Przejdź do treści głównej

OPP nie zbierało 1%. Czy składa sprawozdanie do MRPiPS?

autor(ka): Helena Romanowska, poradnik.ngo.pl
2017-06-08, 04:04
archiwalne
Czy obowiązki sprawozdawcze związane ze statusem pożytku publicznego dotyczą wszystkich OPP, czy tylko tych, które korzystają z odpisów 1% podatku? Wyjaśnia ekspertka serwisu poradnik.ngo.pl.

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ:

Nasze stowarzyszenie otrzymało status OPP 6 grudnia 2015 roku, zbyt późno, aby znaleźć się na liście organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% w 2016 roku (przy rozliczeniach za 2015 rok). Czy w związku z tym mamy obowiązki sprawozdawcze wobec Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skoro w okresie, za który mielibyśmy się sprawozdać, nie mieliśmy wpływów z 1%?

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK.NGO.PL WYJAŚNIA

Helena Romanowska, poradnik.ngo.plSprawozdawczość OPP – kogo dotyczy

Każda organizacja, w tym także organizacja mająca status pożytku publicznego (OPP), ma obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (popularnie nazywanego bilansem).

OPP dodatkowo mają także obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania merytorycznego – zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.

W zależności od wysokości przychodów OPP sprawozdaje się wg:

  • uproszczonej wersji sprawozdania (przychody do 100 tys. zł), albo 
  • podstawowej wersji sprawozdania (przychody powyżej 100 tys. zł).

Baza sprawozdań OPP w internecie

Sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego należy umieścić w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://opp.mpips.gov.pl).


Organizacje, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, mają czas na zamieszczenie sprawozdań w bazie do 15 lipca. Natomiast organizacje, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego powinny umieścić sprawozdania do 30 listopada.

Umieszczenie sprawozdania (zarówno merytorycznego, jak i finansowego) polega na wypełnieniu on-line poszczególnych rubryk. Warto pamiętać, że sprawozdań nie trzeba wypełnić w jednym czasie. Do momentu kliknięcia „wyślij” dane można uzupełniać, modyfikować.

Dodatkowo zgodnie z przepisami organizacje pożytku publicznego mają obowiązek upublicznić swoje sprawozdanie merytoryczne i finansowe w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią wszystkim zainteresowanym osobom, w tym także poprzez umieszczenie sprawozdań na swojej stronie internetowej.


W 2015 r. zostało wyraźnie zapisane w ustawie, że organizacja pożytku publicznego musi zamieścić sprawozdania w bazie ministra po raz pierwszy za rok, w którym uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdanie finansowe nie tylko do MRPiPS

Przy okazji warto przypomnieć, że oprócz obowiązków sprawozdawczych wobec Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizacja pożytku publicznego, tak jak i każde inne NGO musi jeszcze przesłać sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego, a jeśli prowadzi działalność gospodarczą, to także do KRS.

zobacz: W maju i czerwcu dzieje się w sprawozdaniach

Odpowiadając na pytanie: Obowiązek sprawozdawczy bez względu na 1%

Stowarzyszenie czytelnika, które otrzymało status OPP 6 grudnia 2015 roku, nie miało możliwości ubiegania się o pieniądze pochodzące z odpisów 1% podatku dochodowego w 2016 roku (za 2015 r.). Mimo to musi wypełnić obowiązki sprawozdawcze wobec Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nawet jeśli w składanym sprawozdaniu za 2016 r. nie wykazuje środków z 1%. 

Wypełnienie zobowiązań wobec MRPiPS jest bardzo ważne, ponieważ sankcją za nieopublikowanie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego na stronie internetowej MRPiPS w ustawowym terminie jest to, że organizacja nie zostanie zamieszczona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku za dany rok. W konsekwencji w 2018 roku stowarzyszenie nie mogłoby ubiegać się o odpisy z 1% podatku za rok 2017.
 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

Art. 23.

1. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.

1a. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku publicznego, sporządzają sprawozdanie merytoryczne jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego oraz podają je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

2. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

2a. Organizacja pożytku publicznego podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.

2b. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku publicznego, sporządzają sprawozdanie finansowe jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego.

2c. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1–2 i 2b, organizacja pożytku publicznego zamieszcza po raz pierwszy za rok, w którym uzyskała status organizacji pożytku publicznego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

2d. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, zamieszczają po raz ostatni za rok obrotowy, w którym utraciły status organizacji pożytku publicznego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. W odniesieniu do organizacji pożytku publicznego, których sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania zgodnie z przepisami o rachunkowości, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego może w drodze rozporządzenia wprowadzić taki obowiązek, biorąc pod uwagę:

1) wysokość otrzymanych dotacji;

2) wielkość osiąganych przychodów;

3) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości prowadzonej ewidencji.

6. Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

6a. Organizacja pożytku publicznego, która nie zamieściła na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie określonym w ust. 6 lub 6b, zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zostaje uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego, o którym mowa w art. 27a.

6b. Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.

6c. Organizacja pożytku publicznego, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności, osiągnęła przychód nieprzekraczający 100 000 zł, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie, o którym mowa w ust. 6 lub w ust. 6b, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w formie uproszczonego sprawozdania merytorycznego.

6d. Uproszczone sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 6c, zawiera:

1) dane o organizacji pożytku publicznego;

2) opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD;

3) ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach;

4) podstawowe informacje o:

a) zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzeń,

b) członkach oraz wolontariuszach;

5) informacje o:

a) uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

b) sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

c) poniesionych kosztach administracyjnych,

d) działalności zleconej przez organy administracji publicznej,

e) korzystaniu z uprawnień,

f) przeprowadzonych kontrolach.

6e. Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 1 i 1a, zawiera:

1) dane o organizacji pożytku publicznego;

2) określenie celów statutowych;

3) opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD;

4) szczegółowe informacje o:

a) zatrudnieniu i kwocie wynagrodzeń,

b) członkach oraz wolontariuszach;

5) informacje o:

a) poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach, w tym z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

b) sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

c) działalności zleconej przez organy administracji publicznej,

d) korzystaniu z uprawnień,

e) zrealizowanych zamówieniach publicznych,

f) posiadanych udziałach lub akcjach w spółkach,

g) fundacjach, których organizacja pożytku publicznego jest fundatorem,

h) udzielonych pożyczkach,

i) przeprowadzonych kontrolach,

j) przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych.

7. (uchylony)

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 1 i 1a, oraz wzór uproszczonego sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 6c, kierując się potrzebą ujednolicenia składanych sprawozdań.


Art. 27a.

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy, i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi wykaz, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia roku następującego po roku podatkowym.

3. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się organizacje pożytku publicznego:

1) które w terminie zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2, w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe;

(...)


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 234), tekst rozporządzenia w AKTY PRAWNE w poradnik.ngo.pl

 


Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebna ci jest pomoc prawna dla NGO?
Zadaj pytanie: poradnik.ngo.pl/zapytaj.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • 1%
  • obowiązki
  • organizacje pozarządowe
  • pożytek publiczny
  • prawo
  • władze organizacji