Przejdź do treści głównej

Czekają nas gorące miesiące z Narodowym Centrum

autor(ka): Rafał Kowalski, poradnik.ngo.pl
2017-05-18, 03:00
Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ma nową wersję, uzasadnienie i Ocenę Skutków Regulacji. Centrum zacznie działać jeszcze w tym roku – prawdopodobnie we wrześniu. O ile Sejm zdąży uchwalić ustawę przed wakacjami.

Przed nami kolejny etap prac nad projektem ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wygląda na to, że projekt w maju trafi pod obrady Rady Ministrów, a potem do Sejmu. Od 13 maja 2017 roku znamy najnowszą wersję ustawy.

 

 

Przyjrzyjmy się temu, jak ona wygląda.

Konkursy zgodnie z Ustawą o pożytku

O tym, że Narodowe Centrum będzie miało Dyrektora, a nie Prezesa, wiemy już od końca lutego. Wtedy projekt, dość zbliżony do tego, co oficjalnie upubliczniono 13 maja, poznali eksperci pracujący wcześniej w zespołach Wojciecha Kaczmarczyka oraz członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Inne pomysły zaanonsowane na przełomie lutego i marca również pozostały w majowej wersji. Narodowe Centrum nie będzie więc stosowało własnego trybu konkursowego. Projekt wskazuje, że konkursy organizowane będą na zasadach opisanych w Ustawie o działalności pożytku. Jednak Dyrektorowi Centrum pozostawiono pewną swobodę. Dokumenty konkursowe (formularze oferty, umowy itp.) określi samodzielnie, w tworzonych dla konkursów regulaminach. Nie będzie więc musiał trzymać się wzorów z rozporządzeń, tak jak ma to miejsce w przypadku większości konkursów na realizację zadań publicznych.

 

Art. 28. projektowanej ustawy

Do realizacji zadań Narodowego Centrum, o których mowa w art. 24 ust. 1-4, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, chyba że poniższe przepisy stanowią inaczej.

Art. 30 projektowanej ustawy (wybrane fragmenty)

(...)

2. Dyrektor ustala regulamin konkursu, który zatwierdza Rada.

3. Regulamin konkursu określa w szczególności:

(...)

4) wzór wniosku o dofinansowanie zadania;

5) wzór umowy o dofinansowanie zadania;

(...)

14) zasady sprawozdania z realizacji zadania.

 

Rada Centrum z przedstawicielami sektora, ale bez większych kompetencji

Skład Rady Narodowego Centrum będzie znacznie bardziej zbliżony do tego, czego domagały się organizacje pozarządowe. Prawie połowę jej członków (5 z 11) będą stanowili właśnie przedstawiciele NGO. Jednak decyzję o tym, kto konkretnie w niej zasiądzie, pozostawiono Prezesowi Rady Ministrów.

Ponadto Rada utraciła część ze swoich kompetencji z pierwotnego projektu. Kiedy więc Rada – według proponowanych przepisów – mogła o czymś decydować (np. o przyznaniu bądź nie dotacji w konkursie), dominować w niej mieli przedstawiciele rządu. Kiedy organizacje uzyskały w Radzie lepsze miejsce, ciało to zaczyna mieć już rolę jedynie opiniodawczą.

 

 

Co będzie mogła Rada?

Najpoważniejszą kompetencją Rady może okazać się prawo zatwierdzania regulaminów konkursów, ogłaszanych przez Centrum. Nie wiadomo jednak, co stanie się w sytuacji, kiedy Rada regulaminu nie zatwierdzi. Wątpliwość może budzić też konstrukcja przepisu mającego w założeniu zapewnić transparentność działań nowej instytucji. Możliwości członków Rady w tym zakresie opisane są w uzasadnieniu.

 

Członkowie Rady Narodowego Centrum – w myśl proponowanego projektu ustawy – będą mieli prawo wglądu do dokumentów Narodowego Centrum i będą mogli występować do Dyrektora Narodowego Centrum o informacje, którymi następnie będą mogli się dzielić z sektorem pozarządowym.

(fragment uzasadnienia)

 

Jednak sam projekt uprawnienie do informacji daje Radzie, a nie jej członkom. Jest też oczywiste, że w praktyce „dzielenie się z sektorem pozarządowym” każdą informacją uzyskaną z dokumentów NCRSO i od jego Dyrektora jest ograniczone innymi przepisami (choćby o ochronie danych osobowych). Z drugiej strony formalnie nie pojawiają się tu większe uprawnienia od tych, które daje każdemu obywatelowi ustawa o dostępie do informacji publicznej.

 

Art. 12 ust. 2. projektowanej ustawy

Rada, w celu wykonania swoich zadań, ma prawo wglądu do dokumentów Narodowego Centrum i może żądać niezbędnych informacji od Dyrektora oraz jego zastępców.

 

Kiedy ruszy Centrum?

Według planów wyłaniających się z upublicznionych dokumentów, Narodowe Centrum powinno ruszyć we wrześniu 2017 roku. To jednak kolejny termin, który podają pomysłodawcy projektu. Także tym razem harmonogram – w którym zmieścić się musi jeszcze praca w Radzie Ministrów, Sejmie, Senacie i czas dla Prezydenta – wydaje się napięty, zwłaszcza biorąc pod uwagę zbliżające się wakacje.

Czy zatem wrzesień okaże się realnym terminem, czy też data powstania Centrum znów zostanie zmieniona, dopiero się przekonamy.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 3

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • organizacje pozarządowe
  • organizacje w polityce
  • państwo, polityka
  • prawo
  • współpraca z administracją