Przejdź do treści głównej

PO IiŚ: Powstanie baza wiedzy o zmianach klimatu

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-08-21, 21:54
Instytut Ochrony Środowiska opracuje oraz upowszechni bazę wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków. Stanie się to dzięki podpisanej 18 sierpnia 2017 r. umowie o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt jest wart 20 mln zł, unijna dotacja wyniesie 17 mln zł. Realizację przedsięwzięcia przewidziano na lata 2017-2021.

Efektem projektu Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) będzie piętnaście różnego rodzaju opracowań (ekspertyzy, oceny, analizy, koncepcje i studia), a zasięg planowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych i informacyjnych wyniesie 100 tys. osób.

W ramach inicjatywy zaplanowano siedem działań:

 1. zbudowanie bazy wiedzy (w ramach której opracowane zostaną scenariusze zmian klimatu, emisyjne, sektorowe i ekonomiczne oraz wykonane badania dla uzyskania wiedzy o różnych wymiarach skutków zmian klimatu i działań adaptacyjnych);
 2. utworzenie narzędzi upowszechniania zasobów bazy wiedzy (w tym platformy informatycznej umożliwiającej zarówno gromadzenie, jak i korzystanie ze zgromadzonych treści);
 3. wzmocnienie i rozbudowę mechanizmów ciągłego pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania bazy wiedzy;
 4. szkolenie grupy docelowej w zakresie zawartości i sposobów wykorzystania zasobów bazy wiedzy;
 5. opracowanie propozycji i wzorców działań w obszarze adaptacji do skutków zmian klimatu (w tym opracowywanie propozycji regulacji prawnych z obszaru ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian pod kątem ich zgodności z polityką klimatyczną państwa i UE);
 6. utworzenie systemu wspomagania decyzji (SWD) dla wyboru działań adaptacyjnych na wszystkich poziomach wdrażania „Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020);
 7. dostarczenie społeczeństwu rzetelnej i wiarygodnej wiedzy na temat zmian klimatu i potrzeb adaptacji do skutków tych zmian oraz poprawa świadomości potrzeby i zwiększenie odporności społeczeństwa na owe skutki.

Projekt ma zasięg ogólnopolski. Skierowany jest m.in. do decydentów różnych szczebli, podejmujących decyzje związane z wyborem i realizacją działań adaptacyjnych związanych ze skutkami zmian klimatu. Inwestycja jest zgodna z celami planów i strategii krajowych i europejskich w zakresie zagadnień klimatycznych, w tym między innymi SPA 2020 oraz Europa 2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” został umieszczony w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych i podlegał naborowi w trybie pozakonkursowym w ramach działania 2.1 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; Typ projektu: 9. Tworzenie bazy wiedzy i kompetencji w zakresie zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Strona Programu Infrastruktura i Środowisko
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekologia, środowisko
 • fundusze strukturalne
 • gospodarka
 • klimat