dzieje się w takiej sytuacji? Dla serwisu warszawa.ngo.pl wyjaśnia to Pani Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pytanie organizacji pozarządowej

Czy urząd ma procedurę (w znaczeniu: utarty, ogólnie przyjęty sposób postępowania) w sytuacjach, gdy organizacja nieprawidłowo zrealizowała zadanie i urzędnik stwierdza, że musi ona zwrócić cześć lub całość dotacji? Co się dzieje krok po kroku w takiej sytuacji?

Pełnomocniczka Prezydent m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Ewa Kolankiewicz, wyjaśnia:

Ogólne zasady rozliczania reguluje zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1613/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie procedury konkursowej, dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Każda organizacja, w terminie 14 dni od zakończenia realizacji zadania objętego umową ma obowiązek zwrotu środków niewykorzystanej kwoty dotacji lub wykorzystanej niezgodnie z umową na wskazane w umowie konto m.st. Warszawy.

2. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania objętego umową organizacja realizująca zadanie ma obowiązek złożyć sprawozdanie z zakończenia realizacji zadania publicznego, które jest weryfikowane przez upoważnionego do tej czynności pracownika.

3. W przypadku niezłożenia sprawozdania w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania lub stwierdzenia uchybień w złożonym sprawozdaniu urząd (czyli zleceniodawca) wzywa pisemnie organizację (czyli zleceniobiorcę) do złożenia sprawozdania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania Urząd uznaje dotację za wykorzystaną niezgodnie z umową i wszczyna procedurę administracyjną w celu uzyskania zwrotu dotacji.

W praktyce opisana powyżej formalna procedura może w szczegółach wyglądać w różnych biurach i wydziałach dzielnicowych Urzędu Miasta st. Warszawy nieco inaczej.

Najpierw wyjaśnienia, potem kontrola

Gdy w wyniku weryfikacji sprawozdania z realizacji zadania publicznego urzędnik zauważy nieprawidłowości i stwierdzi wydatkowanie dotacji niezgodnie z zapisami umowy i jej załącznikami – wówczas prosi (zazwyczaj poprzez e-mail) NGO o wyjaśnienia.

 Po uzyskaniu wyjaśnień i ewentualnym ich nieprzyjęciu urzędnik przesyła organizacji informację o tym fakcie, wzywając ją tym samym do zwrotu części lub całości dotacji.

Zanim jednak zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, zazwyczaj przegląda się całość dokumentacji finansowej, czyli dokonuje się kontroli dokumentacji (aby w momencie wszczęcia postępowania mieć całościowy obraz realizacji zadania publicznego).

Po kontroli i dalszej odmowie zwrotu dotacji przez NGO, urzędnik wszczyna postępowanie administracyjne (przestrzegając zapisów kodeksu postępowania administracyjnego – KPA). Na każdym etapie tego postępowania mogą pojawić się dowody (dokumenty) świadczące na korzyść NGO. Gdy się tak nie stanie, urząd wydaje decyzję administracyjną, od której organizacji przysługuje odwołanie.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Jeżeli odwołanie zostanie złożone po terminie, organ odwoławczy stwierdza postanowieniem niedopuszczalność odwołania. Od takiego postanowienia nie przysługuje zażalenie, gdyż jest to decyzja ostateczna.

Odwołania rozpatruje organ wyższego stopnia, który wydaje ponownie decyzję. Od tej decyzji nie przysługuje już odwołanie, ponieważ postępowanie administracyjne w naszym kraju jest tylko dwuinstancyjne. Od decyzji odwoławczych, kończących postępowanie w II instancji, przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zgodnie z KPA odwołanie można wnieść pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej czy ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej. Gdy decyzja zostaje podtrzymana, a NGO nadal nie dokonuje zwrotu części lub całości udzielonej dotacji – urzędnik tworzy tytuł wykonawczy (czyli dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela i odpowiadającego mu obowiązku dłużnika) i przesyła go do stosownego biura, podlegającego Skarbnikowi m.st. Warszawy, celem dalszej egzekucji roszczeń.

 

Cykl Pełnomocniczka wyjaśnia ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane przez organizacje pozarządowe. Przygotowuje go Ewa Kolankiewicz, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Masz pytanie związane z działalnością organizacji pozarządowych? Wyślij je na adres: .

 


Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebujesz pomocy prawnej? Zadaj pytaniehttp://poradnik.ngo.pl/zapytaj.

 
Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • kontrola
  • współpraca z administracją