Przejdź do treści głównej

Specjalista ochrony informacji. Szkolenie uzupełniające SOIN dla pracowników pionów ochrony

autor(ka): KSOIN
2017-07-10, 08:43
płatne
Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych SOIN. Prowadzone zgodnie z krajowymi standardami kwalifikacji/ kompetencji zawodowych kod 242110 (5-dniowe). Szkolenie uzupełniające SOIN dla pracowników pionów ochrony. Prowadzone zgodnie z krajowymi standardami kwalifikacji/kompetencji zawodowych kod 242110 (3-dniowe). Udział płatny.

Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych SOIN

Specjalista ochrony informacji niejawnych współuczestniczy w zarządzaniu i organizacji ochrony informacji niejawnych. Specjalista ochrony informacji niejawnych realizuje przedsięwzięcia związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych. Wykonuje zadania powierzone przez pełnomocnika ochrony, zgodnie z nadanymi uprawnieniami, w zakresie zwykłych postępowań sprawdzających, opracowywania projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych. Przygotowuje analizy, oceny, sprawozdania oraz wnioski dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur postępowania w zakresie ochrony informacji niejawnych. Prowadzi kontrolę stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz sprawdza przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji. Monitoruje przestrzeganie przepisów określających sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych oraz zapewnia bezzwłoczne wdrożenie przepisów, wytycznych, zaleceń, instrukcji itp. dotyczących postępowania z informacjami niejawnymi. Prowadzi dokumentację z obszaru informacji niejawnych oraz analizy dotyczące szacowania i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych. Ponadto specjalista ochrony informacji niejawnych, zgodnie z wytycznymi pełnomocnika ochrony, prowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie informacji niejawnych, uczestniczy w kontroli kancelarii tajnej, zapewnia bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych, prowadzi postępowania wyjaśniające okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Zadania zawodowe:

• kreowanie polityki bezpieczeństwa informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;

• organizowanie i nadzorowanie procesu ochrony informacji niejawnych;

• przeprowadzenie analiz, przygotowywanie sprawozdań przestrzegania ochrony informacji niejawnych;

• monitorowanie i ocenianie stanu ochrony informacji niejawnej;

• opracowywanie projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych;

• przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów zapewniających ochronę informacji niejawnych;

• rekomendowanie przełożonym zmian wewnętrznych procedur ochrony informacji niejawnych;

• organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska.

Do podjęcia pracy w zawodzie specjalisty ochrony informacji niejawnych preferowane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia na kierunkach np.: administracja, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie. Warunkiem koniecznym jest posiadanie obywatelstwa polskiego, z wyłączeniem zatrudnienia u przedsiębiorców, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Konieczne jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez właściwy organ lub pisemnego upoważnienia wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Dodatkowe zadania zawodowe: Uwaga – opis standardów kompetencji zawodowych dla tego zawodu można znaleźć w bazie danych: www.kwalifikacje.praca.gov.pl

Plan ramowy

Dzień 1 - Ochrona informacji niejawnych - prawo, reguły, praktyki.

T-1 - Przepisy prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych w RP oraz międzynarodowe, w tym NATO i UE

T-2 - Organizacja ochrony informacji niejawnych

T-3 - Klasyfikowanie informacji niejawnych i oznaczanie materiałów odpowiednimi klauzulami tajności

T-4 - Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych

T-5 – Zadania pełnomocnika ochrony. Szkolenia.

Dzień 2 – Bezpieczeństwo osobowe.

T-1 – Udostępnianie i dostęp do informacji niejawnych krajowych i pochodzących z wymiany międzynarodowej w ramach NATO, UE oraz umów bilateralnych

T-2 – Postępowania sprawdzające

T-3 - Zasady prowadzenia Teczek Akt Postępowań Sprawdzających

T-4 - Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego

T-5 - Postępowanie odwoławcze i skargowe, wznowienie postępowania

Dzień 3 – Bezpieczeństwo fizyczne

T-1 – Organizacja kancelarii tajnych, kancelarii niejawnych, kancelarii tajnych międzynarodowych.

T-2 – Ewidencja, przekazywanie, formy i sposoby oznaczania i zabezpieczania przesyłek

T-3 - Zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych. Sposób postępowania w obliczu możliwych zagrożeń wynikających z analizy ryzyka - m. in. sabotaż, terroryzm

T-4 - Środki bezpieczeństwa fizycznego stosowane do zabezpieczania informacji niejawnych

T-5 – Kryteria określania poziomu zagrożeń. Metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego.

T-6 – Dokumentacja związana z bezpieczeństwem fizycznym:

- plan ochrony informacji niejawnych

- dokumentacja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych komórkach organizacyjnych.

- dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą.

- instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

Dzień 4 – Bezpieczeństwo teleinformatyczne

T-1 – Zarys bezpieczeństwa teleinformatycznego. Bezpieczeństwo osobowe, sprzętu, emisje ujawniające, sprzęt klasy TEMPEST.

