Przejdź do treści głównej

Powiatowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnoprawnych [relacja]

autor(ka): Jan Zieliński
2017-06-22, 15:23
użytkownik
Konferencja nt. kompetencji, działań i dobrych praktyk. Spotkanie przedstawicieli Społecznych Powiatowych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych zorganizowała Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Śląskiego.

Zebranych przywitał wicemarszałek Michał Gramatyka: „Pracują państwo nad sprawami, które są bardzo istotne z punktu widzenia województwa. Przyczyniacie się do zaniku zjawiska wykluczenia społecznego, niwelujecie podziały, zasypujecie rowy. W imieniu władz regionu dziękuję za wszelkie działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych”.

Rady są organami doradczymi na szczeblu powiatowym w zakresie niepełnosprawności. Do ich kompetencji Rad należy między innymi inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych czy opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jak wskazała Anna Wandzel – przewodnicząca Wojewódzkiej Rady „jednym z istotnych motywów spotkania było pokazanie szeregu cennych przedsięwzięć, jakie podejmują Rady i ich upowszechnienie. Zaliczyć do nich można: diagnozę barier w budynkach użyteczności publicznej, popularyzację zatrudnienia niepełnosprawnych wśród pracodawców, podejmowanie międzysektorowej współpracy na rzecz tworzenia inkluzyjnych rozwiązań w mieście (powiecie), wspieranie tworzenia mieszkań chronionych czy współorganizowanie pomocy indywidualnej”.

Jak wynika z wypowiedzi uczestników spotkania (w tym przedstawicieli Powiatowych Rad z Bielska-Białej, Dąbrowy Górniczej, Katowic i Mysłowic) okolicznościami, które sprzyjają efektywnemu działaniu, jest bliskie współdziałanie w samorządzie, ustalenie kilku priorytetowych obszarów działań i konsekwentna ich realizacja.

W opinii zebranych istotne miejsce w działalności Rad zajmować będzie tworzenie przyjaznej przestrzeni budowlano-architektonicznej oraz kompleksowe wdrażanie rozwiązań wynikających z Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Zebrani zapoznali się również z aktualnymi programami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Informacje w tym zakresie przestawił Jan Wroński, Dyrektor Oddziału Śląskiego


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Organizator:

Wojewódzka Społeczna Rada ds Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Śląskiego

Adres:

Ligonia Juliusza, 40-037 Katowice, woj. śląskie

Tel.:

32 77 40 638

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • współpraca z administracją