Przejdź do treści głównej

PZPN nie chce odpowiedzieć, na co wydał 43 miliony

autor(ka): Sieć Obywatelska Watchdog Polska
2017-05-30, 15:01
archiwalne
PZPN nie chce udostępnić Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska informacji o wydatkach z publicznych pieniędzy, choć w latach 2009-2016 związek otrzymał ponad 43 miliony dotacji z Ministerstwa Sportu. Siec wniosła skargę na bezczynność organizacji, która już po raz kolejny odmówiła jej udostępnienia informacji.

PZPN, jak każda organizacja pozarządowa, ma obowiązek udostępnia informacji na temat wydatków z publicznych pieniędzy. Niestety nie chce się z niego wywiązywać.

Pierwszy wniosek do PZPN-u wysłaliśmy pod koniec 2011 roku. Pytaliśmy w nim o budżet organizacji na 2009, 2010 i 2011 rok. PZPN nie dość, że nie odpowiedział, to nie przekazał również naszej skargi na bezczynność do sądu, za co został ukarany grzywną w wysokości 12 tys. zł. Wtedy organizacja twardo stała na stanowisku, że nie dysponuje publicznymi pieniędzmi, jednak sąd, wymierzając grzywnę, przypomniał, że w 2009 PZPN otrzymał ponad dwa miliny od ministra Sportu, a w 2010 aż 7 milionów. Wtedy ostatecznie nie udało nam się uzyskać informacji, o które wnioskowaliśmy, mimo że sprawa trafiła do prokuratury. Dlatego w tym roku, prawie sześć lat od pierwszego wniosku, postanowiliśmy spróbować ponownie.

I tak 31 stycznia 2017 r. złożyliśmy dwa wnioski o udostępnienie dokumentów obrazujących budżet Polskiego Związku Piłki Nożnej za lata 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Już 9 lutego PZPN odpisał, że wnioskowane dokumenty nie stanowią informacji publicznej. Powrócił znany nam argument, że organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) nie podlegają zasadzie jawności.

Odpowiedzi PZPN-u (na wniosek za lata 2009-2011, za lata 2012-2016)

Wydatki ze środków publicznych zawsze jawne

Przypominamy, że organizacje pozarządowe, nie wyłączając z tego organizacji sportowych, otrzymujące środki publiczne na swoje działania podlegają prawu do informacji.

Wystarczy przytoczyć wyrok WSA w Łodzi z 10 maja 2012 r. (II SAB/Łd 46/12):

Jak wynika z załączonego do akt sprawy odpisu KRS OZ A w Ł. jest stowarzyszeniem, podlega więc regulacji ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.). Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych (art. 2 ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach), które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne (art. 2 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach). (…) Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej (art. 33 ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach). Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach (art. 35 Prawa o stowarzyszeniach). OZ A w Ł. prowadzi działalność sportową w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.). Sprawy sportu stanowią zaś dział kultury fizycznej (art. 2 ust. 2 ustawy o sporcie), który następnie stanowi jeden z działów administracji rządowej, co wprost wynika z regulacji art. 5 pkt 10 i art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 65, poz. 437 ze zm.). (…) OZ A, jako członek […] Federacji Sportu, realizuje także jej zadania korzystając przy tym z rozdzielonych przez Federację środków finansowych, które mogą pochodzić z dotacji publicznych. Środki te mogą w szczególności pochodzić z dotacji przeznaczonych na finansowanie celów publicznych z zakresu sportu w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, które są zobowiązane do tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie). Zdaniem składu orzekającego, działalność OZ A nosi więc wszelkie znamiona działalności publicznoprawnej i jest wykonywana pod nadzorem organu władzy publicznej, w związku z czym wykonując zadania publiczne i dysponując majątkiem publicznym, organ ten ma obowiązek udostępnić wytworzoną przez siebie informację publiczną, jeżeli tylko informacja ta znajduje się w jego posiadaniu.

Mamy też wyrok NSA z 26 lipca 2012 r. (I OZ 524/12) dotyczący obowiązku udostępniania przez PZPN informacji o wydatkach z publicznych pieniędzy:

Wprawdzie w przedmiotowej sprawie zasadnie podniesiono, iż Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie jest organem administracji publicznej, jednakże – jak podkreślił to Wojewódzki Sąd Administracyjny – Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej – jako podmiot reprezentujący Polski Związek Piłki Nożnej – stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia takiej informacji, jak również spełnienia obowiązku wynikającego z art. 21 pkt 1 ustawy. Jak bowiem wynika z akt sprawy Polski Związek Piłki Nożnej jest beneficjentem dotacji przyznawanych przez Ministra Sportu, zatem dysponuje majątkiem publicznym.

Pytanie do Ministra Sportu

Jednocześnie zapytaliśmy Ministerstwo Sportu i Turystyki o umowy, jakie zostały podpisane z PZPN w tym okresie, aby zobaczyć wysokość przekazanych środków publicznych. Okazało się, że w latach 2009 – 2016 zostało podpisanych 175 umów na kwotę 43045910,00 zł. (Rejestr umów z PZPN).

24 maja 2017 r. skierowaliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dwie skargi na bezczynność ( do wniosku za lata 2009-2011, za lata 2012 – 2016). Mamy nadzieję, że tym razem związek przekaże skargę do sądu, a sąd przekona PZPN do ujawnienia, na jakie cele wydano ponad 43 miliony z naszych wspólnych pieniędzy.

Historia naszych zmagań z PZPN-em:


Źródło: Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Organizator:

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Adres:

Ursynowska 22 lok. 2, 02-605 Warszawa-Mokotów, woj. mazowieckie

Tel.:

22 844 73 55

Faks:

22 207 24 09

E-mail:

biuro@siecobywatelska.pl

Www:

http://www.siecobywatelska.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działania strażnicze
  • informacja publiczna
  • sport
  • współpraca z administracją