Przejdź do treści głównej

Obywatele dla Demokracji. Fundacja Batorego odpowiada na zarzuty Ordo Iuris

autor(ka): Fundacja im. Stefana Batorego
2017-09-07, 13:21
"W sygnowanej przez Fundację Ordo Iuris publikacji, poświęconej prowadzonemu przez Fundację im. Stefana Batorego programowi Obywatele dla Demokracji, finansowanemu ze środków pomocowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (tzw. Funduszy EOG), sformułowane zostały fałszywe zarzuty pod adresem naszej Fundacji", czytamy w Oświadczeniu Fundacji im. Stefana Batorego.

W publikacji tej Fundacja Batorego oskarżona została o ”dystrybucję funduszy, niezgodną z intencjami, które przyświecały Państwom-Stronom umów międzynarodowych”, o „ stronniczość i nierzetelność w alokacji środków”, o „preferowanie dużych ośrodków miejskich”, „lansowanie projektów wpisujących się w linię określonych środowisk ideologicznych i światopoglądowych (lewicowych i liberalnych)”, oraz „brak poszanowania dla polskiego porządku prawnego i Konstytucji RP”. Na poparcie zarzutów autorzy publikacji przedstawiają arbitralnie dobrane, spreparowane dane, pasujące do z góry założonych tez.

 

Publikacja Fundacji Ordo Iuris wpisuje się w prowadzoną od ponad roku kampanię obecnych władz przeciwko niezależnym organizacjom obywatelskim. Dostarczyć ma argumentów w negocjacjach z rządem Norwegii dla przejęcia środków na wsparcie instytucji społeczeństwa przez tworzony przez rząd Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W związku z powyższym oświadczamy, że:

• Program Obywatele dla Demokracji prowadzony był zgodnie z zapisami umów międzynarodowych i z poszanowaniem polskiego porządku prawnego, w tym Konstytucji RP. Program Obywatele dla Demokracji prowadzony był zgodnie z zapisami umów oraz w oparciu o uzgodnione z Darczyńcami i przyjęte przez rząd polski dokumenty programowe określające priorytetowe obszary wsparcia oraz procedury dystrybucji i rozliczania środków pomocowych.

• Zgodnie z powyższymi dokumentami program wspierał: prawa człowieka, z uwzględnieniem praw mniejszości (etnicznych, religijnych, językowych i seksualnych); zasady dobrego rządzenia i transparentności działania; demokracje partycypacyjną; zwalczanie rasizmu, ksenofobii i różnych form dyskryminacji; przeciwdziałanie nierównościom społecznym, ubóstwu i wykluczeniu; równouprawnienie płci i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć; wspieranie organizacji zajmujących się tematyką dzieci i młodzieży. Pojęcia te były interpretowane nie tylko zgodnie z dokumentami programowymi Funduszy EOG, ale przede wszystkim zgodnie z przyjętymi przez Polskę konwencjami praw człowieka ONZ i Rady Europy, oraz Traktatem o Unii Europejskiej.

• Fundacja Batorego stosowała zapisaną w dokumentach EOG zasadę dobrego rządzenia, zrównoważonego rozwoju, równouprawnienia płci i równych szans, dbając o zachowanie równego dostępu dla wszystkich uprawnionych podmiotów, zarówno z małych jak i z dużych ośrodków, oferując tym pierwszym pokrycie wymaganego w programie finansowego wkładu własnego w wysokości 5% budżetu projektu.

• Projekty zgłaszane w otwartych konkursach dotacyjnych oceniane były przez niezależnych zewnętrznych ekspertów w oparciu o jawne i jasne kryteria merytoryczne, z zachowaniem zasad bezstronności przejrzystości i rzetelność całego procesu. Procedury programu i kryteria oceny wniosków nie zawierały żadnych zapisów, które pozwalałyby na preferencję dla organizacji o określonym światopoglądzie czy wyznaniu. O dotację w programie mogły ubiegać się wszystkie podmioty spełniające wymogi formalne zapisane w dokumentach programowych, w tym organizacje utworzone przez związki wyznaniowe i kościoły.

• Dzięki przyznanym w programie dotacjom w ciągu 2,5 roku 667 organizacji pozarządowych prowadziło działania w 773 miejscowościach w Polsce. Choć najwięcej dotacji otrzymały organizacje zarejestrowane w Warszawie, to większość, bo aż 161 realizowanych przez nie samodzielnie lub w partnerstwie z innymi organizacjami projektów, miało charakter ogólnopolski lub prowadzone było na obszarze innych województw. Tylko 49, czyli 9% z całości dofinansowanych w programie projektów, dotyczyło Warszawy.

 


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Fundacja im. Stefana Batorego
Organizator:

Fundacja im. Stefana Batorego

Adres:

Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 536 02 00

Faks:

22 536 02 20

E-mail:

batory@batory.org.pl

Www:

http://www.batory.org.pl 

Wyraź opinię 11 2

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • antydyskryminacja
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • organizacje wspierające
  • społeczeństwo obywatelskie