T-2 – Zasady uruchamiania i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w których mają być przetwarzane informacje niejawne

T-3 – Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego – zalecenia ABW/SKW

T-4 – Proces szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym

T-5 – Ewidencjonowanie, oznaczanie, udostępnianie elektronicznych nośników informacji.

Dzień 5 – Bezpieczeństwo przemysłowe

T-1 - Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego - definicje

T-2 – Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego

T-3 – Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego

T-4 – Obowiązki przedsiębiorcy w czasie trwania postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, a także w okresie ważności świadectwa. Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego.

Terminy i miejsca szkoleń:

25-29 września 2017 r. Bukowina Tatrzańska

23-27 października 2017 r. Szczyrk

27 listopada-1 grudnia 2017 r. Serock

Szkolenie uzupełniające SOIN dla pracowników pionów ochrony

Specjalista ochrony informacji niejawnych współuczestniczy w zarządzaniu i organizacji ochrony informacji niejawnych. Specjalista ochrony informacji niejawnych realizuje przedsięwzięcia związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych. Wykonuje zadania powierzone przez pełnomocnika ochrony, zgodnie z nadanymi uprawnieniami, w zakresie zwykłych postępowań sprawdzających, opracowywania projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych. Przygotowuje analizy, oceny, sprawozdania oraz wnioski dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur postępowania w zakresie ochrony informacji niejawnych. Prowadzi kontrolę stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz sprawdza przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji. Monitoruje przestrzeganie przepisów określających sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych oraz zapewnia bezzwłoczne wdrożenie przepisów, wytycznych, zaleceń, instrukcji itp. dotyczących postępowania z informacjami niejawnymi. Prowadzi dokumentację z obszaru informacji niejawnych oraz analizy dotyczące szacowania i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych. Ponadto specjalista ochrony informacji niejawnych, zgodnie z wytycznymi pełnomocnika ochrony, prowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie informacji niejawnych, uczestniczy w kontroli kancelarii tajnej, zapewnia bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych, prowadzi postępowania wyjaśniające okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Zadania zawodowe:

• kreowanie polityki bezpieczeństwa informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;

• organizowanie i nadzorowanie procesu ochrony informacji niejawnych;

• przeprowadzenie analiz, przygotowywanie sprawozdań przestrzegania ochrony informacji niejawnych;

• monitorowanie i ocenianie stanu ochrony informacji niejawnej;

• opracowywanie projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych;

• przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów zapewniających ochronę informacji niejawnych;

• rekomendowanie przełożonym zmian wewnętrznych procedur ochrony informacji niejawnych;

• organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska.

Do podjęcia pracy w zawodzie specjalisty ochrony informacji niejawnych preferowane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia na kierunkach np.: administracja, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie. Warunkiem koniecznym jest posiadanie obywatelstwa polskiego, z wyłączeniem zatrudnienia u przedsiębiorców, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Konieczne jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez właściwy organ lub pisemnego upoważnienia wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Dodatkowe zadania zawodowe: Uwaga – opis standardów kompetencji zawodowych dla tego zawodu można znaleźć w bazie danych: www.kwalifikacje.praca.gov.pl

Plan ramowy:

 • Podstawowe kryteria i sposoby określania poziomu zagrożeń.
 • Metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego.
 • Praktyczne przeprowadzenie analizy zagrożeń oraz dobór środków bezpieczeństwa fizycznego. (ćwiczenia)
 • Proces szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych. Zarządzanie ryzykiem.
 • Metodyka i zakres prowadzenia postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.
 • Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego. Zasady opracowywania i wypełniania kwestionariusza.
 • Wykonanie i przedstawienie kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego w oparciu o dane wskazanego podmiotu gospodarczego. (ćwiczenia)
 • Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w toku realizacji zadań czy umów, których wykonywanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych.
 • Przygotowanie do opracowania instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego.
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego. (ćwiczenia)
 • Kontrola stanu ochrony informacji niejawnych: wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Podstawowe wymagania i zadania w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego informacji niejawnych. Zasady akredytacji systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Metodyka opracowywania dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego: zasady opracowania, zalecenia ABW/SKW.
 • Opracowanie zakresu tematycznego dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. (ćwiczenia)
 • Wewnętrzna dokumentacja jednostki organizacyjnej (plan ochrony informacji niejawnych, dokumentacja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych komórkach organizacyjnych, dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą, instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony, wykaz osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej, które posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych).
 • Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Terminy i miejsca szkoleń:

27-29 września 2017 r. Bukowina Tatrzańska

25-27 października 2017 r. Szczyrk

29 listopada-1 grudnia 2017 r. Serock


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Bukowina Tatrzańska, Szczyrk, Serock
Data wydarzenia: od 2017-09-25 do 2017-12-31
Organizator:

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Adres:

Plac Grunwaldzki 8/10 lok. 444, 40-127 Katowice, woj. SL

Tel.:

32 206 46 00

Faks:

32 206 46 01

E-mail:

biuro@ksoin.pl

Www:

http://www.ksoin.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia, rynek pracy
 • rozwój zawodowy